15 Nejlepší programovací jazyky pro mobilní aplikace Development 2021

SvÄ›t internetu je podobn½ vesm­ru - nÄ›kde může b½t konec, ale nevid­me to. Tis­ce nov½ch webov½ch str¡nek jsou spuÅ¡tÄ›ny každ½ den a tato tendence nezastav­. Ale pÅ™em½Å¡lel jste nÄ›kdy, jak jsou tyto webov str¡nky vyrobeny?

NicmnÄ› program¡toÅ™i se použ­vaj­ k v½bÄ›ru jednoho nebo dvou jazyků, aby zůstali soustÅ™edÄ›ni. PÅ™iznej to, že je odborn­kem v jedn technologii je lepÅ¡­ než zn¡t nÄ›kolik tÄ›ch, ale na zač¡tečn­ky. NapÅ™­klad jsme v GBKSOFT vybrali PHP jako naÅ¡e hlavn­ technologie. Můžete se zeptat "Proč PHP?". Odpov­d¡me:

Jak jsou hlavn­ v½hody php?

v modern­m svÄ›tÄ›, popt¡vka po poč­tačov½ch vÄ›dců st¡le roste. VÅ¡echno kolem n¡s se transformuje, proch¡z­ digit¡ln­m človÄ›kem. S tolika lid­ se st¡v¡ souč¡st­ tto oblasti, pÅ™ich¡z­ jako ž¡dn½ pÅ™ekvapen­, kolik technologi­ se rozÅ¡­Å™ilo a m­ra, pÅ™i kter se vyv­j­. Samotn¡ poč­tačov¡ vÄ›da je rozdÄ›lena do různ½ch podlepů, z nichž každ¡ m¡ svůj vlastn­ soubor specializovan½ch pracovn­ků. / p >.

NicmnÄ›, jedna vÄ›c, kter¡ je společn¡ tměř vÅ¡echna tato pole je proces psan­ instrukc­ ve formÄ› k³du, běžnÄ› označovan½ jako programov¡n­. To sed­ v srdci informatiky a d¡v¡ mu s­lu vytvoÅ™it a odstranit vÄ›ci. S počtem st¡vaj­c­ch programovac­ch jazyků dosahuje tÅ™­m­stn značky, a protože každ¡ programovac­ pr¡ce m¡ svůj vlastn­ specifick½ soubor požadavků, může b½t velmi skličuj­c­, aby zjistil, kter½ jazyk se uč­. / p >.

) python

JavaScript je jedn­m z nejrozÅ¡­Å™enÄ›jÅ¡­ch jazyků, protože je považov¡n za standardn­ programovac­ jazyk webu. Použ­v¡ se v tměř vÅ¡ech webov½ch str¡nk¡ch, kter jste vidÄ›li na internetu. JavaScript poskytuje syntaxi, kter¡ umožňuje, aby byla použita v pÅ™edn­ch a back-end sekc­ch webov½ch str¡nek, ukazuj­c­ flexibilitu a v½kon, kter½ m¡. KromÄ› HTML a CSS nab­z­ JavaScript způsob, kter½ umožňuje uživatelům nejen rozv­jet a navrhnout sv webov str¡nky, ale tak jejich webov str¡nky dynamičtÄ›ji pÅ™id¡n­m funkc­ k prvkům pÅ™­tomn½m v m­stÄ›. JavaScript je nav­c tak z¡kladn­m jazykem použ­van½m ve webov½ch r¡mc­ch, jako je reagovat, VUE a uzel, což z nÄ›j čin­ nesporn½ kr¡l ve v½vojovm oddÄ›len­ webu. Webov str¡nky, kter pravidelnÄ› navÅ¡t­v­te, jako je Google, YouTube a Wikipedia, byly vytvoÅ™eny pomoc­ JavaScriptu. / p >.

Å ¡lek učen­ programovac­ jazyky je velmi vysok¡. Tyto dny maj­ lid jednu ot¡zku v jejich mysli a že to, co programovac­ jazyk bych se mÄ›l naučit a proč? Technick poučen­ se sd­l­ top 10 programovac­ch jazyků 2021 pro ºlohu a perspektivn­ kariru. / p >.

V tomto blogu uvid­te v½hody a nev½hody nejn¡ročnÄ›jÅ¡­ho programovac­ho jazyka v budoucnu. VÅ¡echny tyto zm­nÄ›n budouc­ programovac­ jazyky maj­ velmi dobr karirn­ scopy a pracovn­ pÅ™­ležitosti. Technion se učit tuto komplexn­ seznam nejn¡ročnÄ›jÅ¡­ch programovac­ho jazyka v budoucnu podle ned¡vnho průzkumu. / p >.

