Byly zablokovány z bezpečnostních důvodů

Webov str¡nky maj­ strukturu, stejnÄ› jako domy maj­ sloupy. Pochopen­ struktury webov½ch str¡nek a jak je tvoÅ™ena je z¡kladn­m prvn­m krokem pÅ™i vytv¡Å™en­ webov½ch str¡nek. Dnes se ponoÅ™­me do pÅ™ehledu toho, jak vypad¡ struktura webov½ch str¡nek a jak pl¡nov¡n­ tto struktury pÅ™edem může skutečnÄ› pomoci naučit se vytvoÅ™it webovou str¡nku.

z¡kladn­ stavebn­ blok

Mnoho prvků HTML tvoÅ™­ webov str¡nky, kter vid­te v prohl­Å¾eči. ObecnÄ› existuj­ dva typy prvků - prvky bloků a inline prvky. Nebojte se, pokud si vÅ¡ak nemůžete vzpomenout na vÅ¡echny prvky, pokud začnete dÄ›lat webov str¡nky, budete rychle pochopit, což je, kter.

Co jsou blokov prvky?

DalÅ¡­m bodem Chcete-li poznamenat, že prvky HTML je, že se neobjev­ samostatnÄ› na vÅ¡ech webov½ch str¡nk¡ch. Každ¡ webov¡ str¡nka využ­v¡ mnoho prvků HTML, aby se dos¡hlo vizu¡ln­ho efektu, kter½ vid­te. VnoÅ™en­ prvků jednoduÅ¡e odkazuje na um­stÄ›n­ prvku v jinm prvku. PÅ™­kladem takovho k³du je

Digit¡ln­ marketingov čl¡nky pro SMS

Konzistence a webov str¡nky by mÄ›ly m­t konzistentn­ uspoÅ™¡d¡n­ pÅ™es jeho str¡nky. Když n¡vÅ¡tÄ›vn­k naviguje vaÅ¡e webov str¡nky, se c­t­ sezn¡mit a propojit s webovou str¡nkou, pokud maj­ vÅ¡echny str¡nky konzistentn­ uspoÅ™¡d¡n­. Pokud se liÅ¡­ pro každou webovou str¡nku, pravdÄ›podobnÄ› opust­ n¡vÅ¡tÄ›vn­k zmaten½. Možn¡ nev­, jestli je st¡le na stejnm webu nebo Å¡el do jinho.

KromÄ› toho nesoulad může n¡vÅ¡tÄ›vn­kům naÅ¡tvan½, protože mus­ znovu porozumÄ›t každ webov str¡nce od zač¡tku. Nalezen­ každ str¡nky jako nov webov str¡nky může prohl­Å¾et n¡vÅ¡tÄ›vn­ka pÅ™i pokusu o identifikaci navigačn­ sekce.

UdÄ›lej to jednoduch, aby se webpages neporuÅ¡il. VyhnÄ›te se balen­ pÅ™­liÅ¡ mnoho informac­. UjistÄ›te se, že rozložen­ čist a jednoduch, takže n¡vÅ¡tÄ›vn­ci jako vaÅ¡e webov str¡nky. Vyhled¡van¡ webov¡ str¡nka obsahuje pouze důležit prvky nebo funkce uspoÅ™¡dan v jednoduch struktuÅ™e. Informace budou snazÅ¡­ z­skat, jak uživatel nem¡ ž¡dn pot­Å¾e pÅ™i čten­ webov str¡nky. To tak pom¡h¡ uživateli rychle skenovat informace.

Zaměřte se na vrchn­ centrum Mnoho studi­ na použitelnost ukazuj­, že uživatel maj­ tendenci se nejprve d­vat na vrchn­ centrum webov str¡nky. Proto je rozumn d¡t vÅ¡echny důležit položky, jako jsou navigačn­ možnosti a kritick½ obsah v horn­ č¡sti webov str¡nky. Nejenže tato pomoc n¡vÅ¡tÄ›vn­ci najdou informace, ale tak chytit svou pozornost.

V½bÄ›r barvy jako pro barvy, můžete si vybrat ten, kter½ je preferov¡n podle c­lovho publika. Vyberte si barvy, kter poskytuj­ pohodln½ pocit uživatelům. Nepouž­vejte honosn barvy, kter jsou krut na oč­ch. Webov str¡nky s tmav½m pozad­m se nevztahuj­ na vÄ›tÅ¡inu uživatelů.

upÅ™ednostnÄ›n­ ºrovnÄ› důležitosti vždy um­stÄ›te důležit informace nahoÅ™e a nejmnÄ› důležit v doln­ č¡sti webov str¡nky. Uživatel se vÄ›tÅ¡inou zaměřuj­ na jednu ºroveň hierarchie najednou. Hierarchick uspoÅ™¡d¡n­ informac­ použ­vaj­c­ch tituly a titulky usnadňuje uživatelům naj­t požadovan informace v menÅ¡­m čase.

Konzistentn­ soudržnost zarovn¡n­ v souladu je společn½m rysem dobr½ch webov½ch str¡nek. UjistÄ›te se, že m¡te standardn­ zarovn¡n­ - stejn¡ barva pro vÅ¡echny okruhy, dalÅ¡­ barvy pro podmyslu, standardn­ form¡ty pro odstavce; Ř¡dkov vzd¡lenosti, odr¡Å¾ky, p­sma a velikosti atd. Spr¡vnÄ› uspoÅ™¡dan informace eliminuje problmy s čitelnost­ a poskytuje dobÅ™e organizovan½ pohled na webovou str¡nku.

tekutina proti pevnmu v½bÄ›ru mezi tekutinou a pevn½m uspoÅ™¡d¡n­m ve skutečnosti z¡vis­ na typu webov str¡nky. Pokud chcete, aby vaÅ¡e webov str¡nky apelovat na Å¡irÅ¡­ publikum, doporučuje se pevn rozložen­, protože rozložen­ tekutin vyhovuje důvtipn½m uživatelům, pokud jde o použitelnost. Tak, když je webov¡ str¡nka s tekutinou zobrazena ve velk½ch rozliÅ¡en­ obrazovky, zv½Å¡en¡ dlka linky a mezery mohou naruÅ¡it čitelnost a estetick odvol¡n­ webov½ch str¡nek.

Dlka Å™¡dku a mezery nem¡ dostatek mezer na webov str¡nce označuje, že webov¡ str¡nka je pÅ™eplnÄ›na. NicmnÄ›, pÅ™­liÅ¡ mnoho mezer se tak nedoporučuje, protože pÅ™eruÅ¡en­ průtoku. PodobnÄ› mus­te nastavit dlku Å™¡dku. Vyberte dlku Å™¡dku na z¡kladÄ› typu p­sma a velikosti p­sma.

Používáme cookies.
Cookies používáme, abychom zajistili, že vám poskytneme nejlepší zkušenosti na našich webových stránkách. Pomocí webových stránek souhlasíte s naším využitím cookies.
Povolit cookies.