Průvodce úspěšným webovým designem SaaS

knihy

J­zda prodeje vede, prod¡vat produkty, informovat komunitu o misi vaÅ¡­ organizace, nebo zvyÅ¡ov¡n­ povÄ›dom­ o pÅ™­Äinu. Pracujeme s každ½m klientem, abychom určit c­le, vyhodnotit rozpočet a vytv¡Å™et Å™eÅ¡en­, kter¡ se hod­ oba. AÅ¥ už potÅ™ebujete jednoduch str¡nky, kter vypr¡v­ pÅ™­bÄ›h vaÅ¡­ společnosti nebo plnÄ› interaktivn­ uk¡zce, kter½ ponoÅ™­ uživatele do zkuÅ¡enosti, můžeme dodat. Zn¡me trendy a technologie, ale co je nejdůležitÄ›jÅ¡­, v­me, co funguje. / p >.

VÄ›tÅ¡ina dneÅ¡n­ch webov½ch str¡nek je postavena v aplikaci WordPress, systm spr¡vy obsahu nab­zet tměř nekonečn možnosti pÅ™izpůsoben­. Proč platforma z¡lež­? To n¡m umožňuje nab­dnout v¡m v­ce. Každ WordPress pevnosti stavÄ›t zahrnuje z¡kladn­ optimalizaci pro vyhled¡vače, citliv½ design, kter½ vypad¡ skvÄ›le na každm zaÅ™­zen­ a snadno použiteln konce. Jin½mi slovy, pokud jste obezn¡meni s Microsoft Office, můžeme vycvičit v¡s nebo v¡Å¡ t½m pro aktualizaci dokončen½ch webov½ch str¡nek. Nezaj­m¡ nebo nemaj­ čas? Nab­z­me tak podporu webov½ch str¡nek. / p >.

 • Web Design
  • Web Design agentury
  • navigace na webov½ch str¡nk¡ch
  • webov str¡nky barevn schmata
  • webov str¡nky design n¡klady
  • Web Design Interview
  • web design karira
  • webov¡ str¡nka z¡pat­ Design
  • Å¡patn webov str¡nky
  • web design portfolio <
  • naj­m¡n­ webovho designra
  • Webov str¡nky Design RFP
  • webov¡ developerov¡ portfolia
  • Saas Web Design
  • TECH STARTUP STRNKY <
  • UI vs UX - rozd­l
  • UX strategie
  • UI / UX Designer
  • UX Design portfolio
  • < LI> UI / UX Tools
  • UX Design Process
  • UX Rozhovor Ot¡zky
  • UX Research
  • UX Design Principy
  • < / ul >.
   • mobiln­ aplikace v½voje aplikace
   • Web App Development Guide
   • Back End Development Guide
   • Development companies

   webov str¡nky saas nebo jin½mi slovy, software jako služba, je zvl¡Å¡tn­ druh korporačn­ch webov½ch str¡nek. RozliÅ¡uje se od ostatn­ch s bl­zk½m vztahem k marketingu. V určitm okamžiku pÅ™ipom­n¡ klasick½ vysoce konverzn­ propagačn­ e-mailov½ informačn­ bulletin, kter½ nejenže obhajuje produkt, ale tak pÅ™in¡Å¡­ hodnotu pro vyhl­dky na podporu kliknut­ a veden­. / p >.

   vytvoÅ™it ºspěšn webov str¡nky Saas je pomÄ›rnÄ› složit½. Deal je tÅ™eba vyvažovat mezi propagačn­ č¡st­ a informačn­ č¡st­ a se vÅ¡emi, kteÅ™­ vynikaj­ z davu loadalike firemn­ch webov½ch str¡nek. VaÅ¡­m c­lem je vytvoÅ™it web design, kter½ se pÅ™ev¡d­ od marketingov½ch webov½ch str¡nek, jsou o zvyÅ¡ov¡n­ pÅ™­jmů. VaÅ¡e obchodn­ z¡mÄ›ry by vÅ¡ak nemÄ›ly b½t zÅ™ejm, protože pushy strategie a nah¡ reklama se dÄ›s­ i nejteplejÅ¡­ vodiče. / p >.