Python je nejrychleji rostouc­ a jeden z nejvyÅ¡Å¡­ho programovac­ho jazyka mezi jeho konkurenty. Python Web Based Development a Python Web založil r¡mec jako Django a pyramida jsou nejobl­benÄ›jÅ¡­mi r¡mcov½mi n¡stroji nab­zen½mi Pythonem. NejlepÅ¡­ vÄ›c o programov¡n­ Python je to, že je vysoce jak½koliv jazyk, kter½ se snadno uč­. Jedn¡ se o nejž¡danÄ›jÅ¡­ jazyk na trhu a naz½v¡ se programovac­ jazyk pro zač¡tečn­ky, protože je to open source jazyk, kter½ je snadno pochopiteln½ a pochopiteln½. / p >.

Pythonov½ jazyk m¡ Å¡irokou aplikaci, z nichž nÄ›kter lze vidÄ›t ve v½voji webu a desktopu, s­Å¥ov½ch serverů, strojovho učen­, aplikac­ na stoln­m v½uce, v podniku a podnik¡n­ a vÄ›dÄ› dat. EW velk½ch společnost­, kter použ­vaj­ jazyk Pythonu ve sv½ch operac­ch, jsou Instagram, Spotify, Amazon a Facebook. / p >.

v½hoda:

UdÄ›lejte si minutu, abyste pÅ™em½Å¡leli o tom, kolikr¡t použ­v¡te aplikaci za den? NÄ›kolikr¡t, že? Ve skutečnosti existuje pravdÄ›podobnÄ› ž¡dost, kter¡ ček¡ na objevov¡n­ ve vaÅ¡em App Store pro každou možnou lidskou potÅ™ebu. Proto nen­ ž¡dn pÅ™ekvapen­, že popt¡vka po mobiln­ch aplikac­ch je na st¡lm vzestupu, protože smartphone byl vynalezen. / p >.

Nikdo na povrchu nepochybuje o budoucnost mobiln­ch aplikac­ v½voje a mobiln­ch programovac­ch jazyků. Pryč jsou dny, kdy mohou podniky ignorovat mobiln­ uživatele! Po pÅ™ekročen­ miln­ka už, pokud vaÅ¡e firma nen­ pÅ™ipravena mobiln­, jste dnes v nesn¡z­ch. / p >.

Pokud se jedn¡ o ponoÅ™en­, abyste si vybudovali vaÅ¡i mobiln­ aplikaci, abyste z­skali pozornost uživatele - mus­te se zaměřit na v½bÄ›r spr¡vn technologie a spr¡vnho programovac­ho jazyka k vytvoÅ™en­ robustn­, inovativn­ a uživatelsky pÅ™­jemn aplikace. / p >.

S nÄ›kolika mobiln­mi programovac­mi jazyky, kter chcete vybrat, mus­te zv¡Å¾it v­ce faktorů, profesion¡lů a nev½hody, stejnÄ› jako popularitu jazyka, než se rozhodnete vybudovat nejobl­benÄ›jÅ¡­ mobiln­ aplikaci. / p >.

V tomto čl¡nku jsme kurz­vali seznam top 15 mobiln­ aplikace programovac­ jazyky, kter jsou nejlepÅ¡­ Langauge pro aplikace a tak v¡m pomůže vybrat to nejlepÅ¡­ rychle a dostat jste spuÅ¡tÄ›n­m s mobiln­ aplikac­. / p >.

javascript

William Ting jednou Å™ekl: "Javascript zůstane relevantn­ tak dlouho, dokud lid použ­vaj­ internet." JavaScript je nejlepÅ¡­ pro v½voje aplikace Cross-Platform App, mobiln­ aplikace použ­van pro různ platformy a proch¡zen­ webu. PryčnÄ› běž­ v jin½ch prostÅ™ed­ch, mimo prohl­Å¾eče, a mohou b½t sestaveny ze Å¡irok Å¡k¡ly programovac­ch jazyků. Takže můj hlas pro nejlepÅ¡­ programovac­ jazyk je pro JavaScript. / p >.

JavaScript Pros

Tato webov¡ str¡nka použ­v¡ bezpečnostn­ službu pro ochranu pÅ™ed online ºtoky. Akce, kterou jste pr¡vÄ› provedli spuÅ¡tÄ›n bezpečnostn­ Å™eÅ¡en­. Existuje nÄ›kolik akc­, kter by mohly vyvolat tento blok, včetnÄ› odesl¡n­ určitho slova nebo fr¡ze, pÅ™­kazu SQL nebo chybnÄ› form¡tovan¡ data. / p >.

Používáme cookies.
Cookies používáme, abychom zajistili, že vám poskytneme nejlepší zkušenosti na našich webových stránkách. Pomocí webových stránek souhlasíte s naším využitím cookies.
Povolit cookies.