Calgary Web Design společnosti

Pokud jste vlastn­kem str¡nek (nebo spravujete tento web), pros­m, whitelist vaÅ¡e IP nebo pokud si mysl­te, že tento blok je chyba, otevÅ™ete pros­m letenku a nezapomeňte zahrnout podrobnosti bloků (zobrazen v poli n­Å¾e) , Takže v¡m můžeme pomoci pÅ™i odstraňov¡n­ problmů.

 • Å ablona WordPress Website - 500 CAD + GST ​​až maxim¡lnÄ› 1 500 CAD + GST ​​na z¡kladÄ› požadavků klienta. V průmÄ›ru bude z¡kladn­ WordPress st¡t 750 CAD + GST. Tato nab­dka zahrnuje bezplatn½ trnink, vol¡n­ k akčn­m tlač­tek, požadavek na info formul¡Å™e a z¡kladn­ SEO
 • Å¡ablona WordPress Blog - 500 CAD + GST. Tato nab­dka zahrnuje Å¡kolen­
 • Custom WordPress Website & Blog - 1,500 CAD + GST ​​až do $ 5,000 CAD + GST ​​
 • Custom Facebook str¡nka pomoc­ WordPress - 500 CAD + GST ​​- v­ce podrobnost­ Vlastn­ str¡nky (v­ce informac­ Zdarma Å¡kolen­ o tom, jak použ­vat WordPress a aktualizovat sv vlastn­ str¡nky Facebook zahrnut tak tak poskytneme volnou technickou podporu pro 1 rok)

Pr¡vo zamÄ›stnanců CALGARY

mohu pomoci! Jmenuji se Kevin Johnston, jsem digit¡ln­ chlap. Design, web, tisk, loga, to vÅ¡e, tohle je moje oblast speciality! Vypad¡m dobÅ™e, abyste pÅ™il¡kali nov z¡kazn­ky! Webov¡ pÅ™­tomnost je nejdůležitÄ›jÅ¡­ souč¡st­ vaÅ¡­ obchodn­ architektury. To d¡v¡ vaÅ¡im budouc­m potenci¡ln­m z¡kazn­kům m­sto do obchodu, z­skat informace o v¡s a vaÅ¡e služby plus viz uk¡zkov¡ pr¡ce, kterou jste udÄ›lali. Můžeme tak pracovat na vaÅ¡ich webov½ch str¡nk¡ch nÄ›kteÅ™­ SEO, kter¡ poskytne optimalizaci pro vyhled¡vače. To pom¡h¡ z¡kazn­kům vybrat si podnik pÅ™i pohledu na služby navrhov¡n­ webov½ch str¡nek v Calgary. M¡te-li z¡jem o pÄ›stov¡n­ vaÅ¡eho podnik¡n­ a z­sk¡te si na internetu vyhled¡v¡n­ zde zast¡vky. / p >.

dostal produkt, kter½ chcete d¡t na internet na prodej? Elektronick½ obchod nemus­ b½t nyn­ drah dny. Z­sk¡n­ produktu na vlastn­ str¡nku, kter maj­ b½t zaplaceny za Pay Pal, kreditn­ kartou nebo dokonce bitcoin, trv¡ jen minuty, než ž­t. Udržujte sv podnikov provozn­ n¡klady n­zk a z­skat eCommerce m­sto dneÅ¡n­ho dne! Existuje tolik možnost­, kter jsou k dispozici pÅ™i v½bÄ›ru dalÅ¡­ho webovho projektu, dejte n¡m zavol¡n­ nebo e-mail dnes, abyste z­skali cenovou nab­dku na sv½ch podnic­ch dalÅ¡­ webov str¡nky dnes!

VÅ¡echny ceny jsou cca. a bude potvrzen citac­, jakmile si sed­me nebo dÄ›l¡me prakticky objev. M­sto trvat dle než 10 pracovn­ch dnů, abyste mohli nastavit pÅ™ij­mat veÅ¡ker½ obsah a obr¡zky. VÅ¡echny str¡nky maj­ vlastn­ webovou domnu a e-mailovou podporu po dobu 12 mÄ›s­ců. Tam je tolik možnost­ pro web nyn­ dny, to m¡ smysl z­skat m­stn­ grafick½, tiskov½ a webov½ specialista a pÅ™edem vaÅ¡e podnik¡n­ s web design služby dnes!

