Proč je reagující web design důležitý

Proč reaguj­c­ web design je důležit½ pro vaÅ¡e podnik¡n­?

Mnoho lid­ se rozhodnou zobrazit webov str¡nky z v­ce zaÅ™­zen­. Tak m¡me tendenci kliknout na odkazy na webov str¡nky pÅ™i proch¡zen­ naÅ¡imi e-maily nebo kliknut­m na odkazy prostÅ™ednictv­m různ½ch kan¡lů soci¡ln­ch mdi­. Možn¡ jste slyÅ¡eli fr¡ze "Reagovat design web design" v posledn­ch nÄ›kolika letech. Pokud si nejste jisti, zda by vaÅ¡e podnik¡n­ mÄ›ly realizovat reaguj­c­ design na vaÅ¡e str¡nky, učit se trochu v­ce o tom, že by v¡m mohlo pomoci s vaÅ¡­ odpovÄ›d­!

Co je citliv½m web design?

Chcete-li to d¡t jasnÄ›, citliv½ web design je designov½ pÅ™­stup, kter½ automaticky mÄ›n­ webov str¡nky tak, aby vyhovovaly každ velikosti obrazovky a zaÅ™­zen­. C­lem je vytvoÅ™it webov str¡nky, kter detekuj­ velikost obrazovky a orientaci obrazovky n¡vÅ¡tÄ›vn­ka, automaticky nastavit velikost. V ide¡ln­m pÅ™­padÄ› by mÄ›l b½t text snadn½ č­st, aniž by bylo nutn pÅ™ibl­Å¾it, by mÄ›lo b½t dostatečn½ prostor mezi jednotkou webov str¡nky, velikosti obrazu by nemÄ›ly pÅ™ekročit Å¡­Å™ku obrazovky a nemÄ›lo by b½t ž¡dn horizont¡ln­ rolov¡n­. / p >.

Proč se zaměřit na citliv½ design?

Možn¡ jste slyÅ¡eli term­n "mobiln­ prvn­" - když mluv­te o designu webov½ch str¡nek. Mobiln­ prvn­ znamen¡ zvažovat potÅ™eby mobiln­ho uživatele, pokud jde o design vaÅ¡ich webov½ch str¡nek, pÅ™ed jin½m zaÅ™­zen­m. Je to proto, že v­ce a v­ce lid­ se rozhodnou použ­t svůj telefon proch¡zet webov str¡nky a hledat na Googlu. Podle 99 firmou existuje v­ce než 4 miliardy jedinečn½ch uživatelů mobiln­ch internetů na svÄ›tÄ›. V Austr¡lii, mobiln­ uživatel internetu byli v posledn­ch letech na vzestupu. Statista odhalil, že uživatel v roce 2019 vzrostli z 17. milionů v roce 2018 na 18. 7 milionů v roce 2019. Oni tak prom­tali růst v roce 2020 až 18. 8 milionů uživatelů. / p >.

Každ½ n¡vÅ¡tÄ›vn­k na webov str¡nky mobiln­ho (a desktopu) si zaslouž­ vysoce kvalitn­, snadno splavn½ z¡Å¾itek. Prvn­ dojmy jsou vÅ¡e s webovou str¡nkou. Posledn­ vÄ›c, kterou byste chtÄ›li, je pro potenci¡ln­ho z¡kazn­ka navÅ¡t­vit vaÅ¡e webov str¡nky prostÅ™ednictv­m svho stoln­ho poč­tače nebo smartphonu a ne už­vat konzistentnÄ› pozitivn­ zkuÅ¡enosti. DalÅ¡­ pÅ™ibl­Å¾en­ nebo horizont¡ln­ posouv¡n­ bude odradit uživatele z n¡vÅ¡tÄ›vy str¡nek znovu nebo od n¡kupu; ÄŒeÅ¡­, t­m lepÅ¡­ je uživatelsk¡ zkuÅ¡enost, t­m v­ce důvěřuje uživatel bude m­t ve vaÅ¡em podnik¡n­ a v¡Å¡ produkt. / p >.

