Whois nástroj zjistěte vlastník libovolného názvu domény v sekundách.

Z­skejte online

VeÅ™ejn nab­dky s registr¡tory domny, kter často maj­ podobu poskytovatelů webhostingu nebo jin½ch subjektů, kter poskytuj­ online služby. Uživatel plat­ registrům za ºÄelem registrace sv½ch domnov½ch jmen, ale kdo je zaregistruj­?

Můžete myslet na systm domny jako strom. Kmen je organizace nazvan¡ ICANN (Internet Corporation pro pÅ™idÄ›len n¡zvy a č­sla), kter¡ dohl­Å¾­ na spr¡vu DNS a koordinuje funkce IANA (InternetovÄ› pÅ™iÅ™azen¡ autorita č­sel), kter¡ odpov­d¡ za spr¡vu technick½ch aspektů systmu domny a koÅ™enov¡ domna, ze kter se vÅ¡echny ostatn­ domny sestupuj­.

ICANN deleguje spr¡vu konkrtn­ch domn Å¡pičkov½ch domn do oper¡torů registru, kteÅ™­ udržuj­ registry domnov jmno - datab¡ze, kter obsahuj­ vÅ¡echny n¡zvy domn a informace o sv½ch žadatel­ch o registraci (subjekty, kter zaregistrovaly n¡zev domny). Provozovatel registru pÅ™ijmou různ formy: v pÅ™­padÄ› zemn­ch k³dů nejvyÅ¡Å¡­ ºrovnÄ› domn jako ".uk" nebo ".fr" jsou často vl¡dn­mi organizacemi; Obecn obory nejvyÅ¡Å¡­ ºrovnÄ› jako ".com" mohou b½t Å™­zeny komerčn­mi organizacemi. Pro ".com", verisign je oper¡tor registru.

Oper¡toÅ™i registru obvykle nerovn¡vaj­ pÅ™­mo s veÅ™ejnost­, i když existuj­ určit v½jimky. M­sto toho umožňuj­ tÅ™et­m stran¡m prod¡vat registračn­ služby v jejich zastoupen­. Jedn¡ se o registr¡tory domnov jmno, kter byste použili k registraci naÅ¡ich domn. Oper¡toÅ™i registru jednaj­ jako velkoobchodn­ci a registr¡tory jsou maloobchodn­ci.

Cel½ systm funguje v­ce či mnÄ›, protože každ½ souhlas­ s t­m, že by to mÄ›lo. Neexistuje ž¡dn½ zvl¡Å¡tn­ důvod, že tento systm domnovho n¡zvu by mÄ›l b½t systm n¡zvů domny. Je to naprosto možn nastavit alternativn­ systm, ale mus­te se dostat každho, aby souhlasil s t­m, že je nepravdÄ›podobn.

Takže, zp¡tky k ot¡zce, se kterou jsme začali s: kdo vlastn­ n¡zvy domn? V mnoha ohledech nen­ to rozumn¡ ot¡zka. Jednotlivci a organizace plat­ za použit­ n¡zvu domny a jeho z¡znamů v systmu Domain Name. Registr¡toÅ™i plat­ provozovatele registru pr¡vo zaregistrovat konkrtn­ tld a tak platit pÅ™­spÄ›vek do ICANN. Systm funguje z důvodu komplexn­ho souboru dohod mezi různ½mi subjekty. Nikdo vlastnÄ› nevlastn­ n¡zvy domn.

Matthew davis

Nemus­te vlastnit sv domnov jmno ... Opravdu! Jen proto, že n¡zev domny m¡ vaÅ¡e webov str¡nky pÅ™ipojen k nÄ›mu, neznamen¡, že jste pr¡vn­ vlastn­k. M­t Å¡patn½ n¡zev v registraci domny může b½t způsobit frustruj­c­ a nÄ›kdy drah problmy. Vlastn­k registrovanho domnovho jmna m¡ ºplnou kontrolu, včetnÄ› jak webov str¡nky to poukazuje, jak½ registr¡tor domnovho jmna ji udržuje, a oni mohou dokonce prodat.

Vzhledem k tomu, že n¡zvy domn jsou nehmotn položky, může b½t obt­Å¾n pochopit, jak se to může st¡t ... ale zde je pÅ™­klad. Pokud d¡v¡te pÅ™­tele $ 5,000 koupit auto a pÅ™­tel d¡v¡ n¡zev auta v jeho jmnu, pak s / on vlastn­ auto. Nem¡te ž¡dnou moc, abyste ho mohli uplatnit nebo prodat. Auto je jejich majetek, i když jste za to zaplatili. To je stejn pro vaÅ¡e domnov jmno.

NÄ›kolikr¡t ročnÄ› naraz­me na podnikatele, kter½ je Å¡okov¡n, když jim Å™eknu, že nevlastn­ jejich domnov jmno. NejčastÄ›ji je jejich v½voj¡Å™ webov½ch str¡nek vlastn­. To může b½t opravdu Å¡patn¡ situace, zejmna pokud uvažujete o pÅ™echodu na nov poskytovatele webov½ch str¡nek. V½voj¡Å™ může držet rukojm­ n¡zev domny, odebrat sv webov str¡nky z nÄ›j nebo dÄ›lat cokoliv, co s t­m chce dÄ›lat. Jedin½ způsob, jak můžete vynutit nÄ›koho, kdo by zmÄ›nil vlastn­ka domny, je, pokud je vaÅ¡e obchodn­ jmno ochrann zn¡mky a domna je vaÅ¡e obchodn­ jmno. V takovm pÅ™­padÄ› mus­ vlastn­k domny prodat v¡m za cenu.

Používáme cookies.
Cookies používáme, abychom zajistili, že vám poskytneme nejlepší zkušenosti na našich webových stránkách. Pomocí webových stránek souhlasíte s naším využitím cookies.
Povolit cookies.