8 Základní principy designu, které vám pomohou vytvořit úžasnou grafiku

Grafick½ design je velmi vyhled¡van½m dovednost­. Společnost se star¡ o způsob, jak½m vÄ›ci vypadaj­, a existuje neust¡l¡ potÅ™eba produkovat dobr n¡vrhy, aÅ¥ už je to pro reklamy, webov str¡nky, loga, videa, bannery nebo webov½ obsah. Nemus­te b½t Pro Designer vytvoÅ™il vysoce sd­liteln½ obsah - zejmna pÅ™i pÅ™id¡v¡n­ n¡vrhov½ch prvků do fotografi­, kter již m¡te, je stejnÄ› snadn jako p¡r kohoutků na telefonu. / p >.

St¡le, slick n¡stroje jsou jen č¡st­ puzzle; St¡le potÅ™ebujete rozv­jet oko pro to, co rozhodnut­ o n¡vrhu zlepÅ¡uj­ vaÅ¡i pr¡ci a co z vaÅ¡­ zpr¡vy ztěžuj­. Zde je osm z¡kladn­ch principů n¡vrhu, kter maj­ v pamÄ›ti pÅ™i pr¡ci s vizu¡ln­mi a vytv¡Å™en­m grafiky, plus Å¡ablony, kter v¡m pomohou zač­t s velk½m. design! Jen klepnÄ›te na to, abyste se dostali k vytvoÅ™en­!

Zarovn¡n­

Zarovn¡n­ je důležit½m principem designu. Pom¡h¡ vytvoÅ™it ostr½, objednan½ vzhled pro nakonec lepÅ¡­ n¡vrhy t­m, že zajist­, že vaÅ¡e různ prvky maj­ pÅ™­jemn spojen­ s sebou. Centrum, vpravo nebo lev½ text je nejčastÄ›jÅ¡­, ale můžete tak zarovnat text na jin objekty ve vaÅ¡­ grafice. Pokud se nÄ›co nezpočit do vaÅ¡eho n¡vrhu, zkontrolujte zarovn¡n­!

V Adobe Spark, je snadn zarovnat prvky ve vztahu k sobÄ› nebo na fotografii na pozad­ d­ky tečkovan č¡Å™e, kter¡ se objev­ pÅ™i pohybu bloků textu nebo tvarů. Aplikace v¡m umožn­ vÄ›dÄ›t, kdy jste lemovali text nebo tvary uprostÅ™ed svho n¡vrhu nebo s hranami jin½ch prvků ve vaÅ¡­ grafice. / p >.

hierarchie

Když m¡te v­ce vizu¡ln­ch prvků v designu, chcete se ujistit, že d¡v¡te dalÅ¡­ vizu¡ln­ v¡hu sv nejdůležitÄ›jÅ¡­ zpr¡vÄ›. To se naz½v¡ hierarchie a může b½t dosaženo v různ½ch způsobech vÄ›tÅ¡­ch nebo odv¡Å¾nÄ›jÅ¡­ch p­sem, um­stÄ›n­ nejdůležitÄ›jÅ¡­ zpr¡vy fyzicky vyÅ¡Å¡­ než jin informace, nebo použ­vat tvary k r¡mu centr¡ln­ bod. / p >.

Nemůžete z­skat pÅ™­stup k technologii Techtargetcom

Tato webov¡ str¡nka použ­v¡ bezpečnostn­ službu pro ochranu pÅ™ed online ºtoky. Akce, kterou jste pr¡vÄ› provedli spuÅ¡tÄ›n bezpečnostn­ Å™eÅ¡en­. Existuje nÄ›kolik akc­, kter by mohly vyvolat tento blok, včetnÄ› odesl¡n­ určitho slova nebo fr¡ze, pÅ™­kazu SQL nebo chybnÄ› form¡tovan¡ data. / p >.

Co mohu udělat, abych to vyřešil?

NicmnÄ›, tato možnost nen­ realitou v celm webu. Problm je v tom, že vÄ›tÅ¡ina webov½ch str¡nek m¡ pÅ™ek¡Å¾ky pÅ™­stupnosti, kter ztěžuj­ nebo nemožn pro mnoho lid­ se zdravotn­m postižen­m. A vÄ›tÅ¡ina webov½ch softwarov½ch n¡strojů nejsou dostatečnÄ› pÅ™­stupn lidem se zdravotn­m postižen­m, což je obt­Å¾n nebo nemožn pro nÄ› pÅ™ispÄ›t k webu. To je velmi velk½ problm. Mnoho milionů lid­ m¡ postižen­, kter ovlivňuj­ jejich použit­ webu. / p >.

