Co je multidomain hosting

popis

V­ce domny umožňuje m­t v­ce než jednu domnu v jednoduch instalaci aplikace WordPress. Tento plugin nepodporuje v­ce než jedno tma nebo pokročil pÅ™izpůsoben­ pro každou domnu. Je to jen určeno k tomu, aby umožnilo neust¡l navigaci v r¡mci mnoha domn. Pro složitÄ›jÅ¡­ nastaven­ existuje multisite (MU).

Pokud dojde k v­ce než jedn domnÄ› v hostiteli, vÅ¡echny odkazy a prostÅ™edky budou ukazovat na v½choz­ domnu. Toto je v½choz­ chov¡n­ WordPress. S v­ce nainstalovanou domnou a spr¡vnÄ› nakonfigurovanou, bude aktualizovat vÅ¡echny odkazy na letu. T­mto způsobem se uživatelsk¡ navigace bude končit pod stejnou domnou.

  • Nahrajte soubory plugin do adres¡Å™e / wp-content / plugins / v­ce domny nebo v­ce domny s v­ce domny nebo nainstalujte plugin pÅ™es obrazovku aplikace wordpress plugins pÅ™­mo.
  • aktivovat plugin pÅ™es Obrazovka "Plugins" v aplikaci WordPress.
  • Pomoc­ tlač­tek Nastaven­ -> Obecn konfigurace dalÅ¡­ch domn.

Ukazuj­c­ dvÄ› adresy URL na stejn webov str¡nky je dobr½ způsob, jak pÅ™­m½ provoz na vaÅ¡e str¡nky z nÄ›kolika různ½ch domnov½ch jmen. To můžete dos¡hnout dvÄ›ma způsoby: buď pÅ™esmÄ›rujete jednu z adres URL do prim¡rn­ domny, nebo vytvoÅ™it alias pro jednu z adres URL. Alias ​​by uk¡zal tuto domnu smÄ›rem k prim¡rn­ domnÄ›.

Co je to pÅ™esmÄ›rov¡n­ webov½ch str¡nek?

PÅ™esmÄ›rov¡n­ nastane pÅ™i psan­ webov adresy v panelu Adresa odeÅ¡le n¡vÅ¡tÄ›vn­ka na jinou webovou str¡nku (nebo adresu URL) od jedn, kter napsali, napÅ™­klad pokud jste pÅ™esunuli obsah webov½ch str¡nek do nov adresy URL , můžete nasmÄ›rovat sez³nn­ n¡vÅ¡tÄ›vn­ky (kteÅ™­ si mohou vzpomenout na vaÅ¡i starou webovou adresu lepÅ¡­ než v¡Å¡ nov½) do novho um­stÄ›n­ s pÅ™esmÄ›rov¡n­m.

Jak vytvoÅ™it pÅ™esmÄ›rov¡n­ s rozhran­m CPANEL:

Když systm vytvoÅ™­ alias, dÄ›l¡ to totž jako pÅ™esmÄ›rov¡n­; S v½jimkou toho, že n¡zev webov str¡nky uveden v panelu Adresa se nezmÄ›n­. PÅ™em½Å¡lejte o tom jako použit­ dvou různ½ch sn­mků r¡mců pro stejn kresby. Obsah webov½ch str¡nek je stejn½ pro oba URL (umÄ›leck¡ d­la), ale jak zmÄ›ny je URL zobrazen¡ v panelu Adresa (r¡meček obr¡zku v pÅ™­kladu). NapÅ™­klad pÅ™­klad je alias pro pÅ™­klad napÅ™­klad. VyzkouÅ¡ejte to!

Můžete vytvoÅ™it alias pro nÄ›kolik domn pro zobrazen­ stejn str¡nky. Domny mus­ b½t registrov¡ny s platn½m tajemn­kem domny, než můžete vytvoÅ™it alias. Tak budete potÅ™ebovat, abyste se ujistili, že nameservery jsou stejn jako pro vaÅ¡i prim¡rn­ domnu (domna, na kterou směřujete).

Důležit: UjistÄ›te se, že v­te, jak½ typ hostingu nebo bal­Äek vaÅ¡eho ºÄtu m¡. Pokud m¡te ºÄet prodejce, budete muset pož¡dat svho poskytovatele, pokud m¡te pÅ™­stup nebo opr¡vnÄ›n­ k vytvoÅ™en­ aliasu.

Jak vytvoÅ™it alias s rozhran­m cpanel

Tato webov¡ str¡nka použ­v¡ bezpečnostn­ službu pro ochranu pÅ™ed online ºtoky. Akce, kterou jste pr¡vÄ› provedli spuÅ¡tÄ›n bezpečnostn­ Å™eÅ¡en­. Existuje nÄ›kolik akc­, kter by mohly vyvolat tento blok, včetnÄ› pÅ™edložen­ určitho slova nebo fr¡ze, pÅ™­kazu SQL nebo chybnÄ› form¡tovan¡ data.

Používáme cookies.
Cookies používáme, abychom zajistili, že vám poskytneme nejlepší zkušenosti na našich webových stránkách. Pomocí webových stránek souhlasíte s naším využitím cookies.
Povolit cookies.