InDesign vs ilustrátor Kdy a proč používat každý nástroj

Tato webov¡ str¡nka použ­v¡ bezpečnostn­ službu pro ochranu pÅ™ed online ºtoky. Akce, kterou jste pr¡vÄ› provedli spuÅ¡tÄ›n bezpečnostn­ Å™eÅ¡en­. Existuje nÄ›kolik akc­, kter by mohly vyvolat tento blok, včetnÄ› odesl¡n­ určitho slova nebo fr¡ze, pÅ™­kazu SQL nebo chybnÄ› form¡tovan¡ data. / p >.

Nemůžete přistupovat k dumescom

Pokud jde o grafick navrhov¡n­, designÅ™i mohou m­t Å¡irokou Å¡k¡lu n¡strojů k dispozici pro v½robu nejvyÅ¡Å¡­ kvality grafiky a mdia. Vyb­r¡n­ nejlepÅ¡­ch vhodn½ch n¡strojů a softwaru je vÅ¡ak životnÄ› důležit, aby n¡vrh¡Å™i pÅ™inesli kvalitu a pÅ™eklenout soutěž. Proto v¡s tento InDesign VS Illustrator srovn¡v¡n­ nav¡d­ v¡s do rozd­lu mezi InDesign a Illustrator. Takže si můžete vybrat ten spr¡vn½ pro v¡Å¡ dalÅ¡­ projekt. Pojďme se valit!

InDesign vs ilustr¡tor: Co jsou to?

 • Prohl­dka ZačnÄ›te zde pro rychl½ pÅ™ehled webu
 • n¡povÄ›dy Centrum n¡povÄ›dy Podrobn odpovÄ›di na vÅ¡echny dotazy, kter můžete m­t
 • meta diskutovat o fungov¡n­ a politik¡ch Z tohoto webu
 • O n¡s DalÅ¡­ informace o pÅ™etečen­ z¡sobn­ku Společnost
 • Obchod se dozv­te v­ce o naj­m¡n­ v½voj¡Å™Å¯ nebo vys­l¡n­ reklam s USA

Stack Exchange S­Å¥ se skl¡d¡ z 177 Q & A komunit, včetnÄ› pÅ™etečen­ z¡sobn­ku, nejvÄ›tÅ¡­, nejv­ce důvÄ›ryhodnÄ›jÅ¡­ online komunity pro v½voj¡Å™e se učit, sd­let sv znalosti a budovat svou kariru.

Dnes, webov designÅ™i maj­ v­ce než 300 CSS vlastnost­. ÄŒas se pohybuje rychle a trendy ve webovm designu rozÅ¡­Å™ily, aby zahrnovaly mobiln­ prvn­, ploch½ design, citliv½ web design, vektorov¡ grafika a ikona p­sma, abychom pojmenovali nÄ›kolik. Nov techniky jsou k dispozici pro vyj¡dÅ™en­ vaÅ¡­ tvoÅ™ivosti na webov str¡nce a dodat spr¡vn zpr¡vy. Jak Web se vyv­j­, setk¡v¡m se s v­ce a v­ce web designry, kteÅ™­ použ­vaj­ Adobe Illustrator CC v jejich webovm postupu webovho designu. Majorita Použ­t ilustr¡tor vytvoÅ™it vektorovou grafiku a exportovat je do souborů SVG. V­ce webov½ch n¡vrh¡Å™Å¯ začal navrhovat webov str¡nky pÅ™­mo v aplikaci Illustrator CC, protože poskytuje pixel-perfektn­ design prostÅ™ed­, Å¡k¡lovateln komponenty, generov¡n­ CSS, export SVG, vodičů a opakovanÄ› použiteln symboly. / p >.

pr¡ce v pixelu-perfektn­m prostÅ™ed­

Funkce vyrovn¡n­ pixelu v aplikaci Illustrator CC umožňuje vytv¡Å™et a exportovat ostr, čist grafiky. Když vytvoÅ™­te nov½ dokument Illustrator, můžete vybrat webov½ profil. V pokročil½ch možnostech novho panelu dokumentu se ujistÄ›te, že je povolena možnost Zarovn¡n­ nov½ch objektů na pixelovou mÅ™­Å¾ku. Když povol­te vlastnost zarovn¡n­ pixelů pro objekt, horizont¡ln­ a vertik¡ln­ segmenty v objektu se zarovn¡vaj­ na pixelovou mÅ™­Å¾ku, aby poskytl ostr½ vzhled tahů. Pokud pl¡nujete exportovat bitmapy v určitm okamžiku z vaÅ¡eho n¡vrhu, můžete si pÅ™¡t n¡hled vaÅ¡­ vektorov grafiky, abyste zjistili, jak budou poskytnuty. Zvolte Zobrazen­> Pixel N¡hled zobraz­te, jak Illustrator rozdÄ›luje objekty na jednotliv pixely. / p >.

Jedna z nejdůležitÄ›jÅ¡­ch a užitečnÄ›jÅ¡­ch n¡strojů v Illustratoru je funkce Snap na pixelovou funkci. Možnost je k dispozici, jakmile budete v režimu n¡hledu pixelů - pokud ne, zobraz­ se jako snap s mÅ™­Å¾kou, jak jste z¡visl­ na mÅ™­Å¾ce pro zarovn¡n­. / p >.

