Web Banner Design Services

Vzhledem k tomu, že svÄ›t zaž­v¡ bezprecedentn­ srii pÅ™­rodn­ch katastrof, pandemics a soci¡ln­ upheaval, je to dobr½ čas zv¡Å¾it, jak dobÅ™e vaÅ¡e webov str¡nky nebo aplikace mohou prov¡dÄ›t v neoček¡van½ch situac­ch a objevit nov způsoby, jak zajistit pÅ™­stupnost a zlepÅ¡en­ komunikace bÄ›hem krize.

T½m v KalamunÄ› pomohl mnoha organizac­m pÅ™ipravit se a reagovat na mimoÅ™¡dn ud¡losti. V tto srii pÅ™­spÄ›vků sd­l­me v½zkum a lekce z naÅ¡ich pÅ™edchoz­ch projektů a nejlepÅ¡­ch postupů, kter nyn­ doporučujeme naÅ¡im klientům.

Proč použ­vat v½stražn bannery?

Pro mnoho organizac­ se st¡v¡ imperativem komunikovat se sv½mi zainteresovan½mi stranami v pÅ™­padÄ› nouze. Mnoho společn½ch komponent webov½ch str¡nek vÅ¡ak nejsou vhodn pro prezentaci nalhav½ch informac­ za nepÅ™­zniv½ch okolnost­. Pop-up mohou b½t blokov¡ny nebo zam­tnuty n¡hodnÄ›, prezentace se nemus­ vkl¡dat pod podm­nkami s n­zkou Å¡­Å™kou p¡sma a jak½koli text obsažen½ v obrazech je nepÅ™­stupn½ pro čten¡Å™e obrazovky použ­van uživateli slep½ch a n­zk½ch vidÄ›n­.

Proto v½stražn bannery jsou často nejlepÅ¡­m designov½m vzorem pro prezentaci nalhav zpr¡vy nebo vol¡n­ na akci na zºÄastnÄ›n strany, kteÅ™­ navÅ¡t­v­ vaÅ¡e webov str¡nky. Spr¡vnÄ› implementovan½ v½stražn½ n¡pis může rychle a spolehlivÄ› chytit pozornost vaÅ¡eho publika, dejte jim vÄ›dÄ›t, že nouzov¡ situace prob­h¡, poskytuje akčn­ pokyny s nejdůležitÄ›jÅ¡­mi fakta a podle potÅ™eby je nasmÄ›ruj­ na dalÅ¡­ zdroje nebo aktualizace.

Banner design osvědčen postupy

Dobr½ v½stražn½ banner je um­stÄ›n v prominentn­ lokalitÄ› v bl­zkosti horn­ č¡sti obrazovky a je stylizov¡n způsobem, kter½ je okamžitÄ› vÅ¡iml pÅ™i pÅ™­jezdu. MÄ›lo by se objevit napÅ™­Ä vÅ¡emi str¡nkami vaÅ¡ich str¡nek - nejen na domovsk str¡nce - protože mnoho n¡vÅ¡tÄ›vn­ků doraz­ pÅ™es pÅ™­m spojen­ na intern­ obsah. Vytrvalost je důležit¡, protože pokud je zpr¡va zam­tnuta nebo jinak zmiz­, může uživatel vyzkouÅ¡et, že je těžk naj­t opÄ›tovn vyhled¡v¡n­ nalhav½ch informac­.

vizu¡lnÄ›, v½stražn½ banner by mÄ›l vyniknout, ale mus­ to udÄ›lat způsobem, kter½ je pÅ™­stupn½ vÅ¡em n¡vÅ¡tÄ›vn­kům. MÄ›lo by b½t dostatečnÄ› velk, aby zachytil pozornost a sdÄ›lit zpr¡vu, ale nemÄ›l by pÅ™evz­t okno prohl­Å¾eče nebo blokovat uživatele z dokončen­ dalÅ¡­ch ºkolů. Nechte banner posouvat spolu s okoln­m obsahem, protože pevn um­stÄ›n­ na str¡nce nebo obrazovce může br¡nit dalÅ¡­ prvky nebo dezorientaci prohl­Å¾eče.

Font by mÄ›l b½t velk½ a snadno čiteln½. Vyberte si pozad­, text a barvy propojen­, kter maj­ dostatečnÄ› vysok½ kontrastn­ pomÄ›r, aby splňoval standardu AA pokyny pro pÅ™­stup k obsahu webovho obsahu (WCAG), kter½ vyžaduje pomÄ›r kontrastu 4,5: 1 pro norm¡ln­ text a 3: 1 pro velk½ text, Nebo ide¡lnÄ› pokyny WCAG AAA, kter určuj­ kontrastn­ pomÄ›r 7: 1 pro norm¡ln­ text a 4,5: 1 pro velk½ text. Tuto online kalkulačku můžete použ­t k určen­, zda vaÅ¡e barvy splňuj­ tato doporučen­.

Odkazy by mÄ›ly b½t podtrženy nebo vyrobeny do tlač­tek, takže mohou b½t snadno identifikov¡ny. MÄ›ly by b½t dostatečnÄ› velk, aby mohly b½t spolehlivÄ› stisknuty na mobiln­ch zaÅ™­zen­ch, maj­ odliÅ¡n½ stav pÅ™et½k¡n­, aby uživatel myÅ¡i, kde mohou vÄ›dÄ›t, kde mohou kliknout, a poskytnout indik¡tor zaostÅ™en­ pro zv½raznÄ›n­ aktivn­ položky jako z¡ložky uživatele kl¡vesnice pÅ™es str¡nku.

Pokud prezentujete v­ce odkazů, ujistÄ›te se, že jsou vzd¡len daleko od sebe, takže uživatel mohou jasnÄ› identifikovat sv možnosti a vybrat jeden bez n¡hodnho stisknut­ jinho. Zabraňte vytvoÅ™en­ celho banneru odkaz, protože uživatel si nemus­ realizovat, je to, že je klepnut. Odkazy na extern­ zdroje by mÄ›ly b½t jasnÄ› označeny jak vizu¡lnÄ› s ikonou a s textem ALT pro čten¡Å™e obrazovky, takže uživatel v­, že opouÅ¡t­ vaÅ¡e str¡nky.

St¡hnÄ›te si modern­ prohl­Å¾eč:

Může to b½t mal¡ vÄ›c, ale je to velmi efektivn­! Bez ohledu na to, jakou zpr¡vu, kterou chcete poslat sv½m z¡kazn­kům - jedinečn½, kreativn­ banner je vÅ¡e, co to trv¡. Mohlo by to b½t symbol, logo, nebo dokonce design na oblečen­. Freelancer.com nab­z­ profesion¡ln­, talentovan a kreativn­ bannerov designÅ™i pÅ™ipraveni v¡m poskytnout sv skvÄ›l myÅ¡lenky pro n¡vrh banneru. Můžete se snadno pÅ™ipojit s tÄ›mi talentovan½mi freelancery jednoduÅ¡e odesl¡n­m ºlohy n¡vrhu bannerů dnes!

Používáme cookies.
Cookies používáme, abychom zajistili, že vám poskytneme nejlepší zkušenosti na našich webových stránkách. Pomocí webových stránek souhlasíte s naším využitím cookies.
Povolit cookies.