Syntaxe chutné vývoj webových dárků

V½bÄ›r programovac­ho jazyka pro v¡Å¡ produkt je hlavn­ v½zvou. Je to velk rozhodnut­. Existuje spousta programovac­ch jazyků, ale obvykle se p¡r půjčuje na vaÅ¡e konkrtn­ c­le.

Zde v Steelkiwi, Python a webov½ r¡mec Django jsou naÅ¡­m prim¡rn­m n¡strojem pro v½voj webu backend. Jako jeden z pÅ™edn­ch společnost­ pro rozvoj Pythonu a Django m¡me Å™adu důvodů pro rozvoj webov½ch projektů pomoc­ tÄ›chto technologi­. V tomto čl¡nku v¡m Å™ekneme, co jsou Python a Django, proč jsou tak popul¡rn­, kteÅ™­ je použ­vaj­, a proč byste mÄ›li zv¡Å¾it v½voj webu Pythonu s Django.

co, kdo a proč pythonov½ v½voj webu

PÅ™i psan­ e-mailov aplikace v c Pocit, že tento pÅ™ihlaÅ¡ovac­ program by zapojil pÅ™­liÅ¡ mnoho psan­ v C, Van Rossum pÅ™iÅ¡el s myÅ¡lenkou Pythonu. Nejprve pÅ™edstavil veÅ™ejnosti v roce 1991, Python byl nejobl­benÄ›jÅ¡­m jazykem v roce 2018 podle v½ročn­ho průzkumu pÅ™etečen­ z¡sobn­ku. Co je to tak zvl¡Å¡tn­ o pythonu? A proč je to tak popul¡rn­? Prvn­ zodpovÄ›zme na ot¡zku toho, co je Python.

sekce: skriptovac­ jazyky

Funkce v½strahy v JavaScriptu vytvoÅ™­ pop-up box v naÅ¡em prohl­Å¾eči, kter½ mus­ uživatel ukončit. Um­stÄ›n­m tohoto bloku k³du do hlavy nebo tÄ›la pr¡zdn str¡nky n¡sleduj­c­m způsobem, dostaneme v½stražn½ box nam­sto textu na str¡nce:

Nejen, že je to trochu v­ce vzruÅ¡uj­c­, než jen tisk na naÅ¡i str¡nku, můžeme dokonce pÅ™idat určitou kontrolu, když dostaneme tento v½stup t­m, že mu d¡te ud¡lost spouÅ¡tÄ›n­. SpouÅ¡tÄ›c­ ud¡lost je cokoliv, co lze sledovat, aby mohla doj­t k dalÅ¡­ akci. V tomto pÅ™­padÄ› bude naÅ¡e spouÅ¡tÄ›c­ akce kliknut­m na tlač­tko. Chcete-li to provst, mus­me zastavit naÅ¡i upozornÄ›n­ od bÄ›hu, jakmile načten­ str¡nky. UdÄ›l¡me to t­m, že jej zabal­m v deklaraci funkce, takže běž­ pouze tehdy, když to vol¡me, a pak pÅ™idejte tlač­tko, kter vol¡ funkci:

Nyn­, když načteme naÅ¡i str¡nku, v½stražn okno se nezobraz­, dokud neklik¡me na naÅ¡e tlač­tko. Pokud tomu tak nen­, možn¡ budete muset zkontrolovat nastaven­ JavaScriptu, abyste se ujistili, že je povoleno ve vaÅ¡em prohl­Å¾eči. Pokud jste nezn¡m½ s t­m, jak to provst, vyhledejte na Internet pro v¡Å¡ typ prohl­Å¾eče, č­slo verze a slova umožňuj­ JavaScript pro pokyny. JavaScript je obvykle povolen ve v½choz­m nastaven­, takže dvojit¡ kontrola k³du pro Typos může b½t tak v poÅ™ad­.

Vytv¡Å™en­ promÄ›nn½ch v JavaScriptu je velmi podobn½ PHP. N¡zvy promÄ›nn½ch mus­ st¡le zač­t s dopisem a rozliÅ¡uj­ velk¡ a mal¡ p­smena. Mohou tak zač­t s $ nebo _, aby n¡m pomohli identifikovat. Jedn­m z rozd­lů je, že když deklarujeme promÄ›nn v JavaScriptu, tak učin­me t­m, že jsme pÅ™ed nimi "var". To identifikuje, co n¡sleduje jako promÄ›nn¡, jako je $ v PHP. PÅ™evod naÅ¡eho pÅ™­kladu do promÄ›nn Å™etÄ›zce bychom ho upravili n¡sledovnÄ›:

front end webov½ v½voj¡Å™

v průbÄ›hu tohoto kurzu se dozv­te o podkladov struktuÅ™e webu - html. Nauč­te se použ­vat tuto strukturu podobnou stromu k vytvoÅ™en­ webov½ch str¡nek. Tak se dozv­te, jak aplikovat styling na webov str¡nky prostÅ™ednictv­m CSS. Dozv­te se o Syntaxe CSS, Selectory a jednotk¡ch. Podl cesty se tak dozv­te o editorech k³du a v½voj¡Å™sk½ch n¡strojů prohl­Å¾eče.

dev komunita

Volič je to, co ukazuje na prvek HTML. V pÅ™edchoz­m screenshotu, P je volič. Toto volič ukazuje na vÅ¡echny prvky odstavců na str¡nce. Tak, p barva: modr¡; Ř­k¡ n¡m, že vÅ¡echny prvky odstavců by mÄ›ly b½t modr barvy.

Používáme cookies.
Cookies používáme, abychom zajistili, že vám poskytneme nejlepší zkušenosti na našich webových stránkách. Pomocí webových stránek souhlasíte s naším využitím cookies.
Povolit cookies.