Pinterest již není podporován na aplikaci Internet Explorer.

'Cold Email' je oÅ¡kliv½ term­n. Nikdo si je nechce poslat, nikdo je nechce pÅ™ij­mat. Ale když je použ­v¡n spr¡vnÄ›, chladn½ e-mail může b½t v½konn½ n¡stroj generov¡n­ olova pro vaÅ¡e podnik¡n­. V tomto pÅ™­spÄ›vku se rozkl¡d¡m jeden z nejlepÅ¡­ch chladn½ch e-mailů, kter jsem kdy dostal, důvody, proč to fungovalo tak dobÅ™e, a moje top tipy pro psan­ a odesl¡n­ vlastn­ch efektivn­ch chladn½ch e-mailů. / p >.

Pokud jste jako j¡, pravdÄ›podobnÄ› dostanete alespoň jeden nebo dva studen e-maily každ½ den. Alespoň. Oni buď zaplavuj­ sv spam filtr do vaÅ¡­ schr¡nky nebo horÅ¡­ - obdrž­te zpr¡vu z n¡hodn osoby nebo n¡bor¡Å™ na LinkedIn. PÅ™ed stisknut­m maz¡n­ skenujete mnÄ› než sekundu. Po letech pÅ™­jmu (a ignorov¡n­) nekonečnho proudu nechtÄ›n½ch e-mailů a zpr¡v, jsem začal pÅ™em½Å¡let, jestli to vÅ¡echno dosahuje skutečnosti. / p >.

Tento host zajiÅ¡Å¥uje PathRise, online mentoristick½ program, kter½ pracuje se studenty a odborn­ky na každou složku svho hled¡n­ zamÄ›stn¡n­. PathRise pomohla 500+ lid­ pÅ™ist¡t skvÄ›l pr¡ce v tech pro sv workshopy a 1-on-1 mentorstv­. / p >.

Je těžk z­skat pozornost lid­ skrze cel½ hluk, kter½ je tam venku. V průmÄ›ru z­sk¡me 147 e-mailů dennÄ›, tr¡v­te pouze v½znamn½ čas zodpovÄ›zen­ asi 12 z nich, a smazat 71 e-mailů do 3. sekund. / p >.

Pot jsme zahrnuli 5 SEO studen e-mailov Å¡ablony, že jsme mÄ›li spoustu ºspÄ›chu s v průbÄ›hu let, kter pom¡haj­ vytv¡Å™et SEO vede a z­skat pÅ™­ležitosti pro vys­l¡n­ hostů a dalÅ¡­ typy zpÄ›tn½ch odkazů. / p >.

 • Jak provst newsworthy obsah
 • Litmus Builder Essentials: Jak mohou t½my použ­vat n¡Å¡ e-mailov½ stavitel
 • 18 PÅ™edmÄ›tov tipy z odborn­ků na v½hru e-mailu se otev­r¡
 • 8 Odborn­ci vn­maj­ v minulosti, současnosti a budouc­ v½voj strategie propojen­
 • CRM strategie: kl­Ä k ºspěšn implementaci CRM
 • nov v Litmus: Integrovan vhledy
 • 3 způsoby, jak si koupit e-mail inventačn­ invent¡Å™
 • jak z­skat v½sledky z rozbit link budovy
 • , aby v¡Å¡ hlas slyÅ¡el v naÅ¡em 2021 stavu e-mailovho průzkumu <
 • Jak D2C Zdravotnick obchodn­ci mohou zůstat flexibiln­ v roce 2021
 • , jak najmout co nejlepÅ¡­ m­stn­ SEO agentury pro vaÅ¡e podnik¡n­
 • jak použ­vat konverzačn­ inteligenci k identifikaci potenci¡ln­ho z¡kazn­ka Churn a zlepÅ¡it retenci
 • E-mailov½ marketingov½ kontroln­ seznam: 30 vÄ›c­ pro každou ºspěšnou kampaň
 • porozumÄ›n­ metrik¡m prodeje saasem (pro t½m smarketing)
 • jak se nastavit UP pro testovac­ ºspÄ›ch A / B
 • 4 prvn­ strana Strategie dat pro zv½Å¡en­ e-mailov angažm¡
 • Zpr¡va: CDP osvojen­ nebr¡n­ datovou splatnost­ - CMO
 • Staňte se odborn­kem v strategi­ch prodeje Enablementa
 • Co je to webov½ p¡s a Jak ovlivňuj­ SEO?
 • 9 otce denn­ch marketingov½ch kampan­, zapomeneme

Zkuste sumo zdarma

Tato webov¡ str¡nka použ­v¡ bezpečnostn­ službu pro ochranu pÅ™ed online ºtoky. Akce, kterou jste pr¡vÄ› provedli spuÅ¡tÄ›n bezpečnostn­ Å™eÅ¡en­. Existuje nÄ›kolik akc­, kter by mohly vyvolat tento blok, včetnÄ› odesl¡n­ určitho slova nebo fr¡ze, pÅ™­kazu SQL nebo chybnÄ› form¡tovan¡ data. / p >.

Co mohu udělat, abych to vyřešil?

Každ½ v­, jak těžk je vytvoÅ™it efektivn­ studen½ e-mail. Chladn e-maily je jednou z nejtěžš­ch forem komunikace a je to z dvou specifick½ch důvodů. Za prv, když chladn½-e-mailem nÄ›koho, nem¡te ž¡dn pÅ™edchoz­ znalosti nebo vztah s t­m uvedenou osobou. Za druh, nedostanete verb¡ln­ zpÄ›tnou vazbu, což je důvod, proč je těžk určit důvody pro selh¡n­ studenho emailu. / p >.

NicmnÄ›, existuj­ pravidla, kterou lze n¡sledovat, aby zajistil dobÅ™e put-dohromady e-mail, kter½ bude chytit oko potenci¡ln­ch klientů. V tomto čl¡nku půjdeme pÅ™es 5 kroků k vytvoÅ™en­ ºspěšnho studenho e-mailu z naÅ¡ich zkuÅ¡enost­ jako web design agentury s digit¡ln­mi marketingov½mi znalostmi v Singapuru. / p >.

krok: pÅ™izpůsobit svou zpr¡vu podle svho pÅ™­jemce

NaÅ¡e prvn­ rada jako web design agentury je pÅ™izpůsobit vaÅ¡i zpr¡vu pÅ™­jemci. Abyste to udÄ›lali, mus­te provst Å™¡dn½ v½zkum na trhu a pÅ™­jemců. Spr¡vn znalosti, vytv¡Å™en­ Å¡ablony pro vaÅ¡e konkrtn­ studen e-maily a elektronick pÅ™­m poÅ¡ty (EDMS) bude ºÄinn¡. PÅ™izpůsoben­ znamen¡, že jste udÄ›lali potÅ™ebn½ v½zkum a pÅ™em½Å¡lel o tom, kdo je v¡Å¡ pÅ™­jemce jako osoba, jak služby potÅ™ebuj­ a jak½ trh jsou v. To ukazuje, že jste dali do pr¡ce, abyste se pokusili pochopit, což v¡s čin­ v­ce pÅ™­stupn½. PÅ™i psan­ studenho e-mailu, chcete, aby bylo jasn, proč je e-mailem a nikomu jin½m. To bude c­tit zvl¡Å¡tn­ a hledat.

Používáme cookies.
Cookies používáme, abychom zajistili, že vám poskytneme nejlepší zkušenosti na našich webových stránkách. Pomocí webových stránek souhlasíte s naším využitím cookies.
Povolit cookies.