MyNewsdesk získává zmínku o vytvoření globálního vůdce v reálném čase webu a sociálním naslouchání

Tato webov¡ str¡nka použ­v¡ bezpečnostn­ službu pro ochranu pÅ™ed online ºtoky. Akce, kterou jste pr¡vÄ› provedli spuÅ¡tÄ›n bezpečnostn­ Å™eÅ¡en­. Existuje nÄ›kolik akc­, kter by mohly vyvolat tento blok, včetnÄ› pÅ™edložen­ určitho slova nebo fr¡ze, pÅ™­kazu SQL nebo chybnÄ› form¡tovan¡ data.

Co mohu udělat, abych to vyřešil?

Můžete tak použ­t zm­nku o generov¡n­ zpr¡v, studovat konkurenty, aby zjistili, zda lid o nich mluv­ a najdou chÅ™ipky, kteÅ™­ použ­vaj­ vaÅ¡e produkty. Může to b½t užitečn½ n¡stroj pro PR a marketingov firmy.

MyNewsdesk chce b½t n¡strojem pro ALL-IN-ONE pro PR agentur. Může v¡m tak pomoci sledovat medi¡ln­ pokryt­, ale to jde o nÄ›co v­c než to. Kontakty mdi­ můžete uspoÅ™¡dat ve službÄ› a segmentu svho distribučn­ho seznamu, napsat a distribuovat tiskov zpr¡vy a měřit kampanÄ›.

Je jasn, že se dobÅ™e zapad¡ dobÅ™e s MyNewsdesk. Zm­nka se bude nyn­ držet jako samostatn½ produkt. Je vÅ¡ak to, jako by mÄ›l monitorovac­ rys MyNewsDesk by mohla těžit z odbornosti zm­nky v tto oblasti.

Uvedeno v současn dobÄ› 750 000 uživatelů, včetnÄ› 4 000 z¡kazn­ků. Vytv¡Å™­ 6 milionů dolarů v ročn­m opakuj­c­m se pÅ™­jmu s průmÄ›rem růstu růstu 35%. InvestoÅ™i zahrnuj­ Efounders, Alven a bod DevÄ›t kapit¡l. Zm­nit spoluzakladatel a gener¡ln­ Å™editel Matthieu Vaxelaire se st¡v¡ COO na MyNewsdesk.

Nenechte si uj­t jednu společenskou zm­nku o sv značce, kter½ o v¡s mluv­ pr¡vÄ› teď a zapojit se s nimi

Stockholm, Å vdsko a PaÅ™­Å¾, 04. z¡Å™­ 2018 (Globe Newswire) - MyNewsdesk, pÅ™edn­ poskytovatel SaaS All-in-One Digital PR platformy v Nordics, dnes ozn¡mil, že z­skal Uveďte, web a soci¡ln­ monitorov¡n­ v re¡lnm čase s odborn½mi znalostmi v AI a datovÄ› Å™­zen analytics.

Mattias Malmstrm, gener¡ln­ Å™editel v MyNewsdesk, Å™ekl: "Tato akvizice vytv¡Å™­ novou glob¡ln­ l­dr kategorie poskytuj­c­ nejlepÅ¡­ software pro nejlepÅ¡­ in-in-class pro PR, marketing a komunikace pro SMS. Zm­nka je v čele, pokud jde o monitorov¡n­, AI a datovÄ› Å™­zen analytics s prvotÅ™­dn­m produktem a technologick½m t½mem. "

s v­ce než 3 miliardami lid­, kteÅ™­ komunikuj­ pÅ™es digit¡ln­ a soci¡ln­ kan¡ly glob¡lnÄ› - a pomoc­ analytiky Å™­zen AI a dat založen½mi na krajinÄ› digit¡ln­ch a soci¡ln­ch mdi­ se zaměřuje na porci SERVIS SMS, kter potÅ™ebuj­ monitorov¡n­. Vzhledem k tomu, že byla založena v roce 2012, společnost se rychle rozÅ¡­Å™ila a průmÄ›ruje v­ce než 10 000 uživatelů každ½ mÄ›s­c.

Matthieu Vaxelaire, gener¡ln­ Å™editel a spoluzakladatel, Å™ekl: "NaÅ¡e s­la, kter¡ pÅ™ispÄ›la k naÅ¡emu ºspÄ›chu, je skutečnost, že jsme identifikovali silnou potÅ™ebu mezi SMS pro sledov¡n­ digit¡ln­ch a soci¡ln­ch kan¡lů. Digit¡ln­ posun zvyÅ¡uje popt¡vku na udržen­ aktu¡ln­ho stavu a b½t schopen uspÄ›t s marketingem, komunikac­m a rozvojem podnik¡n­. S n¡mi se st¡vaj­ souč¡st­ MyNewsdesk, můžeme společnÄ› nab­zet jeÅ¡tÄ› v­ce inovativnÄ›jÅ¡­ch služeb na v­ce trz­ch. "

ned¡vn¡ britsk¡ studie, lid st¡le potÅ™ebuj­ pronajatho ºstavu public relations, zkoum¡ roli nov¡ technika a konkrtnÄ› AI hraje v r¡mci komunikačn­ho průmyslu. Ukazuje, že 12% celkov½ch dovednost­ komunikačn­ho profesn­ho může b½t dod¡no AI dnes, což je č­slo, kter se pÅ™edpokl¡dalo zv½Å¡en­ na 38 procent bÄ›hem n¡sleduj­c­ch pÄ›ti let. Stejn¡ studie tak pÅ™edkl¡d¡ zm­nku jako jeden z v½znamn½ch společnost­ použ­vaj­c­ch AI v r¡mci monitorov¡n­ a soci¡ln­ho naslouch¡n­, d¡le zdůrazňuj­ s­lu, kter¡ pÅ™in¡Å¡­ monitorov¡n­ MyNewsDesk.

Andreas Emblem, Nhstův vedouc­ divize a pÅ™edseda MyNewsdesk, Å™ekl: "Tato akvizice posiluje glob¡ln­ pozici MyNewsDesk a polož­ nadaci pro dalÅ¡­ siln½ růst inovace-vedenho růstu. Je v½sledkem rozs¡hlho mapov¡n­ glob¡ln­ch investičn­ch pÅ™­ležitost­ a odr¡Å¾­ z¡vazek NHST k B2B SaaS jako strategick½ růstov½ prostor pro skupinu. "

Používáme cookies.
Cookies používáme, abychom zajistili, že vám poskytneme nejlepší zkušenosti na našich webových stránkách. Pomocí webových stránek souhlasíte s naším využitím cookies.
Povolit cookies.