10 nejlepší temné téma šablony webových stránek

Black HTML5 PÅ™ijet­-brzy Webov¡ Å¡ablona je jednoduch¡ a čist¡ webov¡ Å¡ablona, ​​s animac­ na pozad­ HTML Canvas, to je citliv¡ webov¡ Å¡ablona kompatibiln­ s v­ce zaÅ™­zen­mi, pÅ™ich¡z­ s neomezen½mi obr¡zky na pozad­. Odpoč­t¡v¡n­ je nap¡jen vlastn­ moduly JQuery plugin, jen je tÅ™eba nastavit datum spuÅ¡tÄ›n­ ve skriptu. / p >.

kl­Äov funkce

Clean & Developer-Friendly HTML5 a CSS3 k³d HTML pozad­ Canvas animace 100% reagovat Design Design Pracovn­ php Subscription Button Google Fonts Podpora plnÄ› pÅ™izpůsobiteln reagovateln wokring formul¡Å™

Reaguj­c­ web design je obl­ben½m tmatem v současn dobÄ› a každ¡ společnost bez ohledu na velikost a průmysl pracuje na jejich citliv strategii pro konstrukci. Reaguj­c­ design d¡v¡ společnostem pravdÄ›podobnost zv½Å¡en­ jejich prodeje a pÅ™ibl­Å¾it se sv½m uživatelům bez značn½ch investic. VÄ›tÅ¡ina webov½ch str¡nek ve World Wide Web (WWW) m¡ citliv½ web design. Hlavn­ v½hodou použit­ RWD poskytuje uživateli nejlepÅ¡­ použitelnost. VÅ¡echny naÅ¡e Å¡ablony na Webthemez m¡ plnou (100%) citlivou kompatibilitu designu. Tato Å¡ablona se vejde do mobiln­ho, tabletu a desktopů. / p >.

VidÄ›li jsme cel obrazovky, kter se staly v­ce a v­ce popul¡rnÄ›jÅ¡­mi ve webu webu, ale jeden trend, kter½ mi opravdu postavil, je použit­ čern a b­l fotografie v nÄ›kter½ch proveden­ch. ÄŒernob­l obrazy vždy pÅ™ed¡valy v­ce emoc­ než celoročn­ fotografie, a to pokračuje, když je implementov¡n do z¡hlav­ nebo pozad­ designu webov½ch str¡nek. / p >.

urychlit sv str¡nky s Google amp

Toto jednoduch monochromatick webov str¡nky Å¡ablony dÄ›l¡ odv¡Å¾n prohl¡Å¡en­ pÅ™­mo z domovsk str¡nky - skl¡dan½ rozložen­ poskytuje pÅ™ehled o sv pr¡ci a povzbuzuje sv n¡vÅ¡tÄ›vn­ky potulovat se kolem. Images 'Parallax Scrolling Effect reklamuje extra vrstvu živost­ na vaÅ¡e kusy. Důležit½m rysem tto webov str¡nky je inkorporated blog modul. To bude udržovat n¡vÅ¡tÄ›vn­ky na stejnm m­stÄ› jako sv portfolio a je kl­Äov½m faktorem pro vaÅ¡e SEO. Fotografov, n¡vrh¡Å™i a kreativy vÅ¡ech druhů mohou těžit z tohoto snadno použitelnho a citliv webov str¡nky HTML webov str¡nky. / p >.

Pokud to plat­ pro v¡Å¡ současn½ projekt a potÅ™ebujete Å¡ablonu s jemnÄ›jÅ¡­m barevn½m schmatem, najdete spoustu možnost­ v tto sb­rce nejlepÅ¡­ch temn½ch textov½ch tmat. (A to jde ručnÄ› v ruce s naÅ¡imi tipy, jak si vybrat tmav nebo svÄ›tl wordpress barevn schma!)

Tmata v tto sb­rce pokr½vaj­ Å¡irokou Å¡k¡lu ºÄelů, z blogů a obchodn­ch domovsk½ch str¡nek do kreativn­ch online portfoli­ a obchodů s e-commerce. NicmnÄ›, jedna vÄ›c, kterou maj­ společn, jsou jejich tmav a temn barevn schmata. / p >.

Dobr č­slo tÄ›chto temn½ch textov½ch tmat může b½t klasifikov¡n jako v­ceºÄelov možnosti a mohou b½t proto použity pro mnoho různ½ch typů projektů. NÄ›kter maj­ dokonce v­ce pÅ™edem definovan½ch barevn½ch schmat, kter lze okamžitÄ› aplikovat na vaÅ¡e webov str¡nky. Jin­ maj­ podrobn motivov možnosti panely, kter v¡m poskytnou plnou kontrolu nad jednotliv½mi barvami použ­van½mi na vaÅ¡ich webov½ch str¡nk¡ch. Můžete dokonce zjistit, že vaÅ¡e tma volby zahrnuje v½konn½ n¡stroj pro stavitele, jako je komerčn­ vizu¡ln­ plugin composer. / p >.

Zat­mco tato tmata sd­lej­ společnou paletu barev, jsou to rozmanit¡ parta. Proto, bez ohledu na to, jak½ typ webov½ch str¡nek, kter pl¡nujete, určitÄ› najdete nÄ›co vhodnho v tto sb­rce nejlepÅ¡­ch temn½ch textov½ch tmat (spolu s naÅ¡imi tipy pro efektivn­ tmav webov str¡nky). / p >.

jeden pÅ™edplatn: vÅ¡e, co potÅ™ebujete vybudovat webovou str¡nku

Z­skejte vÅ¡e, co potÅ™ebujete vytvoÅ™it sv dalÅ¡­ webov str¡nky s jedn­m jednoduch½m pÅ™edplatn½m. Od 16 USD za mÄ›s­c, z­skat neomezen½ pÅ™­stup k tměř 2 miliony WordPress tmat, webov½ch Å¡ablon, p­sem, grafiky a fotografi­. / p >.

pekko - minim¡ln­ portfolio tmav wordpress tma

pekko je kr¡snÄ› minim¡ln­ tma wordpress pÅ™edstavovat tmav½ design barev. Toto tma je speci¡lnÄ› pro stavebn­ portfolio webov str¡nky pro n¡vrh¡Å™e a fotografov. Minimalismus je kl­Äovou souč¡st­ tohoto tmatu. švodn­ str¡nka je zcela vÄ›nov¡na pÅ™edv¡dÄ›j­c­m položky portfolia s velk½mi obrazy. Je dokonce zahrnuje skryt menu, kter se otevÅ™e jako okno pÅ™ekryvnho mod¡ln­ho. M¡ tak v­ce rozložen­ vnitÅ™n­ str¡nky pro blog a kontaktn­ str¡nky. Tma obsahuje mnoho inovativn­ch efektů, jako je nač­t¡n­ na svitku a snadn pÅ™eklady s souboru Pot. Můžete tak pÅ™izpůsobit tma pomoc­ stavitele Elementor Page pro pÅ™izpůsoben­ design.

Používáme cookies.
Cookies používáme, abychom zajistili, že vám poskytneme nejlepší zkušenosti na našich webových stránkách. Pomocí webových stránek souhlasíte s naším využitím cookies.
Povolit cookies.