Jak si velikost fotografií pro mobilní telefony

Obr¡zky jsou standardn­ j­zdn na vÄ›tÅ¡inÄ› webov½ch str¡nek. Použ­vaj­ se buď pro estetick ºÄely nebo sdÄ›lit informace. Vzhledem k tomu, že obr¡zky maj­ pevnou Å¡­Å™ku a v½Å¡ku, mus­ b½t provedena ºpravy, když jsou zobrazeny na mal obrazovce smartphonu. Tento čl¡nek popisuje, jak můžete pÅ™izpůsobit sv obr¡zky tak, aby byly mobiln­ pÅ™¡telsk.

Prerequizity

Pokud jste pÅ™iÅ¡li na tuto str¡nku z vnÄ›jÅ¡­ strany thesitewizard.com, upozorňujeme, že tento čl¡nek je tÅ™et­ v mm citlivm webu n¡vodnosti webovho designu. PÅ™edpokl¡d¡, že už zn¡te vÄ›ci diskutovan dÅ™­ve. Jako takov½, můžete se nejprve pod­vat na dÅ™­vÄ›jÅ¡­ kapitoly:

Ti, kteÅ™­ nemaj­ webov str¡nky a jsou zde proto, že chcete vÄ›dÄ›t, jak provst jeden, kter½ funguje na vÅ¡ech zaÅ™­zen­ch, by mÄ›ly skutečnÄ› spustit, jak vytvoÅ™it webovou str¡nku. Ten byl naps¡n pro zač¡tečn­ky, a proto použ­v¡ prost½ anglick½, na rozd­l od toho, co čtete zde.

OdpovÄ›di sn­mků: takže vaÅ¡e obr¡zky jsou vhodn pro mobiln­ a stoln­ prohl­Å¾eč

Pokud jste použili Průvodce rozvržen­m pro vytvoÅ™en­ CSS pro vaÅ¡e str¡nky, tato pravidla již byla vložena do stylu listu ve v½choz­m nastaven­ (pokud jej buď neodstran­te ručnÄ› nebo instruov¡n průvodce, aby je vynechal) .

N¡sleduj­c­ pÅ™­klad (pÅ™evzat½ z mho blugriffon 1 tutori¡l) použ­v¡ v½Å¡e uveden pravidla. Obraz m¡ v½choz­ Å¡­Å™ku 394 pixelů a v½Å¡ka 187 pixelů, ale jeho Å¡­Å™ka je omezena na 100% jeho obsahuj­c­ho bloku. Změňte velikost okna, abyste zjistili, jak jej prohl­Å¾eč zpracov¡v¡.

Kompatibilita prohl­Å¾eče: Pro ºplnost bych se mÄ›l zm­nit, že i když max-Å¡­Å™ka byla kolem vÄ›ků a je podporov¡na hlavn­mi webov½mi prohl­Å¾eči od nepamÄ›ti, nen­ rozpozn¡na Internet Explorer ("tj. ") 6. tj. 6 je vÅ¡ak pravdÄ›podobnÄ› pro vÅ¡echny z¡mÄ›ry a ºÄely, zanikl v tÄ›chto dnech, protože nem¡ mnoho funkc­ použ­van½ch na dneÅ¡n­ch webov½ch str¡nk¡ch, ani možnost pÅ™istupovat k modernÄ› spr¡vnÄ› nakonfigurovan½m webov½m str¡nk¡m HTTPS (tj. Webov str¡nky s SSL), takže ji pravdÄ›podobnÄ› budete ignorovat.

Jak použ­vat mobiln­ dotazy k doručov¡n­ citliv½ch sn­mků na pozad­

Tato webov¡ str¡nka použ­v¡ bezpečnostn­ službu pro ochranu pÅ™ed online ºtoky. Akce, kterou jste pr¡vÄ› provedli spuÅ¡tÄ›n bezpečnostn­ Å™eÅ¡en­. Existuje nÄ›kolik akc­, kter by mohly vyvolat tento blok, včetnÄ› pÅ™edložen­ určitho slova nebo fr¡ze, pÅ™­kazu SQL nebo chybnÄ› form¡tovan¡ data.

Co mohu udělat, abych to vyřešil?

Uživatel reaguj­c­ho webovho designu (RWD) souhlas­ s t­m, že v½kon je zlepÅ¡en, pokud m¡te sn­mky, kter maj­ b½t zmÄ›nÄ›ny velikosti formy faktoru zaÅ™­zen­. Typicky lid vytv¡Å™ej­ 3 verze: desktop, tablet a smartphone. V RWD, "Lazy-Loading" obrazů se použ­v¡ k v½bÄ›ru, kter¡ verze odeslat do zaÅ™­zen­. Lazy-Loading Zat­Å¾en­ HTML a pak použ­v¡ JavaScript zjistit, kter obr¡zky ke stažen­. Obvykle dotazuje Å¡­Å™ku v½Å™ezu, porovn¡v¡ tuto Å¡­Å™ku proti statick½m zar¡Å¾k¡m a pak vybere jeden ze tÅ™­ velikost­.

Používáme cookies.
Cookies používáme, abychom zajistili, že vám poskytneme nejlepší zkušenosti na našich webových stránkách. Pomocí webových stránek souhlasíte s naším využitím cookies.
Povolit cookies.