18 příklady dotazů na webových stránkách, plus, jak se jich začít

šÅ™ad komunikace prov¡d­ pÅ™ezkoum¡n­ webov½ch str¡nek Feinberg School of Medical Leating Leather Leath, včetnÄ› domovsk str¡nky. V r¡mci tohoto ºsil­ bychom chtÄ›li vÄ›dÄ›t, jak použ­v¡te webov str¡nky Feinberg.

titul dotaz

VÅ¡echny nejlepÅ¡­ webov str¡nky maj­ jednu vÄ›c společnou, ale je to nÄ›co, co nen­ nutnÄ› viditeln na povrchu. NÄ›jak¡ pÅ™edstava, co to je? To je v poÅ™¡dku - vÅ¡ichni mÄ›li opravdu dobrou f¡zi objevov¡n­ webov½ch str¡nek.

NÄ›kter z vaÅ¡ich obl­ben½ch webov½ch str¡nek by mohly m­t nÄ›kter n¡hradn­ mikro-interakce nebo ºÅ¾asn rolovac­ efekty. V konečnm důsledku vÅ¡ak byly tyto prvky v½sledkem webovho designu agentur, kter sdÄ›luj­ sv klienty spr¡vn ot¡zky.

Zde na Eri Design, vezmeme unik¡tn­ 4D pÅ™­stup s každ½m projektem, do kter½ch se ponoÅ™­me. Ze vÅ¡ech kroků, nejkritičtÄ›jÅ¡­ je f¡ze zjiÅ¡Å¥ov¡n­. Bez ºspěšn f¡ze zjiÅ¡Å¥ov¡n­ nic z n¡sleduj­c­ch kroků nebude m­t spr¡vn½ smÄ›r.

Myslet velk½ obr¡zek prvn­

Ty by se mohly zd¡t jako obecn ot¡zky, ale ve skutečnosti hraj­ obrovskou roli v tom, jak budou n¡vrhy prototypov¡ny. Možn¡ jste pož¡dali o webov str¡nky jednoduÅ¡e proto, že v¡m bylo Å™ečeno, že potÅ™ebujete online pÅ™­tomnost. Drt¡n­m nÄ›kter½ch z tÄ›chto ot¡zek můžete tuto pÅ™­tomnost způsobit ºÄelnost.

Posoudit aktu¡ln­ prostÅ™ed­

n¡vrhov½ krok je častÄ›ji než ne krok, kter½ chceme skočit pÅ™­mo do. Ale pÅ™edt­m, než budeme dÄ›lat, mus­me se dozvÄ›dÄ›t o aktu¡ln­m stavu vaÅ¡ich webov½ch str¡nek - nezbytnou pro vÅ¡echny procesy n¡vrhu f¡ze zjiÅ¡Å¥ov¡n­:

t­m, že bl­Å¾­Å¡ pohled na vaÅ¡e webov str¡nky, můžeme rozpt½lit, co je a nefunguje. D¡le můžeme z­skat pocit pro typy obsahu, kter budou zveÅ™ejnÄ›ny a napl¡novat si n¡vrh kolem nich.

ZjistÄ›te, jak dos¡hnout spr¡vn½ch lid­

Odpověď na tyto ot¡zky v¡m pomohou navrhnout spr¡vn½ druh obsahu pro spr¡vn lidi. Jakmile je webov¡ str¡nka spuÅ¡tÄ›na, pÅ™em½Å¡lejte o stejn½ch ot¡zk¡ch a principech, kdy nastanou nov pÅ™­ležitosti obsahu.

Používáme cookies.
Cookies používáme, abychom zajistili, že vám poskytneme nejlepší zkušenosti na našich webových stránkách. Pomocí webových stránek souhlasíte s naším využitím cookies.
Povolit cookies.