Kolik stojí eCommerce webové stránky

Tato webov¡ str¡nka použ­v¡ bezpečnostn­ službu pro ochranu pÅ™ed online ºtoky. Akce, kterou jste pr¡vÄ› provedli spuÅ¡tÄ›n bezpečnostn­ Å™eÅ¡en­. Existuje nÄ›kolik akc­, kter by mohly vyvolat tento blok, včetnÄ› pÅ™edložen­ určitho slova nebo fr¡ze, pÅ™­kazu SQL nebo chybnÄ› form¡tovan¡ data.

Co mohu udělat, abych to vyřešil?

Pokud jste vlastn­kem str¡nek (nebo spravujete tyto str¡nky), pros­m, whitelist vaÅ¡e IP nebo pokud si mysl­te, že tento blok je chyba, otevÅ™ete pros­m letenku na podporu a ujistÄ›te se, že zahrnout podrobnosti bloků (zobrazen v Pole n­Å¾e), takže v¡m můžeme pomoci pÅ™i odstraňov¡n­ problmů.

Sd­let tento

Pokud pÅ™em½Å¡l­te o použ­v¡n­ nakupov¡n­ k prodeji zbož­ online, budete vÄ›dÄ›t, že existuje nÄ›kolik různ½ch cenov½ch pl¡nů na v½bÄ›r - a můžete se divit, kter½ z nich je pro vaÅ¡e podnik¡n­.

Takže v tomto pÅ™­spÄ›vku se pod­v¡m na zkapalost poplatků do hloubky, vezmeme v¡s prostÅ™ednictv­m každho z dostupn½ch pl¡nů a zv½raznÄ›n­ aspektů, kter by mohly učinit jeden shopify cenov½ pl¡n lpe než jin½.

Hled¡te obchodn­k z obchodu? Zde v naboso jsme spolupracovali s nakupov¡n­m od nejranÄ›jÅ¡­ch dnů CMS a maj­ vysokou ºroveň technick½ch dovednost­, pokud jde o pr¡ci s platformou.

Co je nakupuj­c­ v½voj?

Pro zač­naj­c­ podniky, jeden z existuj­c­ch obchodů z n¡s je pravdÄ›podobnÄ› dostačuj­c­, ale v určitm bodÄ› ve vaÅ¡em životn­m cyklu potÅ™ebuje značka svůj vlastn­ jedinečn½ vzhled a pocit. Můžeme v¡m pomoci vytvoÅ™it spr¡vnou estetikum pro vaÅ¡i společnost, pÅ™i zachov¡n­ vysok ºrovnÄ› funkc­ elektronickho obchodu, na kterou je zkamencin¡Å™sk¡ platforma tak vynik¡.

Kolik to stoj­ půjčovat expertn­ obchodn­k?

NaÅ¡e webov str¡nky zač­naj­ kolem £ 2k pro jednoduch½ projekt, a j­t nahoru odtud v z¡vislosti na ºrovni složitosti a zejmna množstv­ času str¡venho. Jako velmi hrub½ rozpad pro jednoduch½ projekt:

Dedikovan aplikace shopify

Shopify nyn­ se může pochlubit vzruÅ¡uj­c­ app komunity, kter¡ může rozÅ¡­Å™it nebo pÅ™izpůsobit jak½koliv tradičn­ obchod s obchodem. Můžeme pÅ™izpůsobit existuj­c­ aplikace nebo budovat nov, stač­ rezervovat hovor diskutovat o sv½ch potÅ™eb¡ch.

Používáme cookies.
Cookies používáme, abychom zajistili, že vám poskytneme nejlepší zkušenosti na našich webových stránkách. Pomocí webových stránek souhlasíte s naším využitím cookies.
Povolit cookies.