  CAD = Canadian Currencyus = Spojen st¡ty mÄ›ny
 • Web Design Hodinov¡ sazba ($ 50. 0 / Hodina CAD) *
 • poplatky za ºdržbu webov½ch str¡nek ($ 50. 0 / hod. CAD) * Můžeme tak nab­dnout průběžnou sazbu ve v½Å¡i 40 dolarů. 0 za hodinu a $ 30. 0 za hodinu v z¡vislosti na tom, kolik potÅ™ebujete.
 • flash web design nebo animace ($ 50. 0 / hod. CAD
 • grafick¡ sazba - firemn­ loga, bannery atd. ($ 50. 0 / hod. CAD)
 • bryce 3d animace a n¡vrhy (80 USD 0 / hod)
 • animace (80 dolarů. 0 / hod. CAD)
 • Java programmmingov¡ rychlost ($ 50. 0 / hod. CAD)
 • < LI> Webov¡ str¡nka reklama (99 USD. 9 pro pod¡n­ webov½ch str¡nek nebo 40 USD. 0 / PAGE CAD - 700 000 motory)
 • Consultace webov½ch str¡nek nebo Constulting ($ 50. 0 / Hodina CAD)
 • Tvorba meta značky nebo vylepÅ¡en­ ($ 20. 0 / PAGE CAD)
 • Hosting (kliknÄ›te zde pro aktu¡ln­ ceny hostov¡n­)

FFC web design

A webov¡ str¡nka je prvn­m krokem, kter½ podnikne, když začnete propagovat sv podnik¡n­. Pokud nejste profesion¡ln­, zÅ™­zen­ online pÅ™­tomnosti se může zd¡t zastraÅ¡it. Vezmeme si čas a poslouch¡me to, co potÅ™ebujete, je to, o čem je vaÅ¡e podnik¡n­, a pomůže v¡m odliÅ¡it od sv soutěže. To si ponech¡v¡ starosti bez technick½ch problmů a s v­ce času str¡vit na samotnm podnik¡n­. Nab­z­me kompletn­ služby: projektov¡n­, hostov¡n­, registrace vaÅ¡­ domny a dalÅ¡­ souvisej­c­ produkty. / p >.

¹ ¹ FFC Web Design nen­ registr¡torem domnov jmno. Služba nab­zela se skl¡d¡ z n¡kupu domnovho jmna ve vaÅ¡em zastoupen­ z tÅ™et­ho registr¡tora domny. Placen č¡stky zahrnuj­ registračn­ n¡klady tÅ™et­ strany (liÅ¡­ se s vybran½m registr¡torem) a ºÅ™edn­ hodiny potÅ™ebn pro nastaven­ domny pro domnu tÅ™et­ strany a pÅ™ipojit se k hostov¡n­, kter maj­ b½t dokončeny naÅ¡imi techniky.

Chcete-li sn­Å¾it n¡klady ($ 15 ºspory v průmÄ›ru) Registrace domny můžete dokončit samostatnÄ›, pÅ™­mo s požadovan½m domnov½m n¡zvem. Hosting pak může b½t vyÅ™eÅ¡en pojmenov¡n­m vybran½ch hostovac­ch serverů ve vaÅ¡em ºÄtu zakoupenho ºÄtu domny.

3 zahrnuje ºÅ™edn­ hodiny potÅ™ebn pro naÅ¡e technici vytvoÅ™it ºÄet a nahr¡t poč¡tečn­ sadu digit¡ln­ho materi¡lu. To zahrnuje: jeden video soubor (ne delÅ¡­ než 10 minut) a až 10 sn­mků. Jakkoliv dalÅ¡­ nahr¡vky podlhaj­ hodinov½m poplatkům v z¡vislosti na velikosti nahr¡v¡n­.

Používáme cookies.
Cookies používáme, abychom zajistili, že vám poskytneme nejlepší zkušenosti na našich webových stránkách. Pomocí webových stránek souhlasíte s naším využitím cookies.
Povolit cookies.