Jak se stanete softwarovým inženýrem

Nemůžete pÅ™istupovat k vestavÄ›nmu poč­tači

Tato webov¡ str¡nka použ­v¡ bezpečnostn­ službu pro ochranu pÅ™ed online ºtoky. Akce, kterou jste pr¡vÄ› provedli spuÅ¡tÄ›n bezpečnostn­ Å™eÅ¡en­. Existuje nÄ›kolik akc­, kter by mohly vyvolat tento blok, včetnÄ› pÅ™edložen­ určitho slova nebo fr¡ze, pÅ™­kazu SQL nebo chybnÄ› form¡tovan¡ data.

Co mohu udělat, abych to vyřešil?

 • Vlastn­ webov¡ str¡nka Design
 • Reagovat web design
 • str¡nka redesign
 • mobiln­ webov str¡nky design
 • tma Design webov½ch str¡nek
 • Audit použitelnosti
 • n¡Å¡ n¡vrhov½ proces
 • portfolio webovho designu

absolutnÄ›! Webov v½voj¡Å™i vytv¡Å™­ webov str¡nky pomoc­ CMS nebo aplikačn­ho r¡mce, zat­mco inžen½Å™i psali a udržuj­ k³d za CMS nebo r¡mec. JednoduÅ¡e Å™ečeno, inžen½Å™i vytvoÅ™­ n¡stroje, kter webov v½voj¡Å™i použ­vaj­ k vytv¡Å™en­ webov½ch str¡nek.

Proč to z¡lež­? Pokud navrhujete nov webov str¡nky, kter m¡ komplexn­ funkčnost, webov½ v½voj¡Å™ by v¡m mohl d¡t dojem, kter mohou zvl¡dnout tuto pracovn­ z¡těž, ale nakonec nemohou. Budou m­t buď zdroje tto č¡sti projektu, snažit se vyt¡hnout moduly z komunity, že ponÄ›kud splnit to, co potÅ™ebujete, nebo nejhorÅ¡­, že v¡s tam nechat s nič­m a odej­t od projektu.

 • Co je to softwarov½ inžen½r?
 • Jak½ je rozd­l mezi softwarov½m inžen½rem a webov½m v½voj¡Å™em?
 • Jak se st¡t softwarov½m inžen½rem v 6 kroků
 • Software Engineering Profile, dovednosti a dalÅ¡­
 • jak může swingboard pomoci st¡t se softwarov½m inžen½rem?

Zat­mco to trv¡ hodnÄ› oddanosti z­skat dovednosti nezbytn k tomu, aby se mohly b½t kvalifikov¡ny pro vÅ¡echny požadavky uveden na popisu softwarovho inžen½ra pr¡ce, stal se softwarov½m inžen½rem nen­ pÅ™edv­dateln¡ karirn­ cesta. Mnoho softwarov½ch inžen½rů poch¡z­ z Å™ady různ½ch vzdÄ›l¡vac­ch a odborn½ch prostÅ™edků. Jeden z nejv­ce vzruÅ¡uj­c­ch vÄ›c­, kter¡ se st¡v¡ softwarov½m inžen½rem, je to samotn softwarov inžen½rstv­ může b½t ve skutečnosti naučeno mnoha různ½mi způsoby.

Softwarov inžen½Å™i jsou zodpovÄ›dn­ za budov¡n­ nebo inžen½rstv­ - jak½koliv druh softwaru. Neexistuje ž¡dn omezen­, pokud jde o softwarov produkty nebo typy softwaru. Softwarov inžen½Å™i mohou vytv¡Å™et stoln­ programy, jako je garageband nebo PowerPoint nebo mobiln­ aplikace a webov aplikace, jako je Instagram nebo Gmail.

dev komunita

Může to b½t matouc­ se snaž­ zjistit rozd­l mezi různ½mi tituly, kter slyÅ¡eli hozen½ do svÄ›ta v½voje softwaru. Inžen½r, v½voj¡Å™, kodr, jak½ je rozd­l? Co t­m mysl­? Co je to softwarov inžen½rstv­? Kter½ z nich chci b½t? Kter½ z nich hod­ m dovednosti a talenty?

softwarov½ inžen½r pracuje stejnÄ› stejnÄ›. Pro mal projekty, tyto dvÄ› role mohou b½t velmi a stejn, ale pro vÄ›tÅ¡­ projekty, mus­te zač­t s pl¡nem, než začnete nabit desky na m­sto.

Používáme cookies.
Cookies používáme, abychom zajistili, že vám poskytneme nejlepší zkušenosti na našich webových stránkách. Pomocí webových stránek souhlasíte s naším využitím cookies.
Povolit cookies.