80% uživatelů soci¡ln­ch mdi­ použ­vaj­ sv mobiln­ zaÅ™­zen­ pro proch¡zen­ různ½ch kan¡lů. Odkazy na webov str¡nky nebo webov str¡nky jsou často sd­leny na soci¡ln­m. NapÅ™­klad podniky mohou využ­t jejich 'odkaz v bio' na Instagram nebo sd­let pÅ™­mou vazbu s jejich pÅ™­spÄ›vkem na Facebooku, LinkedIn nebo Twitteru. Å ance jsou, v½znamn množstv­ vaÅ¡ich webov½ch str¡nek uživatel pÅ™istupuje k vaÅ¡emu webu prostÅ™ednictv­m mobiln­ho zaÅ™­zen­, a když oni dÄ›laj­, budou m­t pozitivn­ zkuÅ¡enosti a mohou zv¡Å¾it sd­len­ vaÅ¡eho obsahu na jejich soci¡ln­ medi¡ln­ kan¡ly. / p >.

Bounce sazba je metrika použ­van¡ k měřen­ procenta lid­, kteÅ™­ navÅ¡t­v­ vaÅ¡i webovou str¡nku a zanech¡v¡ kr¡tce pot bez dalÅ¡­ akce (tj. kliknut­m na odkaz, navÅ¡t­vit v­ce webov½ch str¡nek a n¡kupu) . Pokud n¡vÅ¡tÄ›vn­ci webov½ch str¡nek setk¡vaj­ s pozitivn­m z¡Å¾itkem na vaÅ¡ich webov½ch str¡nk¡ch d­ky sv citliv designu, jsou v­ce naklonÄ›ni zůstat na tom dle. Když n¡vÅ¡tÄ›vn­k zůstane na vaÅ¡ich str¡nk¡ch dle, to sn­Å¾­ rychlost odrazu. Bounce sazby mohou ovlivnit vaÅ¡e hodnocen­ na vyhled¡vače, ale nakonec, pokud chcete, aby n¡vÅ¡tÄ›vn­ci zůstali na vaÅ¡ich webov½ch str¡nk¡ch dle, budete muset pÅ™ehodnotit n¡vrh a funkčnost. / p >.

reaguj­c­ web design: Proč je důležit pro vaÅ¡e webov str¡nky?

  • Jsme 5-hvÄ›zda hodnocen na Google a spojka
  • Z­skejte zdarma živ demo odkaz, kter½ v¡m poskytne zpÄ›tnou vazbu
  • Ž¡dn½ požadavek na n¡kup mÄ›s­Än­ ºdržby
  • ZmÄ›nit obsah webov½ch str¡nek podle svho uv¡Å¾en­
  • b2b nebo eCommerce - dÄ›l¡me to vÅ¡e!

web design toronto | V½voj webov½ch str¡nek

Lid v současn dobÄ› mluv­ o reaguj­c­ch webov½ch n¡vrhů pro webov str¡nky. Ale co je to citliv¡ webov¡ str¡nka a proč je důležit pro vaÅ¡e podnik¡n­? VytvoÅ™en­ samostatn verze pro každou velikost obrazovky se st¡v¡ obt­Å¾nou a nen­ provediteln¡. Lid navÅ¡tÄ›vuj­c­ webov str¡nky obvykle pÅ™estanou použ­vat webov str¡nky, pokud nepodporuje jejich zaÅ™­zen­. Chcete-li to pÅ™ekonat, je nezbytn¡ citliv¡ webov¡ str¡nka.

Používáme cookies.
Cookies používáme, abychom zajistili, že vám poskytneme nejlepší zkušenosti na našich webových stránkách. Pomocí webových stránek souhlasíte s naším využitím cookies.
Povolit cookies.