416 Požadovaný rozsah není splnitelný

Dobr½ p­smo skriptů je těžk naj­t. Jsem extrmnÄ› vyb­rav½, když jde o tuto konkrtn­ oblast p­sma a m¡ tendenci nen¡vidÄ›t vÄ›tÅ¡inu toho, co vid­m. S t­mto pÅ™­spÄ›vkem můžete pÅ™eskočit pr¡ci tÅ™­dÄ›n­ pÅ™es odpad a sn­Å¾it pÅ™­mo na nejlepÅ¡­ skript a ručnÄ› psan fonty Google, kter jsou čiteln, atraktivn­ a ide¡ln­ pro vaÅ¡e str¡nky.

VÅ¡echny fonty jsou zobrazeny s unik¡tn­ lčbou CSS (a opatÅ™eny k³du, kter potÅ™ebujete pro rychlou implementaci!) Jsou tak vÅ¡echny sloužily s fonty Google, takže budete m­t nahoru a běž­ Rychl¡ kop­rov¡n­ a pastu, ž¡dn stahov¡n­ vyžaduje!

milion + p­sma, p­sma, p­sma, a designov zdroje s neomezen½mi soubory ke stažen­

Origins Alegreya jako liter¡rn­ inspirovan½ font kontrastn­ proti zdroji Sans Pro je kondenzovan½, minimalistick½ vzhled. Alegreya byl jmenov¡n jedn­m z 53 p­sem z desetilet­ na soutěži typografie 2011, zat­mco Zdroj Sans Pro byl vyd¡n Adobe Designer Paul D. Hunt v roce 2012.

ObÄ› fonty jsou ide¡ln­ pro zdlouhav½ text, zvl¡Å¡tÄ› zdrojov sans pro, protože byl navržen tak, aby fungoval v uživatelsk½ch rozhran­. P¡rov¡n­ p­sma Serif (Alegreya) s p­sma Sans-Serif (Zdroj Sans Pro), budete pÅ™irozenÄ› nakreslit readerovo oko na kontrast.

alfa deska + otevřen sans

nab­zet ºÅ¾asn½ v½bÄ›r osobn­ch p­sma profesion¡ln­ kvality, Google fonty nab­z­ nÄ›kter z nejlepÅ¡­ch voln½ch webov½ch p­sem. VÅ¡echny fonty jsou otevÅ™en a 100% zdarma pro komerčn­ využit­. Volba použit­ p­sem Google bude zvyÅ¡ovat vizu¡ln­ konzistenci webov½ch str¡nek napÅ™­Ä platformami, protože vÄ›tÅ¡ina aktu¡ln­ch webov½ch prohl­Å¾ečů bude podporovat fonty Google, včetnÄ› Google Chrome, Microsoft Edge, Apple Safari, Mozilla Firefox a Opera.

Fira Sans je skvÄ›lou volbou, pokud hled¡te sans-Serif, kter½ vynik¡ zbytku. M¡ m­rnÄ› kondenzovanou formu, kter¡ zajiÅ¡Å¥uje n¡dhernÄ› na vÅ¡ech velikosti obrazovek. Font Family je k dispozici v dev­ti z¡važ­ s odpov­daj­c­mi kurz­vy.

Poppins je kr¡sn p­smo sans-serif, kter½ funguje dobÅ™e v souvislosti s textem i zobrazen­m. M¡ jedinečnÄ› uvolnÄ›n½ a pÅ™¡telsk½ vzhled, kter½ nen­ ohrožen čitelnost­ a profesionalitou. Milujeme poppiny tolik, že ho použ­v¡me pro naÅ¡e značky a webov str¡nky!

Nemůžete pÅ™istupovat ke stÅ™edn­m programu

Tato webov¡ str¡nka použ­v¡ bezpečnostn­ službu pro ochranu pÅ™ed online ºtoky. Akce, kterou jste pr¡vÄ› provedli spuÅ¡tÄ›n bezpečnostn­ Å™eÅ¡en­. Existuje nÄ›kolik akc­, kter by mohly vyvolat tento blok, včetnÄ› pÅ™edložen­ určitho slova nebo fr¡ze, pÅ™­kazu SQL nebo chybnÄ› form¡tovan¡ data.

Používáme cookies.
Cookies používáme, abychom zajistili, že vám poskytneme nejlepší zkušenosti na našich webových stránkách. Pomocí webových stránek souhlasíte s naším využitím cookies.
Povolit cookies.