Prodloužení 101 TUTORIAL Series

zač¡tečn­ka

Tato pÅ™­ručka obsahuje z¡kladn­ ºvod do Nginx a popisuje nÄ›kter jednoduch ºkoly, kter s n­m lze provst. PÅ™edpokl¡d¡ se, že Nginx je již nainstalov¡n na stroji čten¡Å™e. Pokud tomu tak nen­, viz strana Instalace Nginx. Tato pÅ™­ručka popisuje, jak spustit a zastavit Nginx a znovu nač­st konfiguraci, vysvÄ›tluje strukturu konfiguračn­ho souboru a popisuje, jak nastavit Nginx sloužit statick½ obsah, jak nakonfigurovat Nginx jako server proxy, a jak jej pÅ™ipojit Aplikace FastCGI.

Nginx m¡ jeden hlavn­ proces a nÄ›kolik pracovn­ch procesů. Hlavn­m ºÄelem magisterskho procesu je č­st a vyhodnocovat konfiguraci a udržovat pracovn­ procesy. Procesy pracovn­ků dÄ›laj­ skutečn zpracov¡n­ požadavků. Nginx zamÄ›stn¡v¡ mechanismy založen na ud¡lostech a operačn­ch operačn­ch operačn­ch systmů k efektivnÄ›jÅ¡­mu distribuci ž¡dost­ mezi pracovn­mi procesy. Počet pracovn­ch procesů je definov¡n v konfiguračn­m souboru a může b½t upevnÄ›n pro danou konfiguraci nebo automaticky nastaven na počet dostupn½ch CPU jader (viz pracovn­ka_proceses).

Cesta Nginx a jeho moduly jsou určeny v konfiguračn­m souboru. Ve v½choz­m nastaven­ je konfiguračn­ soubor pojmenov¡n Nginx. Onf a um­stÄ›n v adres¡Å™i / usr / localginx / conf, / etcinx, nebo / usr / lok¡ln­ / etcinx.

Jakmile se hlavn­ proces dostane sign¡l pro obnoven­ konfigurace, zkontroluje platnost syntaxe novho konfiguračn­ho souboru a pokus­ se použ­t konfiguraci uveden v nÄ›m. Pokud se jedn¡ o ºspÄ›ch, hlavn­ proces spust­ nov pracovn­ procesy a odeÅ¡le zpr¡vy do star½ch pracovn­ch procesů a vyž¡daj­ je, aby byly vypnuty. V opačnm pÅ™­padÄ› se hlavn­ proces vr¡t­ zpÄ›t zmÄ›ny a pokračuje v pr¡ci se starou konfigurac­. Star pracovn­ procesy, pÅ™ij­maj­c­ pÅ™­kaz k vypnut­, pÅ™estat pÅ™ij­mat nov pÅ™ipojen­ a pokračovat na aktu¡ln­ požadavky, dokud nejsou vÅ¡echny tyto požadavky obsluhov¡ny. Po tom, star½ pracovn­k procesy v½stup.

Sign¡l může b½t tak odesl¡n do procesů Nginx s pomoc­ n¡strojů UNIX, jako je n¡stroj zabit­. V tomto pÅ™­padÄ› je sign¡l odesl¡n pÅ™­mo do procesu s dan½m ID procesu. V½choz­ procesn­ ID procesu Nginx je naps¡no ve v½choz­m nastaven­ do Nginx. ID v adres¡Å™i / usr / localginx / logs nebo / var / bÄ›h. NapÅ™­klad, pokud je ID master procesu 1628, odeÅ¡lete sign¡l ukončen­, což m¡ za n¡sledek elegantn­ho vypnut­ Nginx, EXCUTE:

Nginx se skl¡d¡ z modulů, kter jsou Å™­zeny smÄ›rnicemi uveden½mi v konfiguračn­m souboru. SmÄ›rnice jsou rozdÄ›leny do jednoduch½ch smÄ›rnic a blokov½ch smÄ›rnic. Jednoduch¡ smÄ›rnice se skl¡d¡ z n¡zvu a parametrů oddÄ›len½ch mezerami a konč­ stÅ™edn­kem (;). SmÄ›rnice o bloku m¡ stejnou strukturu jako jednoduchou smÄ›rnici, ale m­sto stÅ™edu konč­ s množstv­m dalÅ¡­ch pokynů obklopen½ch rovn¡tka (a). Pokud smÄ›rnice o bloku může m­t jin smÄ›rnice uvnitÅ™ z¡vorek, naz½v¡ se kontext (pÅ™­klady: ud¡losti, http, server a um­stÄ›n­).

