Proč používat Python pro vývoj webu

V½voj webu by mohl b½t pracovit½ ºkol. Existuje spousta k³dovac­ch jazyků, kter mohou b½t hodn budov¡n­ produktu. Kter½ z nich mus­ b½t vybr¡n mezi nimi? Pokud je jazyk, kter½ z­skal kultovn­ status o rozvojov½ch r¡mc­ch webu a v nejkratÅ¡­m čase, je to Python. / p >.

Jak½koliv volbou programovac­ho jazyka z¡vis­ na tom, jak robustn­ a reagovat konec aplikace m¡ b½t a objem k³dov¡n­ a složitosti, kter mohou zahrnovat. Jako objektovÄ› orientovan½ programovac­ jazyk zaměřen½ na rozvoj rychlho akc­ (RAD), Python motivoval mnoho vznikaj­c­ch organizac­ a spuÅ¡tÄ›n­, aby si vybral jako prvn­ volbu. Ve skutečnosti, v½voj¡Å™i uznali mnoho v½znamn½ch v½hod, kter podporuj­ Python pro v½voj webu a jak se může rychle pÅ™izpůsobit technologick½m zmÄ›n¡m. / p >.

Tento blog pÅ™­spÄ›vek v¡m pÅ™edstav­ charakteristiky pythonu a jak se vlož­ do domny pro rozvoj webu. Diskutujeme o v½hod¡ch použ­v¡n­ pythonu a popsat dva nejobl­benÄ›jÅ¡­ r¡mce rozvoje webu pro nÄ›j: Django a baňka. / p >.

co je python?

Python byl poprv vytvoÅ™en v roce 1991 Guido van Rossum. Jeho filozofie zdůrazňuje čitelnost k³du, kter¡ je jasn¡ podle jednoduch syntaxe, jmenn½ch prostorů a tuhosti vůči odsazen­. Jednoduchost a čitelnost python je obl­ben½ jako iniciačn­ jazyk pro mnoho lid­. Tim Peters popsal jazyk kr¡snÄ› pomoc­ 19 aforismů, kter jsou zn¡m jako zen Python:

Python je jednoduch½, ale siln½ jazyk, kter½ běž­ hladce na nejobl­benÄ›jÅ¡­ch operačn­ch systmech (Windows, Linux a MAC). Tento jazyk může v souladu s program¡torem k³dovac­ho stylu (funkčn­ho, imperativu nebo objektovÄ› orientovanho), což znamen¡, že v½voj¡Å™i mohou použ­vat styl, kter½ nejlpe vyhovuje za rukou. Python lze použ­t nejen pro v½voj webu, ale tak v mnoha různ½ch oblastech (umÄ›l¡ inteligence, hlubok učen­ a internet vÄ›c­) a v mnoha různ½ch průmyslov½ch odvÄ›tv­ch, jako je cestov¡n­, zdravotnictv­, doprava a finance. / p >.

Takže jste se rozhodli st¡t se v½voj¡Å™em? To je skvÄ›l, protože nyn­ existuje vysok¡ popt¡vka po v½voj¡Å™i a v nadch¡zej­c­m roce tak. Dnes je v½voj webu jedn­m z nejslibnÄ›jÅ¡­ch a nejv½znamnÄ›jÅ¡­ch pracovn­ch m­st. Ale kter½ programovac­ jazyk byste mÄ›li j­t?

Pokud jste v tto oblasti nov¡Äkem, v tomto pÅ™­padÄ› jsou Å¡ance vysok budete čelit mnoha obt­Å¾­m pÅ™i v½bÄ›ru nejlepÅ¡­ho programovac­ho jazyka pro v½voj webov½ch str¡nek. Existuje Å™ada různ½ch programovac­ch jazyků podporuj­c­ch v­ce programovac­ch technik a maj­ vlastn­ složitosti. Seznam je nav­c vÄ›tÅ¡­, protože každ½ rok se zav¡dÄ›j­ nov programovac­ jazyky. / p >.

