Přehled.

Proč jsem byl zablokov¡n?

Použ­v¡me bezpečnostn­ službu, abychom se chr¡nili pÅ™ed online ºtoky. Existuje nÄ›kolik akc­, kter by mohly vyvolat tento blok, včetnÄ› pÅ™edložen­ určitho slova nebo fr¡ze, pÅ™­kazu SQL nebo chybnÄ› form¡tovan¡ data.

Co mohu udělat, abych to vyřešil?

 • fliconfree pÅ™izpůsobiteln ikony
 • slitelsgofree prezentačn­ Å¡ablony
 • dlawsetfree upraviteln ilustrace
 • wepikonline N¡vrhov½ n¡stroj

 • pÅ™esnÄ› zachytit estetiku jednotliv½ch filmov½ch z¡sob - včetnÄ› "ztracen½ch" filmů - pÅ™i zachov¡n­ vÅ¡eho digit¡ln­ho workflow
 • kreativnÄ› zamÄ›stn¡vat důvÄ›ryhodn½ film estetiku
 • PÅ™idejte informace o filmu s vysok½m rozliÅ¡en­m na digit¡ln­ obrazy, abyste elegantnÄ› minimalizovali pixilačn­ ºÄinky Upsampling
 • Match Digital Imagery do st¡vaj­c­ch filmov½ch sn­mků pro obnovu a kompozičn­ ºÄely
 • AGFA APX 100 (nov½ v TrueGrain 2)
 • AGFA APX 400
 • Bergger BRF-200
 • FORTE FORTEPAN 200
 • FUJI NEO PAN ACROS 100 (nov½ v TrueGrain 2)
 • FUJI NEOPAN 400
 • ilford delta 3200 Professional
 • ilford delta 400 <
 • ilford fp4 plus
 • ilford hp5 plus
 • ilford PAN f plus (nov½ v ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta truegrain 2)
 • kodak Panatomic-x
 • kodak plus-x (nov½ v ta truegrain 2)
 • kodak Professional t-max 400
 • Kodak Professional T-MAX P3200
 • Kodak Professional Tri-X 400
 • Kodak Tri-X Pan 400
 • Kodak Verichrome Pan
 • Konica infračerven½ 750NM
 • orwo np22
 • rollei infračerven (nov v ta truegrain 2)
 • skutečn½ filmov½ zrno nen­ n¡hodn½ Å¡um
 • re¡ln filmov zrno vypad¡ dramaticky odliÅ¡n¡ pÅ™es různ filmov z¡soby
 • re¡ln filmov zrno vyjadÅ™uje se jinak na z¡kladÄ› expozice

Různ photoshop pluginy a techniky do-it-yourselfy existuj­, aby napodobovaly obecn½ "vzhled" naskenovanho filmu pÅ™evodem na stupnÄ› Å¡edi a pÅ™id¡n­ n¡hodnho Å¡umu k evokov¡n­ filmovho zrna. V½sledky z tÄ›chto pÅ™­stupů vÅ¡ak nejsou zvl¡Å¡tÄ› pÅ™esvÄ›dčiv, protože:

TrueGrain jedinečnost spoč­v¡ v jeho použit­ empirick½ch dat shrom¡Å¾dÄ›n½ch, vzorkovan½ch a profilovan½ch v pečlivÄ› Å™­zen½ch podm­nk¡ch. To čerp¡ z knihovny historick½ch filmov½ch akci­, z nichž nÄ›kter byly mimo v½robu po určitou dobu, a pravdÄ›podobnÄ› se nevrac­.

Používáme cookies.
Cookies používáme, abychom zajistili, že vám poskytneme nejlepší zkušenosti na našich webových stránkách. Pomocí webových stránek souhlasíte s naším využitím cookies.
Povolit cookies.