žádný

Responsive Web Design je jednoduÅ¡e schopnost webov str¡nky zmÄ›nit svůj form¡t, aby odpov­dal zaÅ™­zen­, ze kterho je zpÅ™­stupnÄ›n. Na složitÄ›jÅ¡­ ºrovni n¡stroj může umožnit web designrům poskytnout různ½ obsah pro různ uživatele; NapÅ™­klad pÅ™­stupem k uživatelskmu um­stÄ›n­ může webov str¡nky pÅ™izpůsobit informace o geografickm z¡kladÄ›. / p >.

Růst inteligentn­ch telefonů znamen¡, že častÄ›ji lid použ­vaj­ webov str¡nky na menÅ¡­ch obrazovk¡ch a pokud webov¡ str¡nka nen­ reaguj­c­, dÄ›l¡ navigaci kolem uveden webov str¡nky velmi obt­Å¾n. NapÅ™­klad; Tradičn­ obrazovka s pevnou Å¡­Å™kou může způsobit, že uživatel mus­ posouvat vodorovnÄ› pro zobrazen­ obsahu, kter½ byl určen k vidÄ›n­ na prvn­ pohled. Pokud tomu můžete věřit, aktu¡ln­ pozornost pro lidi použ­vaj­c­ web je nyn­ mnÄ› než zlat¡ rybka; V½znam webov½ch str¡nek mus­ b½t oba zapojen­ a snadno použiteln. Neodporuj­c­, Å¡patn½ form¡t způsob­ frustraci a odrazuj­ mnoho uživatelů, což znamen¡, že webov str¡nky kl­Äov zpr¡vy mus­ vys­lat uživatelům, nejsou pÅ™ijaty. / p >.

Pokud n¡m nevěř­te, pod­vejte se na statistiky webov½ch str¡nek na služby Google Analytics; Můžete zjistit, kolik uživatelů pÅ™istupuje k vaÅ¡im webov½m str¡nk¡m prostÅ™ednictv­m jejich mobiln­ch telefonů v½bÄ›rem volby "publikum", pak "mobiln­". ÄŒas je nyn­ zmÄ›nit v¡Å¡ design webov½ch str¡nek, protože množstv­ lid­, kteÅ™­ pÅ™istupuj­ k webu z různ½ch zaÅ™­zen­, se bude zvyÅ¡ovat pouze v tto technologii Å™­zen½ svÄ›t. / p >.

Pokud m¡te nov webov str¡nky vyvinut, Å¡ance jsou postaveny s použit­m citlivho designu. VÄ›tÅ¡ina n¡vrh¡Å™Å¯ webov½ch str¡nek použ­v¡ WordPress nebo jin systmy pro spr¡vu obsahu (CMS) pro sestaven­ webov½ch str¡nek a tyto CMS systmy maj­ mnoho citliv½ch Å¡ablon, ze kter½ch si můžete vybrat. NaÅ¡e vlastn­ webov str¡nky jsou postaveny na platformÄ› WordPress s citlivou Å¡ablonou. / p >.

V dneÅ¡n­m internetovm prostÅ™ed­ je citliv½ design inteligentn­ a pravdÄ›podobnÄ› nutn¡ vÄ›c k implementaci, pokud jste tak jeÅ¡tÄ› neučinili. R¡di bychom v¡s proch¡zeli procesem, pokud chcete pÅ™epnout na citliv½ design. / p >.

  • web design
  • v½voje webov½ch str¡nek
  • Internetov¡ marketingov¡ Å™eÅ¡en­
  • > Mdia a marketing Å¡kolen­

Nic nezabije uživatelsk webov zkuÅ¡enosti rychleji než se snaž­ navigovat nereagovat webovou str¡nku na mobiln­m zaÅ™­zen­. Co je to nereaguj­c­ m­sto? Je navržen pouze pro prohl­Å¾en­ desktopu. Na mobiln­m zaÅ™­zen­, to vypad¡ zastaral½, s odkazy pÅ™­liÅ¡ mal pro navigaci, obr¡zky, kter se vyskytuj­ na str¡nku a text, kter½ je pÅ™­liÅ¡ mal½ ke čten­ bez sevÅ™en­ a posouv¡n­ (a nikdo se nem¡ r¡d Å¡petku a posouv¡ v tÄ›chto dnech). / p >.

NicmnÄ›, pokud jde o vaÅ¡e webov str¡nky, citliv½ je slovo, kter byste mÄ›li vÄ›dÄ›t. Reaguj­c­ web design (RWD) je st¡le pomÄ›rnÄ› nov½, jen zač­n¡ z­skat trakci hlavn­ho proudu koncem roku 2012. RWD je Å™eÅ¡en­m vůbec expanduj­c­ho arzen¡lu zaÅ™­zen­, kter jsou schopny proch¡zet internet.