Webov aplikace použ­vat standardn­ strukturu adres¡Å™Å¯ definovan¡ v specifikaci J2EE. Můžete nasadit webovou aplikaci jako sb­rku souborů, kter použ­vaj­ tento adres¡Å™ovou strukturu, zn¡mou jako rozložen½ form¡t adres¡Å™e nebo jako archivovan½ soubor nazvan½ v¡lečn½ soubor. BEA doporučuje bal­Äek a nasadit vaÅ¡i explodovanou webovou aplikaci jako souč¡st podnikov aplikace. Jedn¡ se o BEA nejlepÅ¡­ praxe, kter¡ umožňuje snadnÄ›jÅ¡­ migraci aplikac­, dodatky a zmÄ›ny. Tak balen­ webov aplikace jako souč¡st podnikov aplikace v¡m umožn­ využ­t strukturu rozÅ¡­Å™en­ rozÅ¡­Å™en­ rozÅ¡­Å™en­, kter¡ poskytuje Å™adu v½hod v tradičn­ struktuÅ™e jednotliv½ch adres¡Å™Å¯.

Web-INF adres¡Å™ obsahuje popisovače nasazen­ pro webovou aplikaci (web. ml a weblogic. ml) a dva podadres¡Å™e pro ukl¡d¡n­ kompilovan½ch jazykov½ch tÅ™­d a souborů knihovny. Tyto podadres¡Å™e jsou označeny pojmenovan tÅ™­dy a lib. JSP Taglibs jsou uloženy v adres¡Å™i Web-INF na nejvyÅ¡Å¡­ ºrovni serverovho adres¡Å™e. TÅ™­dy Java zahrnuj­ servlety, pomocn­ka pomocn­ka a v pÅ™­padÄ› potÅ™eby pÅ™edkompilovan JSPS.

Um­stÄ›te statick soubory, napÅ™­klad soubory HTML a soubory JSP v adres¡Å™i, kter½ je koÅ™enem dokumentu webov aplikace. Ve v½choz­ instalaci WebLogic Server se tento adres¡Å™ naz½v¡ DefaultEwebApp, pod uživatelem_domains / MyDomain / Aplikace.

soubor deskriptoru implementace specifickho projektu weblogic, kter½ definuje, jak pojmenovan zdroje na webu. ML soubor jsou mapov¡ny na zdroje bydliÅ¡tÄ› jinde v webu Weblogic Server. Tento soubor se tak použ­v¡ k definov¡n­ atributů SSP a HTTP relace.

navrhov¡n­ struktury souborov½ch str¡nek

Z¡vÄ›rečn½ aspekt n¡vrh¡Å™Å¯ n¡vrhů designu mus­ Å™eÅ¡it, je organizace souborů tvoÅ™­c­ch webov str¡nky. To je obzvl¡Å¡tÄ› důležit, pokud je typick, webov¡ str¡nka m¡ b½t vyvinuta v­ce osobami a udržov¡ny až do určitho budouc­ho data. Webov designÅ™i mus­ b½t obezn¡meni s adres¡Å™ovou strukturou, kterou webov½ server pÅ™edpokl¡d¡, a co URL znamen¡ v tÄ›chto term­nech.

dělat

Jak byste realizovali tuto strukturu na webovm serveru? NejzÅ™ejmÄ›jÅ¡­m způsobem může b½t vyhled¡n­ souborů souvisej­c­ch s jednotliv½mi str¡nkami ve vlastn­ch adres¡Å™­ch - jeden adres¡Å™ pro domovsk komponenty, jeden pro str¡nky A1, A2, A3, B1, a tak d¡le. To vÅ¡ak může b½t nadmÄ›rn a vst k relativn­m Å™eÅ¡en­ chyb¡m. JeÅ¡tÄ› důležitÄ›jÅ¡­ je, že takov½ n¡vrh nepÅ™edpokl¡d¡ zmÄ›nu. Pokud informačn­ architektura odr¡Å¾­ oddÄ›len­ obchodn­ho oddÄ›len­ a, oddÄ›len­ b, atd. - pak zmÄ›ny v oddÄ›len­ch by mohly způsobit velkou ºdržbu režii. V½hodn¡ struktura může m­t adres¡Å™e pouze pro hlavn­ oddÄ›len­:

Složka pro oddÄ›len­ a bude obsahovat vÅ¡echny soubory pro A1, A2 a A3 - jak HTML a obrazov soubory (a možn¡ i soubory JavaScriptu, soubory Quicktime atd.). S touto strukturou může doj­t k propojen­ od A1 do A3 n¡sleduj­c­m způsobem:

Používáme cookies.
Cookies používáme, abychom zajistili, že vám poskytneme nejlepší zkušenosti na našich webových stránkách. Pomocí webových stránek souhlasíte s naším využitím cookies.
Povolit cookies.