10 Principy efektivního webového designu

NejvyÅ¡Å¡­ principy efektivn­ho webovho designu

šspÄ›ch webov½ch str¡nek je vysoce z¡visl½ na designu str¡nek a je to prohl­Å¾eče webov½ch str¡nek určuj­, zda je webov¡ str¡nka dobr¡ nebo ne. Majitel webov½ch str¡nek mus­ vždy br¡t mnoho ºvahy pÅ™ed rozhodnut­m pro konkrtn­ design webov½ch str¡nek, ale kromÄ› n¡vrhu, splnÄ›n­ webu z¡vis­ na sv funkci a použitelnost.

M­sto se zaj­mav½m rozhran­m s jednoduchou, ale podrobnou funkčnost­ bude m­t lepÅ¡­ jednotku v metrik¡ch služby Google Analytics, zat­mco chud str¡nky nebude chybnÄ› selhat. Majitel webu by mÄ›l navrhnout sv str¡nky takov½m způsobem, aby se uživatel mÄ›l ohromit jeho rozhran­m a str¡vit v­ce času na webov½ch str¡nk¡ch, kteÅ™­ zkoumaj­ jeho užitek. VÄ›tÅ¡ina n¡vÅ¡tÄ›vn­ků se d­v¡ pouze na zv½raznÄ›n½ text a proch¡zej­ d­ly, kter je vzruÅ¡uj­. N¡sleduj­c­ body zobrazuj­ top 10 principů efektivn­ho webovho designu:

Každ¡ webov¡ str¡nka pÅ™ich¡z­ s určit½m ºÄelem, jako je recenze, nakupov¡n­, z¡bava, zpr¡vy atd. Takže majitel by mÄ›l vytvoÅ™it každou str¡nku takov½m způsobem, že by mÄ›ly jednoznačnÄ› sloužit ºÄelu a uspokojit potÅ™ebu potÅ™eby užitečn½m způsobem. / p >.

Obsah webov½ch str¡nek by mÄ›l b½t jasn½ a pÅ™­močar½, takže uživatel může spr¡vnÄ› komunikovat. V½znamn karty nebo informace by mÄ›ly vždy zůstat v z¡pisu, takže je uživatel může rychle chytit. / p >.

St¡hnÄ›te si modern­ prohl­Å¾eč:

  • PÅ™ijďte do bodu tak rychle, jak můžete ve sv½ch vÄ›t¡ch.
  • Použijte obrysy a body odr¡Å¾ky k poruÅ¡en­ toku dlouh½ch textov½ch bloků.
  • mluvit jednoduch a rozumn. Nemluvte jako reklamy na vaÅ¡ich webov½ch str¡nk¡ch.

  • 18.června, 2021website marketing: Jak zač­t, když vaÅ¡e webov str¡nky jsou živ
  • 18. června, 20215 tipy pro zah¡jen­ prvn­ho e-commerce zbrusu
  • < Li> 18.června, 2021 Proč hodnocen­ z¡kazn­ků je důležit pro vaÅ¡i online povÄ›st
  • 17.června, 2021what jsou m­stn­ citace a jak mohou pomoci vaÅ¡emu podnik¡n­?
  • 18. kvÄ›tna, 2021Accessible a ºÅ¾asn: 9 Tipy pro vytv¡Å™en­ uživatelsky pÅ™­vÄ›tiv½ch str¡nek navigace
  • 18.kvÄ›tna, 2021 Grafika! 7 V½hody obsahu videa pro vaÅ¡i webovou str¡nku

Ned¡vn čl¡nky

Slideshare použ­v¡ cookies ke zlepÅ¡en­ funkčnosti a v½konu a poskytnout v¡m pÅ™­sluÅ¡nou reklamu. Pokud budete pokračovat v proch¡zen­ str¡nek, souhlas­te s využit­m cookies na tÄ›chto webov½ch str¡nk¡ch. Pod­vejte se na naÅ¡i uživatelskou dohodu a z¡sady ochrany osobn­ch ºdajů.

I když nemus­te b½t obzvl¡Å¡tÄ› podobn položky, můžete obvykle zjistit, zda je pohovka, srst, mixr nebo webov¡ str¡nka navržena dobÅ™e. Společnosti snaž­ o tuto dokonalou kombinaci funkce a m³dy, ale estetika jsou tak subjektivn­, že? Jak si můžete b½t jisti, že m¡te "dobr½ design?"

V Å™e st¡le rostouc­ technologie je nyn­ důležitÄ›jÅ¡­ pro podniky m­t online pÅ™­tomnost než kdy jindy. A co v­c, profesion¡lnÄ› navržen webov str¡nky budou m­t obrovsk½ dopad na vaÅ¡e podnik¡n­. Existuje mnoho konstrukčn­ch prvků, kter jdou do dÄ›lat opravdu dobr webov str¡nky, kter daj­ vaÅ¡­ značce siln½ obraz.

