5 životně důležitých otázek, než se ptáte před najímáním webového vývojáře

v modern­m softwaru-centric Å™e, v½voj je to, co nastavit vÄ›ci v pohybu. Ano, buďte to jednoduch obchodn­ webov str¡nky nebo komplexn­ e-commerce webov str¡nky / aplikace. Pokud ne pro v½voj "od nuly", určitÄ› se budete muset spolhat na v½voj a v½voj¡Å™e v určitm okamžiku pro kterkoli z vaÅ¡ich podnikov½ch podniků. Když v½voje a v½voj¡Å™i po celm svÄ›tÄ› nad¡le pÅ™id¡vaj­ vÄ›tÅ¡­ v½znam a chytit v­ce pozornosti než kdy pÅ™edt­m, je to skutečnÄ› klade na těžk m­sto pÅ™i hled¡n­ vz¡cnho a kompetentn­ho developera.

V průbÄ›hu let, term­n "full-stack developer" se stal sp­Å¡ jako bzuč¡k a talent na vyž¡d¡n­ mezi IT průmyslov¡ odvÄ›tv­. Developer full-stack je ten, kdo pracuje na stranÄ› klienta i na stranÄ› serveru. KromÄ› specializace na front-end a back-end pracovn­ho toku mus­ b½t zdatn½ v manipulaci s datab¡z­, serverov½ch operac­ a systmů inžen½rstv­. CelkovÄ›, aby byl uzn¡n jako v½voj¡Å™ full-stoh, mus­ b½t odborn znalosti v nÄ›kolika f¡z­ch životn­ho cyklu v½voje softwaru (SDLC) a tech z¡sobn­k. Zmaten½ pÅ™es

AÅ¥ už spust­te nov webov str¡nky, nebo potÅ™ebujete mÄ›s­Än­ dotykov upy, existuje tolik faktorů, kter pÅ™i každm f¡zi zv¡Å¾­. NapÅ™­klad, kolik obsahu m¡te, jak½ z nich chcete začlenit a jak nov technologie, kter potÅ™ebujete k funkci?

podniky, kteÅ™­ hledaj­ naj­mat webov v½voj¡Å™e, by se mÄ›li rozhodnout, zda budou smluvn­ freelancer nebo rozvojovou agenturu. To je nezbytn rozhodnut­, protože uvedete svou digit¡ln­ budoucnost do rukou nÄ›koho jinho. / p >.

Identifikujte sv potřeby

Než začnete rozhovor s m­stn­mi v½vojov½mi společnostmi, mus­te identifikovat vaÅ¡e potÅ™eby a požadavky. Velikost a složitost projektu může určit, jak½ druh t½mu, kter½ chcete najmout. / p >.

Kdy jste naposledy koupil nÄ›co online? Nebo jednoduÅ¡e pÅ™ečtÄ›te novinky na sv obl­ben zpravodajstv­? Za každou webovou str¡nkou navÅ¡t­v­te komplexn­ puzzle z stovek mal½ch kusů, kter jsou k³dovac­ prvky. / p >.

Pokud jste ned¡vno začali podnikat nebo jste mÄ›li na chv­li, ale pr¡vÄ› se ned¡vno rozhodl udÄ›lat webov str¡nky, naj­m¡n­ webovho v½voj¡Å™e je nutnost­. Pokud si nejste jisti, co webov v½voj¡Å™i vlastnÄ› dÄ›laj­ a chtÄ›li byste se dozvÄ›dÄ›t v­ce o pr¡ci, než si najmete nÄ›koho, pak je tento čl¡nek pro v¡s. / p >.

NaÅ¡e ot¡zky se pt¡t pÅ™i naj­m¡n­ webovho v½voj¡Å™e

I když vaÅ¡e podnik¡n­ dÄ›l¡ dobÅ™e a nec­t­te potÅ™ebu webov str¡nky, věřte n¡m. Webov¡ str¡nka je m­stem pro vaÅ¡e podnik¡n­, a č¡st internetu m¡te plnou kontrolu. Vyberete, co je na nÄ›m: obr¡zky, jak se zobraz­ v¡Å¡ produkt, souhrn vaÅ¡eho podnik¡n­.

Webov str¡nky v¡m d¡vaj­ pÅ™­ležitost uk¡zat sv podnik¡n­ z toho, jak m¡ b½t vidÄ›n. To se prov¡d­ prostÅ™ednictv­m fotografi­ budovy, pracovn­ků, produktů, ale i testimoni¡ln­ch od spokojen½ch z¡kazn­ků. Webov str¡nky jsou tak zdrojem důležit½ch informac­ pro z¡kazn­ky, jako je um­stÄ›n­ vaÅ¡eho podnik¡n­, telefonn­ č­slo, e-mail, otev­rac­ doba, odkazy soci¡ln­ch mdi­ atd.

Ale vÅ¡echny informace a obr¡zky na svÄ›tÄ› nejsou dostačuj­c­, pokud vaÅ¡e webov str¡nky nefunguj­ a nevypadaj­ dobÅ™e. To je m­sto, kde se dostanou do hry v½voj¡Å™i. Webov str¡nky, kter vytv¡Å™ej­, maj­ vÅ¡e na spr¡vnm m­stÄ›, lze snadno navigovat, hladce a prezentovat svůj v½robek spr¡vn½m způsobem. / p >.

Co je v½voj webu?

v½voj webu, jak n¡zev napov­d¡, se t½k¡ rozvojov½ch webov½ch str¡nek. To se prov¡d­ pomoc­ k³dov¡n­ nebo programov¡n­ a hlavn­m c­lem je funkčn­ webov¡ str¡nka. Od jednoduch½ch hled¡n­ online obchodů na velk soci¡ln­ medi¡ln­ platformy jako Facebook, za každ½m webem jsou hodiny k³dov¡n­ pr¡ce, kter¡ zajist­, že tyto webov str¡nky funguj­ podle zam½Å¡len­.

V½voj front-end pÅ™edstavuje vÅ¡e, co uživatel vid­, když navÅ¡t­v­ webovou str¡nku: str¡nky, různ prvky, se kter½mi mohou spolupracovat a samotn½m designem. To vÅ¡e se prov¡d­ se tÅ™emi k³dy: HTML, CSS a JavaScript.

html, kter½ stoj­ za hyper textov½ značka jazyka, pÅ™edstavuje způsob strukturovanho obsahu webu. Způsob, jak½m se stane, je použ­v¡n­ Å™ady prvků, jako je nov½ odstavec, velikost p­sma, odv¡Å¾n½ nebo kurz­vou text, vkl¡d¡n­ obrazu a takov½.

Používáme cookies.
Cookies používáme, abychom zajistili, že vám poskytneme nejlepší zkušenosti na našich webových stránkách. Pomocí webových stránek souhlasíte s naším využitím cookies.
Povolit cookies.