Nemůžete přistupovat k Atlantictcom

Tato webov¡ str¡nka použ­v¡ bezpečnostn­ službu pro ochranu pÅ™ed online ºtoky. Akce, kterou jste pr¡vÄ› provedli spuÅ¡tÄ›n bezpečnostn­ Å™eÅ¡en­. Existuje nÄ›kolik akc­, kter by mohly vyvolat tento blok, včetnÄ› odesl¡n­ určitho slova nebo fr¡ze, pÅ™­kazu SQL nebo chybnÄ› form¡tovan¡ data. / p >.

Co mohu udělat, abych to vyřešil?

Webov programovac­ jazyky lze použ­t k definov¡n­ a vysvÄ›tlen­ komplexn­ch logick½ch pokynů a procesů. Jak programovac­ jazyky jsou obzvl¡Å¡tÄ› dobr pro web? Na co se použ­vaj­? Kter jazyky jsou pomÄ›rnÄ› snadno se učit? Což je nejlepÅ¡­ programovac­ jazyk pro v½voj webu?

S tolika programovac­mi jazyky již na trhu a nov nov½ch vznikaj­c­ch každ½ rok by mohlo b½t těžk vybrat ty spr¡vn pro vaÅ¡e c­le. Technologick½ stack - ekosystm k³dov¡n­ jazyků, r¡mců, platforem a dalÅ¡­ch n¡strojů - je kl­Äov½ pro ºspÄ›ch procesu v½voje softwaru.

Konečn rozhodnut­ by mÄ›lo b½t založeno na mnoha různ½ch faktorech, pÅ™edevÅ¡­m specifika projektu. Existuje mnoho ot¡zek, kter maj­ b½t zodpovÄ›zeny. Je to mobiln­ nebo v½voj webu? Nativn­ nebo cross-platformov¡ aplikace? NapÅ™­klad Python je Å¡iroce použ­v¡n pro v½voj AI. Swift je určen pro v½voj IOS. C # s jeho. ET Framework je nepostradateln½ pro realizaci komplexn­ch cross-platformov½ch Å™eÅ¡en­ v různ½ch průmyslov½ch odvÄ›tv­ch - energii, ropy a plyn, biotechnologie, průmyslov¡ automatizace, stroje, internet vÄ›c­ (IOT). Pokud vaÅ¡e společnost postr¡d¡ technick¡ odbornost, optim¡ln­ pÅ™­stup může b½t naj­t spolehliv½ partner pro rozvoj softwaru k realizaci vaÅ¡ich podnikatelsk½ch n¡padů.

Pod­vejme se na nejobl­benÄ›jÅ¡­ programovac­ jazyky, kter se mohou st¡t vaÅ¡­m podnikatelsk½m pracovn­m koncem. Jsou milov¡ni v½voj¡Å™i po celm svÄ›tÄ› pro jejich vysokou ºÄinnost, spolehlivost a vynikaj­c­ v½kon. Navzdory tomu, že nÄ›kteÅ™­ z nich by mohli vypadat docela zastaral, jsou velmi pravdÄ›podobn, že v bl­zk budoucnosti neztrat­ svůj v½znam.

java

Java byla na vzestupu od jeho vyd¡n­ v roce 1995. Navzdory pÅ™­chodu Kotlin, kter½ je nyn­ použ­v¡n pro mnoho aplikac­ pro Android, Java je st¡le velmi častou volbou v½voj¡Å™Å¯ podnikov½ch mobiln­ch aplikac­ pro frontend a backend k³dov¡n­. Tento vÅ¡udypÅ™­tomn½ programovac­ jazyk m¡ mnoho v½hodn½ch charakteristik, jako je vysoce v½konn½, kompatibilita s v­ce platformami atd. Bezpochyby, to bude hodnocen vysoko po mnoho let.

Používáme cookies.
Cookies používáme, abychom zajistili, že vám poskytneme nejlepší zkušenosti na našich webových stránkách. Pomocí webových stránek souhlasíte s naším využitím cookies.
Povolit cookies.