Zdroje pro vytváření dostupných stránek v SharePoint Online

Uživatel mus­ b½t schopni navigovat a vybrat každ½ odkaz pomoc­ kl¡vesnice. Ve vÄ›tÅ¡inÄ› prohl­Å¾ečů umožňuje uživatelům skočit z odkazu na odkaz a kl¡vesa Enter umožňuje uživatelům vybrat odkaz. Pokud je jedin½ způsob pÅ™­stupu k odkazu, je s myÅ¡­, odkaz je nepoužiteln½ lidmi, kteÅ™­ nemohou použ­vat myÅ¡. Jak je dokonce možn vytvoÅ™it odkaz, kter½ je nepÅ™­stupn½ kl¡vesnic­? NejběžnÄ›jÅ¡­ metodou je pomoc­ obslužn½ch otvorů ud¡lost­ JavaScript, kter neumožňuj­ pÅ™­stup ke kl¡vesnici (viz čl¡nek pro obsluze ud¡lost­ JavaScript).

blog & novinky

Vzhledem k tomu, že Američan se zdravotn­m postižen­m z¡konem (ADA) byli pÅ™ijati v roce 1990, růst a vliv digit¡ln­ho svÄ›ta na fyzick ot¡zky vyvolaly ot¡zky a obavy z toho, jak technologie a World Wide Web slouž­ online uživatelům se zdravotn­m postižen­m . Z¡kon zakazuje diskriminaci na z¡kladÄ› zdravotn­ho postižen­, ale na poč¡tku devades¡t½ch let nebylo digit¡ln­ krajina tměř stejnÄ› zakoÅ™enÄ›n v každodenn­m životÄ›, jak je nyn­. V posledn­ch 30 letech se tento z¡kon rozÅ¡­Å™il o nov¡ mdia a obhajovat online uživatele se zdravotn­m postižen­m.

Zat­mco webov¡ dostupnost byla vždy důležit½m tmatem, byla zahalena v nedostatku porozumÄ›n­, a proto nebylo vždy prosazov¡no. V Å™­jnu 2019, žaloba proti vrcholov diskusi o domino a spekulace o odpovÄ›dnosti podniků k zajiÅ¡tÄ›n­ pÅ™­stupn digit¡ln­ pÅ™­tomnosti. Soud zah¡jen½ slep½m z¡kazn­kem, kter½ nebyl schopen objednat potravu z webov½ch str¡nek Å™etÄ›zce, byl eskalov¡n z rozsudku nižš­ho soudu k NejvyÅ¡Å¡­mu soudu. NejvyÅ¡Å¡­ soud pop­ral petici z Domino, což m¡ za n¡sledek v½hru pro žalobce, stejnÄ› jako jasn m­sto pro obh¡jci zdravotn­ho postižen­. Tento bezprecedentn­ v½sledek m¡ od t doby, že Efekt nervozity "Domino" pro majitele podniků po cel zemi, kter½ nemus­ m­t pÅ™­stupn webov str¡nky nebo digit¡ln­ aplikace.

Je bezpečn Å™­ci, že provoz-a z­sk¡n­ tolik dopravn­ho toku, jak je to možn, je hlavn­m c­lem nÄ›koho jinho. Bohužel, podstatn množstv­ n¡s zapomene na nÄ›kolik kl­Äov½ch demografi­, kter z¡vis­ na n¡s, aby se vztahy, obsah a soci¡ln­ kan¡ly pÅ™­stupn. Chcete-li ho d¡t do perspektivy, 360 milionů lid­ m¡ sluchov postižen­ a dalÅ¡­ch 285 milionů lid­ m¡ zrakov postižen­.

Jak mohu udÄ›lat svůj obsah pÅ™­stupnÄ›jÅ¡­?

Dynamick½ obsah se t½k¡ str¡nek, z¡suvn½ch modulů nebo jin½ch tidbits vaÅ¡ich str¡nek, kter se mohou mÄ›nit bez nutnosti odd¡v¡n­ str¡nky, kter je zapnuto znovu nač­st. Pokud nÄ›kdo použ­v¡ n¡stroj pro navigaci vaÅ¡ich webov½ch str¡nek lpe, n¡stroj nemus­ informovat uživatele o zmÄ›n¡ch, ke ktermu se stalo na tto str¡nce. To může vst k matouc­mu z¡Å¾itku. N¡stroje čten¡Å™Å¯ vÄ›tÅ¡inou skenuj­ m­sto, jak se pÅ™irozenÄ› zobraz­, když je to prvn­ zat­Å¾en­, takže pokud použ­v¡te dynamick½ obsah, ujistÄ›te se, že je optimalizov¡n.

audio

NÄ›kter vizu¡lnÄ›-postižen uživatele spolhaj­ na pÅ™episov blogy, čl¡nky nebo webov str¡nky, aby str¡vili obsah prostÅ™ednictv­m zvuku. UdÄ›lejte nÄ›jak½ v½zkum softwaru, kter½ pÅ™episuje vaÅ¡e blogy do zvukov½ch klipů, kter maj­ b½t pÅ™­spÄ›vku na vaÅ¡e webov str¡nky.

video transkripty a titulky

Uživatel, kteÅ™­ jsou neslyÅ¡­c­ nebo hard-of-slyÅ¡en­, mohou použ­vat Video Captions pochopit, co se dÄ›je ve vide­ch a jak½ dialog je Å™ečeno. V tto rolovac­ Å™e jsou titulky tak osvÄ›dčen postupy, jak se dostat lidi nas¡t do sledov¡n­ vaÅ¡ich vide­! Str¡nky jako Amara nab­zej­ bezplatn video titulky pro mal projekty, takže je to skvÄ›l½ n¡stroj, se kter½mi se zač­t.

pÅ™­stupn pdfs

v roce 2020, v­ce lid­, než kdy jindy použ­vaj­ internet s nÄ›kter½mi zdroji hl¡Å¡en­m zv½Å¡en­ webovho provozu 50% -70% bÄ›hem prvn­ho uzamčen­. NicmnÄ›, s v­ce lidmi nyn­ použ­vat internet, je st¡le vÄ›tÅ¡­ potÅ™eba zajistit, aby webov str¡nky byly pÅ™­stupn pro vÅ¡echny, kteÅ™­ je potÅ™ebuj­ použ­vat od zamÄ›stnanců pracuj­c­ch z domova do vzd¡len½ch učitelů a studentů. Ned¡vn¡ studie do dostupnosti Top 1 milion internetov½ch str¡nek, kter 98,1% jejich domovsk½ch str¡nek nedodržel pokyny pro pÅ™­stupnost webovho obsahu (WCAG), kter obsahuj­ doporučen­ pro v½robu webovho obsahu pÅ™­stupn Å¡irokmu publiku s Å™adou potÅ™eb a v½zv¡m.

Používáme cookies.
Cookies používáme, abychom zajistili, že vám poskytneme nejlepší zkušenosti na našich webových stránkách. Pomocí webových stránek souhlasíte s naším využitím cookies.
Povolit cookies.