   Charakteristika webov½ch str¡nek s vysok½m konverz­ saas

   • stav­ důvÄ›ru.
   • pÅ™in¡Å¡­ hodnotu.
   • ZajiÅ¡Å¥uje jistotu.
   • M¡ hladk½ a intuitivn­ uživatelsk zkuÅ¡enosti.
   • je vycentrov¡n kolem personalizovan zkuÅ¡enosti.
   • Udržuje vÄ›ci človÄ›kem orientovan.
   • Vyh½b¡ se pl½tv¡n­ drahocenn½m časem uživatele.
   • Odvol¡v¡ se na c­lov½ trh bez ztr¡ty značky identity.

   tipy pro vytv¡Å™en­ webov½ch str¡nek saas, kter pÅ™ev¡dÄ›j­

   • Definujte c­l vaÅ¡­ pÅ™ist¡vac­ str¡nky.
   • MÄ›jte jasnou zpr¡vu a dostanete ji rychle.
   • Použijte pÅ™­m¡ tlač­tka s akčn­mi slovy a očn­ho n¡vrhu.
   • PÅ™idat obr¡zky softwaru, protože lid nechod­ do n¡kupu vÄ›c­ slepÄ›.
   • zbaven½ zbytečn½ch informac­.
   • vysvÄ›tlit, co pÅ™esnÄ› služby služby. Poskytnout v­ce vhledu do vlastnost­.
   • zdůraznit hodnotu služby. Řekni lidem, jak jim to může pomoci.
   • Um­stÄ›te odv¡Å¾n prohl¡Å¡en­ o společnosti a službÄ› pÅ™­mo v oblasti hrdiny.
   • shrnul svou službu a vytvoÅ™te hodnotu n¡vrhu.
   • Zajistit čistou navigaci, kter¡ je pÅ™­stupn¡ z libovolnho bodu na webov½ch str¡nk¡ch.
   • nezahrnuj­ extravagantn­ grafiku. Podnik¡n­ by mÄ›l mluvit obchodn­ jazyk.
   • kvalifikovat hodnotu produktu zobrazen­m slavn½ch značek a impozantn­ch statistik.
   • držet jednoduch pÅ™ihl¡Å¡en­ formul¡Å™e.
   • Um­stÄ›te prvky, kter maj­ pÅ™evst - zp­vat formul¡Å™, vol¡n­ do akce - nad z¡hybem. T­mto způsobem poskytnete uživatele, co potÅ™ebuj­ hned.
   • Použijte chatboty, osobn­ asistenty, soubory cookie a preference k vytvoÅ™en­ osobn­ zkuÅ¡enosti.
   • Uveďte bezplatnou zkuÅ¡ebn­ verzi, aby uživatel vychutnali svůj produkt.
   • UdÄ›lejte webov str¡nky pÅ™­stupn vÅ¡em skupin¡m lid­.

   Pokud chcete specificky nakreslit požadovan n¡vÅ¡tÄ›vn­ky a pÅ™esvÄ›dčit je, aby kontaktovat ž¡dn jin než v¡s, odpověď spoč­v¡ v elegantnÄ› pl¡novan strategii, kter¡ spojuje vÅ¡echny f¡ze v½voje webu do jednoho subjektu, kter½ nez¡visle pracuje jako siln½ Marketingov½ stroj. / p >.

   šspěšn½ v½voj inteligentn­ch webov½ch str¡nek je ºzce spjat s strategi­ marketingovho pl¡nu, kter¡ je založena na kl­Äov½ch prvc­ch vaÅ¡eho podnik¡n­ s c­lem zv½Å¡it celkov n¡vÅ¡tÄ›vn­ky webu, z­sk¡n­ důvÄ›ry a Å™­zen­ uživatelů do služeb konverze. / p >.

   Webov str¡nky mohou vypadat super modern­, ale st¡le nemohou b½t schopny poskytnout oček¡van v½sledky. Atraktivn­ design je velk½m plusem, ale sama o sobÄ› nezaručuje n¡vratnost investic, protože nenab­z­ kompletn­ produkt!

Používáme cookies.
Cookies používáme, abychom zajistili, že vám poskytneme nejlepší zkušenosti na našich webových stránkách. Pomocí webových stránek souhlasíte s naším využitím cookies.
Povolit cookies.