Webov¡ dostupnost je o odstranÄ›n­ tÄ›chto barir tak, aby lid se zdravotn­m postižen­m mohou použ­vat a pÅ™ispÄ›t k webu. Tato kapitola v¡m pomůže zač­t zlepÅ¡ovat sv webov str¡nky, abyste odstranili bariry pÅ™­stupnosti a vyhnout se pÅ™id¡v¡n­ nov½ch barir. / p >.

Co je to webov¡ dostupnost?

Webov¡ dostupnost V podstatÄ› znamen¡, že lid se zdravotn­m postižen­m mohou použ­vat web. PÅ™esnÄ›ji Å™ečeno, webov¡ dostupnost znamen¡, že lid se zdravotn­m postižen­m mohou vn­mat, rozumÄ›t, navigovat a komunikovat s webem. / p >.

Webov¡ dostupnost zahrnuje vÅ¡echny postižen­, kter ovlivňuj­ pÅ™­stup k webu, včetnÄ› vizu¡ln­ho, sluchovho, fyzickho, Å™eči, kognitivn­ch a neurologick½ch postižen­. Zde je jen nÄ›kolik pÅ™­kladů postižen­, kter ovlivňuj­ webov použit­ a nÄ›kter skutečn osoby s tÄ›mito postižen­m:

Zat­mco pÅ™­stup k lidem se zdravotn­m postižen­m je prim¡rn­m zaměřen­m webov dostupnosti, ale tak prosp­v¡ lidem bez postižen­. Kl­Äov½m principem webov dostupnosti je napÅ™­klad navrhov¡n­ webov½ch str¡nek, kter jsou flexibiln­ pro splnÄ›n­ různ½ch potÅ™eb uživatelů. Tato flexibilita tak zvyÅ¡uje obecnou použitelnost a umožňuje lidem bez postižen­ použ­vat webov str¡nky podle jejich preferenc­, jako je použit­ toho, jak½koli prohl­Å¾eč, kter½ chtÄ›j­ a použ­vaj­ kl¡vesov zkratky. Web Accessibilita tak poskytuje finančn­ a technick pÅ™­nosy pro organizace, jak je pops¡no v č¡sti "DalÅ¡­ v½hody z obchodn­ perspektivy" v tto kapitole. / p >.

PÅ™­klad dostupnosti webu: alt text

Alternativn­ textov ekvivalenty nazvan alt text, je jasn½m pÅ™­kladem pÅ™­stupnosti webu. Webov str¡nky často obsahuj­ obr¡zky, ale nÄ›kteÅ™­ lid nemohou vidÄ›t obr¡zky. Lid, kteÅ™­ nemohou vidÄ›t sn­mky, mohou z­skat informace obsažen v obrazech, kdy webov v½voj¡Å™i zahrnuj­ alternativn­ textov ekvivalenty pro obr¡zky. Alternativn­ ekvivalent textu poskytuje stejn funkčn­ informace v textu, protože obraz poskytuje vizu¡lnÄ›. Značka pro obr¡zek ALT text vypad¡ jako:

Alt text je vykreslen jinak různ½mi prohl­Å¾eči a konfiguracemi, jak je zn¡zornÄ›no na obr¡zc­ch 1-2, 1-3 a 1-4. Obr¡zek 1-2 zobrazuje str¡nku v aplikaci Microsoft Internet Explorer s obr¡zky načteny a myÅ¡­ vzn¡Å¡ej­c­ se na obr¡zku, kter½ zobrazuje text ALT ("dÅ¡Å¥") v pop-upu. / p >.

zn¡t důležit prvky navrhov¡n­ webov½ch str¡nek

Projektov¡n­ webu m¡ v posledn­ch letech v½znamn½ pos­len­, je to důležit, proto je to tak n¡ročn. Ale než skoč­me na kapelu, mus­me zn¡t určit důležit prvky navrhov¡n­ webov½ch str¡nek, kter mohou pÅ™id¡vat hodnotu a udÄ›lat rozd­l, což v¡m může pomoci sv½m n¡vÅ¡tÄ›vn­kům oddÄ›lit a rozpoznat vaÅ¡e webov str¡nky mezi miliony. / p >.

Používáme cookies.
Cookies používáme, abychom zajistili, že vám poskytneme nejlepší zkušenosti na našich webových stránkách. Pomocí webových stránek souhlasíte s naším využitím cookies.
Povolit cookies.