KromÄ› zÅ™ejmho esteticky pÅ™­jemnho vzhledu je dobÅ™e navržen¡ webov¡ str¡nka v­ce než jen hezk¡ tv¡Å™, m¡ velkou použitelnost, jasnost a bude m­t vždy tendenci požadavkům uživatele. Koneckonců, ºÄinnost designu webov½ch str¡nek bude určena uživateli, ne vlastn­kem.

Současn½ den, web design pÅ™ekročil sv hranice pče o estetick odvol¡n­ webov½ch str¡nek a je silnÄ› opÅ™en½ o zlepÅ¡en­ použitelnosti. Slavn¡ nab­dka Steve Joby inkarnuje tento posun lepÅ¡­ než cokoliv: 'Design nen­ jen to, co to vypad¡ a c­t­ se jako. Design je, jak to funguje ". Takže v modern­m webovm designu, je to vÅ¡echno o tom, že je uživatelem - centric, pÅ™­jemn½ a použiteln½ jako uživatel hlasuj­ s nohama. / p >.

princip #: jednoduchost pravidla

Jednoduchost v designu je - na jeho nejz¡kladnÄ›jÅ¡­ - odstranÄ›n­ vÅ¡ech zbytečn½ch prvků z designu. To se obvykle skl¡d¡ z čistho uspoÅ™¡d¡n­, dvou nebo tÅ™­barevnho schmatu a spousta negativn­ho prostoru. ÄŒist rozložen­ obsahuje nÄ›kolik vynikaj­c­ch prvků, ale do značn m­ry se spolh¡ na barevn schma a negativn­ prostor pro vytvoÅ™en­ dramatu a z¡jmu. / p >.

princip #: mluvit spr¡vn½m uživatelům

Nemůžete vytvoÅ™it webov str¡nky, kter apeluje na každou lidskou bytost na Zemi. Pokud jste obsazen­ webu, kter½ je pÅ™­liÅ¡ Å¡irok½, mnoho ryb unikne a s­Å¥ se vr¡t­ pr¡zdn½. Abychom se takov situaci vyhnout, mus­te pÅ™izpůsobit navrhov¡n­ sv½ch webov½ch str¡nek potÅ™eb¡m a ochutn¡v¡m c­lov publikum, i. . ti, kteÅ™­ s nejvÄ›tÅ¡­ pravdÄ›podobnost­ půjdou na vaÅ¡e služby a produkty. / p >.

Jakmile zn¡te sv c­lov publikum uvnitÅ™-out, budete vÄ›dÄ›t, jak jsou spouÅ¡těče a struny, kter mus­te t¡hnout, abyste se zaj­mali, sledovali v¡s a pÅ™emÄ›nit do sv½ch z¡kazn­ků pÅ™i pÅ™­jemnm sazbÄ› . / p >.

princip #: použitelnost a funkce j­t prvn­

Jak již bylo zm­nÄ›no dÅ™­ve, současnÄ›, použitelnost vaÅ¡ich webov½ch str¡nek a jeho užitečnost pÅ™evažuje nad sv½m estetick½m odvol¡n­m. Ot¡zkou je, jak učin­te vaÅ¡e webov str¡nky skutečnÄ› použiteln sv½m klientům? N­Å¾e v¡m pÅ™in¡Å¡­Å¡ kontroln­ seznam kl­Äov½ch aspektů použitelnosti webov½ch str¡nek, kter mus­te vz­t v ºvahu:

Chcete-li svůj život jednoduÅ¡Å¡­, můžete j­t na prmiov webov str¡nky Å¡ablony, kter¡ je pÅ™edem zabalen¡ s množstv­m UI a UX zes­len­ pluginů z krabice. NapÅ™­klad tma zaměřen na použitelnost použitelnosti poskytuje pluginovou sadou Juggernaut, kter¡ m¡ nÄ›co pro každou modern­ webovou str¡nku, včetnÄ› takov½ch uzn¡van½ch pluginů jako Power Builder, Wookommerce, Cherry Projekty, Cherry Social Social, Kalend¡Å™ akc­, Cherry Megamenu, Kalend¡Å™ akc­, BBPress , BuddyPress, Cherry Timeline, pl¡n motopress, atd

Používáme cookies.
Cookies používáme, abychom zajistili, že vám poskytneme nejlepší zkušenosti na našich webových stránkách. Pomocí webových stránek souhlasíte s naším využitím cookies.
Povolit cookies.