41. Vzory interakce

Projektov¡n­ rozhran­: Vzory pro efektivn­ design interakce je kniha o designu rozhran­ a interakce, strukturovan jako jazyk vzoru. Je vybaven re¡ln½m pÅ™­kladem z desktopov½ch aplikac­, webov½ch str¡nek, webov½ch aplikac­, mobiln­ch zaÅ™­zen­ a vÅ¡e mezi nimi. Tato str¡nka obsahuje v½Åˆatky z nÄ›kter½ch vzorů knihy. Kniha m¡ v­ce, samozÅ™ejmÄ› - ºvodn­ materi¡l, v­ce vzorů a dalÅ¡­ pÅ™­klady. PÅ™irozenÄ› bych r¡d, abyste si ho koupili! Tento materi¡l vÅ¡ak byl na webu na webu, a r¡d bych si ho tady udržel.

Proč kachna?

Nem¡m tuÅ¡en­. O'Reillyho lid to vyzvedli, ne j¡, ale mysl­m, že m¡ nÄ›co společnho s t­m, že mandarinsk kachny jsou barevn a kniha byla vytiÅ¡tÄ›na v pln barvÄ›. NÄ›kter z jejich jin½ch webov½ch knih maj­ tak pt¡ky na jejich kryty. (Ale je to roztomil½, nen­?)

ze zadn­ č¡sti druhho edice

Navzdory vÅ¡em uživatelsk½m n¡strojům Dnes je jeÅ¡tÄ› nen­ snadn navrhnout dobr aplikačn­ rozhran­. Tato bestsellering kniha je jedn­m z m¡la spolehliv½ch zdrojů, kter v¡m pomohou proch¡zet bludiÅ¡tÄ›m možnost­ designu. Zapn¡v¡n­m UI osvÄ›dčen½ch postupů a opakovanÄ› použiteln½ch n¡padů jako n¡vrhov vzory, projektov¡n­ rozhran­ poskytuje Å™eÅ¡en­ běžnho n¡vrhu problmů, kter můžete pÅ™izpůsobit situaci po ruce.

Toto aktualizovan vyd¡n­ obsahuje vzory pro mobiln­ aplikace a soci¡ln­ mdia, stejnÄ› jako webov aplikace a software pro stoln­ poč­tače. Každ½ vzor obsahuje ºpln pÅ™­klady a praktick n¡vrhy, kter můžete použ­t okamžitÄ›. ZkuÅ¡en­ designÅ™i mohou tuto pÅ™­ručku použ­vat jako zdrojov½ch knih; Novices najdou pl¡n do svÄ›ta rozhran­ a interakce designu.

Jenifer Tidwell je spisovatel a konzultant v interakci, informačn­ architektuÅ™e a pÅ™edem designu. Navrhla a postavila uživatelsk¡ rozhran­ pro firmy, jako je Google a matematika.

Nemůžete přistupovat k slantCo

Tato webov¡ str¡nka použ­v¡ bezpečnostn­ službu pro ochranu pÅ™ed online ºtoky. Akce, kterou jste pr¡vÄ› provedli spuÅ¡tÄ›n bezpečnostn­ Å™eÅ¡en­. Existuje nÄ›kolik akc­, kter by mohly vyvolat tento blok, včetnÄ› odesl¡n­ určitho slova nebo fr¡ze, pÅ™­kazu SQL nebo chybnÄ› form¡tovan¡ data. / p >.

Použ­v¡me soubory cookie a podobn n¡stroje, kter jsou nutn, aby v¡m mohly b½t n¡kupy, zv½Å¡it sv n¡kupn­ zkuÅ¡enosti a poskytovat naÅ¡e služby, jak je podrobnÄ› pops¡no v naÅ¡em vÄ›dom­ cookie. Tyto soubory cookie použ­v¡me tak k pochopen­ toho, jak z¡kazn­ci použ­vaj­ naÅ¡e služby (napÅ™­klad měřen­m n¡vÅ¡tÄ›v m­sta), takže můžeme vylepÅ¡it. / p >.

