8 Pravidla pro úspěšné webové stránky eCommerce

Tato webov¡ str¡nka použ­v¡ bezpečnostn­ službu pro ochranu pÅ™ed online ºtoky. Akce, kterou jste pr¡vÄ› provedli spuÅ¡tÄ›n bezpečnostn­ Å™eÅ¡en­. Existuje nÄ›kolik akc­, kter by mohly vyvolat tento blok, včetnÄ› pÅ™edložen­ určitho slova nebo fr¡ze, pÅ™­kazu SQL nebo chybnÄ› form¡tovan¡ data.

Co mohu udělat, abych to vyřešil?

eCommerce web design nen­ jen o tom, jak webov¡ str¡nka vypad¡, ale jak to funguje. šspěšn½ design ºložiÅ¡tÄ› e-commerce spoj­ konverzn­ strategii, vizu¡ln­ design a technick inžen½rstv­ k vytvoÅ™en­ jednoduchho a hladkho n¡kupn­ho z¡Å¾itku.

Nastaven­ obchodu eCommerce je vzruÅ¡uj­c­ krok v podnik¡n­. Pokud vÅ¡ak chcete pÅ™il¡kat tyto online z¡kazn­ky a konvertovat prohl­Å¾eče do kupuj­c­ch, mus­ b½t provedeno spr¡vnÄ›. Zde je 12 z¡kladn­ch atributů jakkoli m­sto, kter se prod¡v¡, by se mÄ›lo chlubit.

Podle studie Akamai, 40% n¡vÅ¡tÄ›vn­ků opust­ webovou str¡nku, pokud to trv¡ v­ce než 3 sekundy nač­st. KromÄ› toho 14% začne nakupovat na jinm m­stÄ›, pokud je načten­ str¡nek pomal a 23% pÅ™estane nakupovat nebo odej­t z poč­tače.

Chcete-li zajistit, abyste si udrželi rychlost str¡nky vysok, existuje Å™ada vÄ›c­, kter můžete udÄ›lat, včetnÄ›: lepen­ na jednoduch½ design; pomoc­ komprese GZIP pro sn­Å¾en­ velikosti souboru; Povolen­ mezipamÄ›ti prohl­Å¾eče; minimalizace použit­ pluginů a pÅ™esmÄ›rov¡n­.

Pro mnoho podniků je jejich webov str¡nky prvn­m bodem kontaktu mezi kupuj­c­m a prod¡vaj­c­m. Mnoho lid­ dÄ›l¡ vÄ›tÅ¡inu z jejich nakupov¡n­ online pro různ zbož­ a služby. To znamen¡, že maj­ webovou str¡nku, kter¡ je vizu¡lnÄ› l¡kav¡ a snadno použiteln¡, může nab­dnout vaÅ¡i firmu novou platformu pro obchod s obchodem. V z¡vislosti na vaÅ¡em v½klenku a průmyslu, kter½ m¡ možnost uživatelů zakoupit vaÅ¡e produkty nebo služby pÅ™­mo z vaÅ¡ich webov½ch str¡nek, může b½t nezbytn, abyste zajistili, že neztrat­te na zak¡zku nebo p¡du za konkurenty, kteÅ™­ již nab­zeli jako možnost.

Digit¡ln­ revoluce znamenala lidi, kteÅ™­ nyn­ oček¡vaj­ dobr služby s mal½m zpoždÄ›n­m, takže pokud je vaÅ¡e webov str¡nky obt­Å¾n navigovat nebo pomal, můžete naj­t, že ztrat­te z¡kazn­ky. To je důvod, proč je dobr½ design webov½ch str¡nek e-commerce tak důležit½. Ale e-commerce webov str¡nky nejsou bez jejich složitosti, aby se na toto tma vrhl nÄ›jak svÄ›tlo, sestavili jsme seznam faktorů a ºvahy, kter čin­ pro efektivn­ webov str¡nky e-commerce.

Nemůžete přistupovat k geekflarecom

s elektronick½m webem web design, m¡me Å¡anci vytvoÅ™it skutečn, měřiteln rozd­ly pro vaÅ¡e podnik¡n­. Pokud m¡te n­zkou m­ru konverze a n¡vÅ¡tÄ›vn­ci odtrhnou zde webov str¡nky eCommerce zde a vÅ¡ude, pak v­me pÅ™esnÄ›, kde se d­vat a co dÄ›lat, aby to bylo možn napravit.

Vysok konverze eCommerce web design pro generov¡n­ maxim¡ln­ch objedn¡vek

Bereme pÅ™­stup uživatelů - nejprve, ujistÄ›te se, že web je strukturov¡n a funguje jako vaÅ¡e c­lov¡ publikum oček¡v¡, ale tak aktivnÄ› vedou k n¡kupu vaÅ¡eho produktu. To je m­sto, kde n¡s naÅ¡e dovednost v "on-line pÅ™esvÄ›dčov¡n­" opravdu odliÅ¡uje. Postar¡me se o oba pÅ™itahov¡n­ n¡vÅ¡tÄ›vn­ků na vaÅ¡e nov webov str¡nky a pak se ujist­, že nejvyÅ¡Å¡­ možn¡ vÄ›tÅ¡ina z nich pÅ™evst na prodej.

Používáme cookies.
Cookies používáme, abychom zajistili, že vám poskytneme nejlepší zkušenosti na našich webových stránkách. Pomocí webových stránek souhlasíte s naším využitím cookies.
Povolit cookies.