Tento prohlížeč již není podporován.

  • Web je žalostn½, hroznÄ› nepÅ™­stupn½ m­sto a každ½ pracovn­ web profesion¡ln­ potÅ™ebuje udÄ›lat jejich č¡st, aby to vyÅ™eÅ¡il.
  • I draho, zoufale by chtÄ›li kontejnerov dotazy.
  • viz bod č. 1.

NÄ›kolik mÄ›s­ců zpÄ›t, Justin Avery mÄ› pozval, abych udÄ›lal rozhovor pro jeho odpovÄ›dn½ web design (RWD) Newsletter. Můj rozhovor se původnÄ› objevil v edici # 410 Justinova newsletteru, vedle n¡dhernho chatu s IRE aderinokunem. S povolen­m Justina jsem tak publikoval text mm rozhovoru n­Å¾e.

Jak najdete pr¡ci s klienty v tÄ›chto dnech? je citliv½ nÄ›co, co budete muset prod¡vat v dalÅ¡­m v­ce nebo se to dostanete teď?

ObecnÄ› Å™ečeno, vÄ›tÅ¡ina pr¡ce, kterou dÄ›l¡m, je mnÄ› zaměřena na prodej lid­ na reaguj­c­ pÅ™­stup, a dalÅ¡­ o tom, že jim pomůže s implementac­ efektivnÄ›. To by mohlo zahrnovat praktickou pr¡ci nebo front-end pr¡ci, určitÄ›. Ale ve v­ce letech, v­ce z mho času str¡venho pom¡haj­c­m t½mům definovat (nebo zdokonalovat) konstrukčn­ systm, kter½ tvaruje sv reaguj­c­ produkty.

v obou pÅ™­padech, ale obvykle zahrnuje pÅ™i pohledu na to, jak se pr¡ce stane internÄ›. Moje projekty st¡le zahrnuj­ vytv¡Å™en­ artefaktů - jako rozložen­ reaguj­c­ho na budov¡n­, nebo vytv¡Å™en­ knihovny opakovanÄ› použiteln½ch vzorů - ale dÄ›l¡m v­ce pr¡ce pÅ™em½Å¡len­ o Å¡irÅ¡­m organizačn­m kontextu tÄ›chto artefaktů mus­ ž­t dovnitÅ™. A vÄ›tÅ¡inu času, to je skutečn½ Systm, pro kterou navrhujeme.

Co je to, že najdete nejtěžš­, když mluv­te s klienty z webu designu / budov¡n­ pohledu, a jak jdete o vysvÄ›tlen­, proč je to důležit?

Teď, to jsou naprosto jemn¡ slova! Ale maj­ tendenci skr½vat spoustu pÅ™edpokladů o tom, jak navrhnout a stavÄ›t pro web. "Desktop" neznamen¡, že nÄ›kdo nutnÄ› chce hustÅ¡­, pÅ™eplnÄ›n rozhran­, ani to znamen¡, že jsou na wifi. A "mobile" ne vždy znamen¡ dotykov½ displej, ani to znamen¡ spolehliv 4G rychlosti - ani to znamen¡, že nÄ›kdo může vidÄ›t obrazovku, jako bych mohl.

Je to jako mal½ bod, v­m. Ale jestli budeme navrhnout web, kter½ pracuje pro každho, vÅ¡ude, pak mus­me se pod­vat mimo nÄ›kter z tÄ›chto kategori­ zkratky zaÅ™­zen­ - a mimo naÅ¡e vlastn­ pÅ™edsudky - kter mohou br¡nit v­ce, než pom¡haj­.

tolik se zmÄ›nilo od okamžiku vaÅ¡eho eureka, jak jsou vaÅ¡e metody implementace pro reaguj­c­ str¡nky? Jak se manipulujete rozložen­, typografie, obrazy, video atd?

ale moje dobro, podrobnosti se zmÄ›nily v milionu různ½ch, n¡dhern½ch způsobech. CSS Grid a FlexBox jsou nov od čl¡nku a pozoruhodn - stejnÄ› jako citliv sn­mky, variabiln­ p­sma, CSS vlastn­ vlastnosti a zapnuto. Nen­ to jen z hlediska toho, jak si zmÄ›nili způsob, jak½m stav­m rozložen­ pro web, ale zjist­m, že jsou (pomalu, postupnÄ›) rewiring tak, jak pÅ™em½Å¡l­m o designu pro web. Je to pomal¡, dlouh¡, pÅ™­nosn¡ cesta.

V¡Å¡ prohl­Å¾eč je pÅ™­liÅ¡ star½ pro tyto str¡nky Doporučujeme nainstalovat nov½ prohl­Å¾eč

Slideshare použ­v¡ cookies ke zlepÅ¡en­ funkčnosti a v½konu a poskytnout v¡m pÅ™­sluÅ¡nou reklamu. Pokud budete pokračovat v proch¡zen­ str¡nek, souhlas­te s využit­m cookies na tÄ›chto webov½ch str¡nk¡ch. Pod­vejte se na naÅ¡i uživatelskou dohodu a z¡sady ochrany osobn­ch ºdajů.

st¡hnout nyn­!

UdÄ›lali jsme to snadn naj­t pdf e-knihy bez kop¡n­. A t­m, že m¡te pÅ™­stup k naÅ¡im e-knih¡m online nebo ulož­te na poč­tači, m¡te pohodln odpovÄ›di s reaguj­c­m web design ethan Marcotte. Chcete-li zač­t naj­t reaguj­c­ web design ethan marcotte, m¡te pr¡vo naj­t naÅ¡e webov str¡nky, kter maj­ komplexn­ sb­rku pÅ™­ruček uveden½ch. NaÅ¡e knihovna je nejvÄ›tÅ¡­ z nich, kter doslova stovky tis­c reprezentovan½ch produktů.

Používáme cookies.
Cookies používáme, abychom zajistili, že vám poskytneme nejlepší zkušenosti na našich webových stránkách. Pomocí webových stránek souhlasíte s naším využitím cookies.
Povolit cookies.