Pokud souhlas­te, budeme tak použ­vat soubory cookie, abychom doplnili sv n¡kupn­ zkuÅ¡enosti, jak je pops¡no v naÅ¡em vÄ›dom­ cookie. To zahrnuje pomoc­ cookies tÅ™et­ch stran za ºÄelem zobrazov¡n­ a měřen­ reklam založen½ch na ºrokech. KliknÄ›te na "Vlastn­ soubory cookie" pro odm­tnut­ tÄ›chto souborů cookie, proveďte podrobnÄ›jÅ¡­ volby nebo dozvÄ›dÄ›t se v­ce. / p >.

  • 38 z nejužitečnÄ›jÅ¡­ch webov½ch ui vzorů důkladnÄ› dekonstruov¡n do tipů a použ­v¡n­ pÅ™­padů.
  • 142 PÅ™­klady od nejvyÅ¡Å¡­ch společnost­ jako Apple, Pandora, TreeHouse, Mashable, Quora, Youtube, Asana, Okcupid a dalÅ¡­.
  • 144 str¡nek osvÄ›dčen½ch postupů ve form¡tu problmu / Å™eÅ¡en­. Tipy pro každ½ vzor.
  • Kategorie zahrnuj­: r¡mce UI vzor, ​​zad¡v¡n­ uživatelů, ovl¡dac­ prvky uživatele, navigačn­ vzorce.

ben gremillion

Podrobnosti atomovho designu vÅ¡e, co jde do vytv¡Å™en­ a udržov¡n­ robustn­ch konstrukčn­ch systmů, což v¡m umožn­ vr¡tit vyÅ¡Å¡­ kvalitu, v­ce konzistentnÄ›jÅ¡­ UIS rychleji než kdy pÅ™edt­m. Tato kniha zav¡d­ metodiku pro myÅ¡len­ naÅ¡eho UIS jako promyÅ¡len hierarchie, diskutuje o vlastnostech efektivn­ch knihoven vzorů a vitr­ny techniky pro transformaci n¡vrhu a v½vojovho pracovn­ho postupu vaÅ¡eho t½mu. / p >.

Nejste schopni přistupovat k maningcom

ObecnÄ› plat­, že chcete vyzvednout vzory n¡vrhu, jakmile je nejprve setk¡te, t­mto způsobem - neuv¡d­te nÄ›co pryč pozdÄ›ji, a můžete tak potvrdit sami sobÄ›, že jste v t f¡zi v½voje z nÄ›jakho důvodu. / p >.

Learning Software Design vzory je do značn m­ry pÅ™irozen a budou od v¡s požadov¡ny v nÄ›jak formÄ› po celou vaÅ¡i kariru. OpÄ›tovn použit­ a použ­v¡n­ n¡vrhov½ch vzorů může v½raznÄ› zv½Å¡it kvalitu procesu v½voje, protože ve vÄ›tÅ¡inÄ› pÅ™­padů - vÅ¡ichni ostatn­ již znaj­ konkrtn­ vzor, ​​což usnadňuje pohyb z jedn vÄ›ci do druh. / p >.

Dostanete spoustu d­lč­ch tÅ™­d pro každho, pÅ™­liÅ¡ mnoho, aby Å¡el do konkrtn­ho detailu, a tak je lepÅ¡­ vz­t pÅ™­stup k učen­ z knih, než se snaž­ pÅ™izpůsobit spoustu čl¡nků, aby se pokusili a Dloužit to vÅ¡echno. / p >.

PÅ™edpokl¡d¡m, že m¡te nÄ›jakou pÅ™edstavu o tom, jak to funguje, a jak to ovlivňuje v¡Å¡ pracovn­ postup, takže s t­mto vÄ›dom­m - umožňuje dostat se do naÅ¡eho seznamu. Je to speci¡lnÄ› prokurat pro tento konkrtn­ pÅ™edmÄ›t - Design vzor knihy - a vÅ¡echny knihy v seznamu doporučujeme vÄ›tÅ¡inou programovac­ komunity. / p >.

Používáme cookies.
Cookies používáme, abychom zajistili, že vám poskytneme nejlepší zkušenosti na našich webových stránkách. Pomocí webových stránek souhlasíte s naším využitím cookies.
Povolit cookies.