Na jeho nejz¡kladnÄ›jÅ¡­m, citliv½m webov½m designem je to, co to zn­: VaÅ¡e webov str¡nky doslova reaguj­ na Å¡­Å™ku prohl­Å¾eče. To znamen¡, že pokud zmÄ›n­te okno aplikace Firefox nebo Chrome prohl­Å¾eče na pracovn­ ploÅ¡e, web RWD se pÅ™izpůsob­, sn­mky se zmÄ›n­ velikost, text a dalÅ¡­ bloky mohou zmÄ›nit um­stÄ›n­, aby reagovalo na zmÄ›nu v½Å¡ky a Å¡­Å™ky. / p >.

Ve velmi ned¡vn minulosti vÄ›tÅ¡ina str¡nek mÄ›la m­sto desktopu a mobiln­ m­sto, doslova dvÄ› různ webov str¡nky, kter musely b½t oddÄ›lenÄ› postaveny a udržov¡ny. A pak byly vÅ¡echny velikosti obrazovek mezi (chytr½mi telefony, iPadem a jin½mi tablety) jen vis­, nÄ›kdy se pod¡v¡me desktop, nÄ›kdy mobiln­, v z¡vislosti na v½voj¡Å™i a designu str¡nek. / p >.

Pokud dojde k ž¡dn chov¡n­ na internetu, ke ktermu doch¡z­ jakkoli m­sto, kdykoliv na libovolnm zaÅ™­zen­ ... je to lovu bytu. PÅ™edstavte si, že vaÅ¡e vyhl­dky na Starbucks, vyčerpan¡ z nÄ›kolika turn½ch bytů, prosklen z hodin str¡ven½ch na Craigslist, n¡kup k¡vy nab­t a použ­vat Wi-Fi. Prospect googles "apartm¡ny v ... .." Co když vaÅ¡e str¡nky bere pÅ™­liÅ¡ dlouho na nač­st a zavÅ™ete, nebo jeÅ¡tÄ› horÅ¡­, vÅ¡echny text a fotografie jsou zkomolen a informace jsou nepoÅ™¡dek?

proč mÄ› rwd z¡lež­?

Reagovat Web Design Matters pro majitele bytů a manažerů, protože když optimalizujete sv webov str¡nky pro každou velikost obrazovky, zajist­te, že každ¡ vyhl­dka, kter¡ navÅ¡t­v­ vaÅ¡e webov str¡nky, z­sk¡ nejlepÅ¡­ možn prvn­ dojem ze sv komunity a je pravdÄ›podobnÄ›jÅ¡­, že bude konvertovat Jen n¡vÅ¡tÄ›vn­k webov½ch str¡nek do veden­. / p >.

Pokud vaÅ¡e webov str¡nky vypadaj­ zlomen na tabletech a chytr½ch telefonech, ztr¡c­te vodiče. Když kombinujete RWD s osvÄ›dčen½m pÅ™­stupem ROI marketingu, můžete dramaticky zv½Å¡it sv veden­. PÅ™edstavte si, zda vaÅ¡e webov str¡nky ned­vaj­ pÅ™­mo na iPad Mini. To znamen¡, že v¡m chyb­ veden­ od každho, kdo tento pÅ™­stroj použ­v¡. Proč vezmÄ›te riziko chybÄ›j­c­ho veden­?

NÄ›kolik vÄ›c­, kter chcete vÄ›dÄ›t o rwd:

Pod­vejte se na tento pÅ™­klad citlivho webovho designu pro pÅ™ist¡vac­ str¡nku apartm¡nu: cypressaPartmentslewisvilletx. om. A pro dalÅ¡­ pÅ™­klad je samozÅ™ejmÄ› webov¡ str¡nka společnosti reagovat: Resident360. om. / p >.

M¡te-li jin dotazy t½kaj­c­ se citlivho webovho designu, dejte mi vÄ›dÄ›t v koment¡Å™­ch a budu r¡d, že bych se na v¡s pokusil odpovÄ›dÄ›t

Pozn¡mka: V­m, že se to může zd¡t ironick½ mluvit o důležitosti na blogu, kter½ jeÅ¡tÄ› nen­ pomoc­ citliv designu ... Jak vÅ¡ak vid­te v½Å¡e, moje společnost je reaguj­c­ a j¡ jen hav nemÄ›l ÄŒas aktualizovat n¡vrh tohoto blogu. / p >.

Používáme cookies.
Cookies používáme, abychom zajistili, že vám poskytneme nejlepší zkušenosti na našich webových stránkách. Pomocí webových stránek souhlasíte s naším využitím cookies.
Povolit cookies.