Adaptivní web design klady a nevýhody

Dva webov str¡nky design pÅ™­stupy uv¡dÄ›n v webov integraci jsou na prvn­ pohled velmi podobn a často se pÅ™ekr½vaj­ ve v½robn­m procesu. To je často, že webov str¡nky založen na reaguj­c­m webovm designu maj­ prvky adaptivn­ho designu a naopak. Na druh stranÄ› tyto dva pÅ™­stupy obsahuj­ značn rozd­ly.

citliv½ design

Reagovat design je metoda navrhov¡n­ webov½ch str¡nek, ve kterm server vždy odeÅ¡le stejnou str¡nku bez ohledu na zaÅ™­zen­ uživatele a rozložen­ str¡nky se mÄ›n­ pÅ™­mo v prohl­Å¾eči pomoc­ kask¡dov½ch stylů podle str¡nky Å¡­Å™ka. V½sledkem je, že mobiln­ uživatel vid­ stejn½ obsah jako na ploÅ¡e nebo tabletu, a obsah je pÅ™izpůsoben jako uživatelsky pÅ™­vÄ›tiv½, jak je to možn.

V½hody

Adaptivn­ design znamen¡ optimalizaci str¡nek pro každou platformu oddÄ›lenÄ› a uplatnÄ›n­ vÅ¡ech sv½ch v½hod a využit­ pÅ™­ležitost­, kter nab­z­, takže na každm zaÅ™­zen­ by mÄ›l b½t design v souladu se standardn­m GUI ploÅ¡iny. V tto metodÄ› server odeÅ¡le zaÅ™­zen­ webovou str¡nku pÅ™esnÄ› pÅ™izpůsobenou rozliÅ¡en­ a typu zaÅ™­zen­, vÄ›tÅ¡inou pomoc­ listů kask¡dovho stylu s relativn­mi jednotkami, takže str¡nky pÅ™esnÄ› zapadne do displeje uživatele.

V½hody

Existuj­ siln a slab str¡nky v každ z tÄ›chto dvou metod, kter v mnoha pÅ™­padech jsou plnÄ› komplement¡rn­. Proto je velmi často možn použ­t takov pÅ™­stupy, nebo alespoň č¡st z nich, v jednom projektu. Ve svm zaměřen­ na zaÅ™­zen­, adaptivn­ design jako doplnÄ›k k reaguj­c­mu designu nab­z­ web integr¡tor fantastick pÅ™­ležitosti pÅ™izpůsobit webov str¡nky k potÅ™eb¡m klienta a uživatele.

Digit¡ln­ produkt, kter½ m¡ b½t ºspěšn½ na trhu, mus­ splňovat oček¡v¡n­ koncov½ch uživatelů. VaÅ¡i potenci¡ln­ z¡kazn­ci proch¡zet web na různ½ch zaÅ™­zen­ch a oček¡vaj­, že je moci použ­vat kdykoliv, kdekoli. Je ve vaÅ¡em z¡jmu, že n¡vrh aplikace nebo webov½ch str¡nek vždy vypad¡ perfektnÄ›, bez ohledu na to, zda pÅ™­jemce ho otevÅ™e na jejich smartphonu, tabletu nebo notebooku. Reagovat a adaptivn­ design jsou dvÄ› různ cesty, kter můžete sledovat pÅ™i vytv¡Å™en­ vaÅ¡ich webov½ch str¡nek. ZjistÄ›te, kter z nich je nejlepÅ¡­ pro vaÅ¡e podnik¡n­?

SpotÅ™ebitel n¡vyky dnes jsou odliÅ¡n od tÄ›ch z 90. let. Použili jsme web použ­vat hlavnÄ› na poč­tači, ale nyn­ asi 60% obyvatelstva použ­v¡ smartphony pÅ™i surfov¡n­ na internetu. Pokud chcete zajistit pozitivn­ uživatelsk zkuÅ¡enosti, modern­ webov str¡nky mus­ zobrazit stejnÄ› dobÅ™e na velk½ch obrazovk¡ch pÅ™enosn½ch laptopů a menÅ¡­ch displej­ch mobiln­ch zaÅ™­zen­. To je důležit nejen vizu¡lnÄ›, ale tak technicky a z hlediska marketingu.

"mobiln­ prvn­" trend se v posledn­ch letech stalo jasn½m. Google um­st­ spoustu důrazu na nÄ›j, um­stÄ›n­ mobiln­ch uživatelsky pÅ™­jemn½ch webov½ch str¡nek mnohem vyÅ¡Å¡­ v vyhled¡vači. Pokud m¡ web pracovat spr¡vnÄ› na smartphonu, tabletu, stoln­m poč­tači nebo jinm zaÅ™­zen­, mÄ›lo by b½t spr¡vnÄ› navrženo. PÅ™i vytv¡Å™en­ webov½ch str¡nek lze použ­t dva pÅ™­stupy: reaguj­c­ nebo adaptivn­.

Reagovat vs adaptivn­ design

Každ½ n¡vrh¡Å™ webov½ch str¡nek by mÄ›l vytvoÅ™it takov½m způsobem, že zobrazuje spr¡vnÄ› na libovolnm zaÅ™­zen­, bez ohledu na rozliÅ¡en­ obrazovky. Shoda webov½ch str¡nek do poč­tače nebo smartphonu lze dos¡hnout dvÄ›ma různ½mi způsoby. Prvn­ je použit­ citliv konstrukce, druh½ je adaptivn­ web design. Hlavn­ rozd­l je ve způsobu, jak½m se zobrazuj­ prvky rozhran­ na obrazovce c­lovho koncovho uživatele, v½konu služby, rychlost nač­t¡n­. Jedn¡ se o kl­Äov faktory ovlivňuj­c­ uživatelsk zkuÅ¡enosti.

Adaptive Web Design D¡vky

s dlouholet½mi zkuÅ¡enostmi pod jeho opaskem, ydeveloper je plnÄ› vybaven nab­dnout Å™adu prmiov½ch elektronick½ch služeb. NaÅ¡i odborn­ci jsou popul¡rn­ pro nab­zen­ pÅ™esn½ch Å™eÅ¡en­ a aplikac­, kter optimalizuj­ vaÅ¡i obchodn­ operaci bez jak½chkoliv zpoždÄ›n­. DůkladnÄ› studujeme a analyzujeme vaÅ¡e obchodn­ požadavky, než v¡m nab­dnete jakkoli Å™eÅ¡en­. Kontaktujte n¡s a Å™eknÄ›te n¡m sv požadavky. UrčitÄ› se v¡m bude l­bit naÅ¡e Å™eÅ¡en­.

Používáme cookies.
Cookies používáme, abychom zajistili, že vám poskytneme nejlepší zkušenosti na našich webových stránkách. Pomocí webových stránek souhlasíte s naším využitím cookies.
Povolit cookies.