Můžete ji aktivovat t­m, že budete zobrazit> Snap na pixel (SHIFT + CTRL + ") a co je v podstatÄ› instruovat jak½koliv nov½ objekt pro zaklapnut­ jeho kotevn­ch bodů k nejbližš­mu průseč­ku Pixel Gridline. NapÅ™­klad, pokud opust­te tuto možnost zak¡zanou, kdykoliv pÅ™esunete objekt kolem, bude um­stit sama uvnitÅ™ pixelovho n¡mÄ›st­, což je pÅ™esnÄ› tam, kde by nemÄ›l b½t. NicmnÄ›, pokud jste n¡hodnÄ› pÅ™esunuli nÄ›co kolem a vÅ¡imli jste si, že nen­ spr¡vnÄ› zaklep¡n, vyberte objekt, aktivujte funkci a pot jej pÅ™esuňte zpÄ›t a dopÅ™edu a mÄ›lo by se rychle zaklapnout na m­sto. / p >.

Staňte se agiln­ designer

B½t schopen rychle zmÄ›nit sv rozvržen­ bez mnoha ºsil­ je kl­Äem k navrhov¡n­ v dneÅ¡n­ rychle se vyv­jej­c­ profesi. Po letech použ­v¡n­ aplikace Adobeho Photoshopu pro web design jsem se začal c­tit jako "pixelov½ krejč­" pomoc­ nudn½ch nůžek a kÅ™­dou. / p >.

M¡m pocit, že bitmapov¡ povaha aplikace nen­ optimalizov¡na pro prov¡dÄ›n­ z¡kladn­ch procesů webovho designu. PÅ™edpokl¡dejme napÅ™­klad, že chci kulat½m tvarem. PotÅ™ebuji tyto kroky postupovat podle n¡sleduj­c­ch kroků: Vyberte oblast, použijte funkci "Zaokrouhlit v½bÄ›r", obr¡cen­ v½bÄ›ru a pot vybit vybranou oblast tak, aby se zachovala oblast zaoblen¡. / p >.

s ilustr¡torem, jen aplikuji zaokrouhlen½ efekt k mmu v½bÄ›ru. KromÄ› toho můžu tento grafick½ styl uložit a aplikovat jej na jin prvky. T­mto způsobem ilustr¡tortor v¡m pomůže rychle reagovat na potÅ™eby z¡kazn­ka. / p >.

design pÅ™­mo s webov½mi p­sma

 • Adobe Acrobat
 • Adobe After Effects
 • Adobe ColdFusion
 • Adobe Creative Suite
 • Adobe Dreamweaver
 • Adobe Flash
 • Adobe Illustrator
 • Adobe InDesign
 • Adobe Photoshop
 • Adobe Photoshop Elements
 • Adobe Photoshop Lightroom
 • Adobe Premiere Pro

informace čl¡nku

Photoshop je daleko a pryč nejobl­benÄ›jÅ¡­ aplikace pro web designry. To nen­ pro nikomu novinky. Z dobrho důvodu je to n¡stroj volby od ºsvitu digit¡ln­ho času a jeho z¡sluhy byly dobÅ™e zdokumentov¡ny. / p >.

Illustrator dlouho byl zesměšen jako n¡stroj pro použit­ ve webovm designu. To nen­ ž¡dn pÅ™ekvapen­. StejnÄ› jako jeho obl­benÄ›jÅ¡­ a hezč­ bratranec, Photoshop, Illustrator m¡ sv koÅ™eny v tiskovm designu. M¡ těžš­ čas skr½v¡ sv pap­ru-n¡chyln vady, i když je jeho vektorov¡ pÅ™­roda učinila podivn½m partnerem pro rastrov½ svÄ›t webu. / p >.

NicmnÄ›, tento pÅ™­spÄ›vek nen­ pokusit se obr¡tit proti sobÄ›. UpÅ™­mnÄ› Å™ečeno, nem¡m z¡jem vyh½bat se plamenn½ch Å¡ipek, kter by jistÄ› n¡sledovaly. Nejsem si ani jist½, že bych tak pÅ™es noc pÅ™eÅ¡el na netop½r. To nen­ můj n¡zor. M½m c­lem je jednoduÅ¡e dokumentovat, jak lze ilustr¡t použ­t pro web design. Tam byly nÄ›jak pomÄ›rnÄ› odliÅ¡n zlepÅ¡en­ ilustr¡tora v CS5, což umožňuje oblkat se v photoshopu oblečen­. Můžete b½t pÅ™ekvapeni. / p >.

Nastaven­ barev

Pokud se v¡m chycou pracovat s obr¡zky CMYK, budete pravdÄ›podobnÄ› m­t svou designovou kartu zabavenou. NavÅ¡tivte pros­m nab­dku "špravy" a upravte nastaven­ barev na "Severn­ Amerika Web / Internet", než se zahanbujete sami. / p >.

nov nastaven­ dokumentu

Standardn­ nov½ profil dokumentu "Web" je dobr m­sto pro spuÅ¡tÄ›n­, i když budete pravdÄ›podobnÄ› cht­t zmÄ›nit velikost dokumentu. Existuje nÄ›kolik nezbytn½ch nastaven­, kter opravdu potÅ™ebujete j­t. VaÅ¡e jednotky by mÄ›ly b½t nastaveny na "pixely". V pokročilm menu mus­ b½t systm barev RGB, rastrov efekty nastaven na 72 dpi, režim n¡hledu v "pixelu" a mÄ›lo by b½t zkontrolov¡no novÄ› dostupn "Zarovn¡n­ nov½ch objektů na pixelovou mÅ™­Å¾ku". / p >.

Používáme cookies.
Cookies používáme, abychom zajistili, že vám poskytneme nejlepší zkušenosti na našich webových stránkách. Pomocí webových stránek souhlasíte s naším využitím cookies.
Povolit cookies.