Kolik stojí webová stránka

OK, pÅ™edevÅ¡­m ano, jsme web design společnost, ale to nen­ prodejn­ hÅ™iÅ¡tÄ›. Doufejme, že budete moci porovnat různ pÅ™­stupy a budete moci rozhodnout, což je pro v¡s spr¡vn.

Jsme založeni ve Velk Brit¡nii s kancel¡Å™em v Swansea, Jižn­ Wales, kde jsou naÅ¡i web designry, webov v½voj¡Å™i a digit¡ln­ marketingov½ t½m založen a m¡me kancel¡Å™ ve vysokm Wycombe, Bucks, Že použ­v¡me pro setk¡n­ naÅ¡ich klientů pro obličej k obličejov½m bitům projektu, pokud je to vhodnÄ›jÅ¡­ pro nÄ›, nebo potÅ™ebujeme v­ce než videohovor.

plus samozÅ™ejmÄ›, že m¡Å¡ diy online webov str¡nky stavitele, to je dalÅ¡­ čl¡nek, ale upÅ™­mnÄ›, pokud jdete dolů tou cestÄ›, jdÄ›te s buď shopify nebo squarespace. Nem¡m s nimi ž¡dnou pÅ™­sluÅ¡nost, ale když m¡m soukrom digit¡ln­ marketingov poradensk klienty, nÄ›kteÅ™­ pÅ™iÅ¡li ke mnÄ› s existuj­c­mi webov½mi str¡nkami na tÄ›chto platform¡ch a dÄ›laj­ docela dobrou pr¡ci, mnohem lpe než ostatn­.

NÄ›kdy dostaneme dotazy od firem, kter pÅ™ich¡zej­ s velmi podrobn½m web design stručn¡, takže můžeme zarÅ¡it a st¡t docela snadno. Jindy je to kvalitn­ konverzace, a vyv­j­me stručn. Pak dostanete "PotÅ™ebuji webovou str¡nku, kolik je to pros­m?".

ale stejnÄ›, stoj­ ...

Je to jako chodit do autodoplance a pt¡t se, kolik automobilu bude st¡t; Hled¡te zbrusu nov½, top-of-the-range, 2-sedac­ sportovn­ č­slo s vlastn­ malou ºlohou a vÅ¡echny luxusn­ doplňky, nebo jste spokojeni s 7 let½m, 4-seat hatch-back S 80 000 kilometrem na hodin¡ch, ž¡dn¡ A / C a poÅ¡kr¡ban¡ zrc¡tka?

Můžete mi d¡t obecnou cenu za jednoduchou webovou str¡nku?

OK, takže pr¡vÄ› zač­n¡Å¡ a chcete mal webov str¡nky podporovat sv mal stÅ™edn­ podniky? To je v poÅ™¡dku - pokus­m se a poskytnu si hrub½ členÄ›n­, kde jsou n¡klady na v½voj webu lži. MÄ›jte mnou se mnou - to je st¡le velmi Å¡irok½ požadavek, takže oček¡vejte nÄ›kter velmi obecn ceny a velmi obecn scn¡Å™e.

Jakmile mluv­te s vaÅ¡­m webov½m v½voj¡Å™em, budou pracovat s v¡mi, poslouchat sv potÅ™eby a nab­dnout odborn n¡vrhy a doporučen­, kter pÅ™inese v½hody pro v¡s, vaÅ¡e podnik¡n­ a z¡kazn­ky.

Každ½ m¡ různ potÅ™eby, takže si uvÄ›domte, že doporučen­ pro webov str¡nky jednoho klienta budou velmi odliÅ¡n¡ od doporučen­ uveden½ch pro dalÅ¡­ webov str¡nky projektu, takže to je m­sto, kde konečn n¡klady mohou kol­sat docela dramaticky.

vÄ›ci, kter pÅ™­mo ovlivňuj­ n¡klady na webu

Jsme web design společnost, takže pÅ™edt­m, než půjdu d¡l, chci zdůraznit, že m¡me cestu, jak dÄ›lat vÄ›ci a relativn­ cenov½ model. NaÅ¡e ocenÄ›n­ nen­ ide¡ln­ pro každho a jin¡ možnost může b½t lepÅ¡­ fit.

Bod tohoto čl¡nku je v¡m pomoci zjistit, jak¡ je nejlepÅ¡­ cesta vpÅ™ed pro vaÅ¡e vlastn­ specifick potÅ™eby. Poskytnu v½hody a nev½hody pro každou z různ½ch typů webov designu společnosti, jakož i popis kl­Äov½ch faktorů, kter ovlivňuj­ cenu webov½ch str¡nek.

  • Zobrazit sv webov str¡nky jako investice, ne cenu.
  • Použijte freelancer Pokud je cena nejdůležitÄ›jÅ¡­m faktorem ve vaÅ¡em rozhodnut­ a budete potÅ™ebovat nÄ›co, co v¡m uk¡Å¾e . Oček¡vat, že zaplat­te £ 500-4k. <
  • Mal¡ web design společnost by mÄ›la poskytovat hmatateln v½sledky, ale nemus­ b½t schopen poskytovat dodatečn služby pod jednou stÅ™echou a bude ºÄtovat £ 5k - 20k. <
  • Velk webov agentury budou st¡t £ 20k ​​+ a bude moci doručit vÅ¡e v domÄ› od designu do videa a PR.

tl; dr (pÅ™­liÅ¡ dlouho; nečetl)

V­m, protože jsem mÄ›l tis­ce rozhovorů s lidmi, kteÅ™­ chtÄ›j­ m­t nov webov str¡nky vytvoÅ™en a spolu s t­m, jak dlouho bude trvat?, Ot¡zky kolem ceny vždy pÅ™ij­t docela brzy na.

Používáme cookies.
Cookies používáme, abychom zajistili, že vám poskytneme nejlepší zkušenosti na našich webových stránkách. Pomocí webových stránek souhlasíte s naším využitím cookies.
Povolit cookies.