Význam drátů v designu webu a proč byste je měli používat

Jednou z nejdůležitÄ›jÅ¡­ch aspektů jakhokoliv druhu rozvojov½ch projektů z­sk¡v¡ včasnou zpÄ›tnou vazbu o samotnm projektu. Bez tohoto druhu zpÄ›tn vazby je prakticky nemožn naj­t Å™eÅ¡en­, kter¡ by splňovala standardy vÅ¡ech pÅ™­sluÅ¡n½ch zºÄastnÄ›n½ch stran a dalÅ¡­ch zºÄastnÄ›n½ch stran. / p >.

PravdÄ›podobnÄ› jste slyÅ¡eli fr¡zi "show, neÅ™­kej" v určitm okamžiku ve svm životÄ›. To je vlastnÄ› nejlepÅ¡­ způsob, jak umožnit zºÄastnÄ›n½m stran¡m poskytnout koment¡Å™e o projektu, kter½ vyv­j­te. To znamen¡, že budete cht­t poskytnout jim jednoduch, ale vysvÄ›tluj­c­ vizu¡ln­ koncepce, sp­Å¡e než v­ce pap­ry obsahuj­c­m z¡těž textu na nich. / p >.

NicmnÄ›, zat­mco zajiÅ¡Å¥ov¡n­ zºÄastnÄ›n½ch stran s něč­m jazykem se jev­ jako nejlepÅ¡­ n¡pad, existuje z¡jem, kter½ může pÅ™ij­t s t­mto procesem. Z¡jmu je, že by nebylo skutečnÄ› vyvinuto nic konkrtn­ho, ale zºÄastnÄ›n strany jsou st¡le uk¡z¡ny nÄ›co brzy v celkovm v½vojovm procesu s¡m. Jedn¡ se o situaci, ve kter dohr¡t Wireframing vstoup­ do hry. / p >.

Wireframing je typicky definov¡n jako instance, ve kterm jsou zobrazeny jednoduch blokov schmata, aby bylo možn pÅ™esnÄ› ilustrovat, kde jsou um­stÄ›ny specifick prvky v uživatelskm rozhran­, stejnÄ› jako demonstrace funkčnosti a zam½Å¡len rozvržen­ Å™eÅ¡en­. / p >.

sp­Å¡e než zobrazovat jakoukoliv formu designu (barvy, obrazy atd.), wireframing m­sto toho, aby odpov­dal n¡sleduj­c­m ot¡zk¡m: Jak bude fungovat rozhran­ a jak budou prvky organizov¡ny? Jak uživatel interaguje s aplikac­ a / nebo webovou str¡nkou a jak konkrtn­ prvky budou zobrazeny v uživatelskm rozhran­?

CelkovÄ›, ale zcela ºmysln½, nedostatek detailů je hlavn­ vÄ›c, kter¡ rozliÅ¡uje dr¡tov r¡mečky z UI n¡stroje, jako jsou makety obrazovky. Wirefr¡ses obecnÄ› pom¡haj­ se zaměřen­m v­ce na koncepčn­ch ot¡zk¡ch, kter by mÄ›ly b½t typicky Å™eÅ¡eny a zodpovÄ›zeny, sp­Å¡e než zaostÅ™ov¡n­ v­ce maketa na obrazovce, kter mohou vytvoÅ™it pocit a vzhled uživatelskho rozhran­. / p >.

V½znam wireframes ve webovm designu je nÄ›kdy pÅ™ehl­Å¾en nÄ›kter½mi a to může b½t velk¡ chyba. Wirsteframes nejen ilustruj­ prvky webov str¡nky navzdory skutečnosti, že jsou nepolizovan n¡vrhy, ale tak ukazuj­, jak určit¡ str¡nka na určit webov str¡nce bude pracovat snadn½m a rychl½m způsobem. Wireframes mohou tak uÅ¡etÅ™it pen­ze, energii a čas, kdy jsou vytvoÅ™eny, protože bude pak možn provst testov¡n­ použitelnosti hodnÄ› brzy ve v½vojovm procesu projektu. / p >.

Pokud již m¡te pÅ™edstavu o tom, jak konkrtn­ webov str¡nky, kter chcete vytvoÅ™it, by mÄ›ly b½t strukturov¡ny, pak nebudete m­t ž¡dn½ problm, kter½ by vytvoÅ™il dr¡tov r¡mečn­, zejmna proto, že existuje mnoho různ½ch metod, kter lze použ­t k jejich generov¡n­ I když maj­ různ ºrovnÄ› detailů. / p >.

kdo použ­v¡ dr¡tov r¡mečky nejv­ce?

Projektov manažeÅ™i, kteÅ™­ použ­vaj­ dr¡ty pro čtyÅ™i konkrtn­ důvody: aby se ujistil, že každ½ zºÄastnÄ›n½ v½znam souhlas­ s t­m, co bude postaveno, aby se ujistil, že tyto stejn zºÄastnÄ›n strany jsou na stejn str¡nce, jako kontroln­ seznamy ke sledov¡n­ Prob­haj­c­ pokrok projektu a ověřit, že vÅ¡echny z¡ležitosti důležitosti byly zvažov¡ny a realizov¡ny do konečnho n¡vrhu. / p >.

klienti, kteÅ™­ mohou lpe pochopit, co pÅ™esnÄ› bude vyvinuto, stejnÄ› jako posuzov¡n­ samotnho projektu, pokud konečn½ produkt splňuje jejich celkov potÅ™eby. Budou tak moci poznamenat, zda nÄ›co konkrtn­ho chyb­ a doporučuje jakkoli zmÄ›ny, kter mohou b½t provedeny v pÅ™­padÄ› potÅ™eby. / p >.

n¡vrh¡Å™i, kteÅ™­ se zcela spolhaj­ na dr¡tov r¡mce a pl¡ny, aby interpretovali vizu¡ln­ design uživatelskho rozhran­. N¡vrh¡Å™i použ­vaj­ dr¡ty, kter jsou pÅ™­slov­ "kostern­ struktury," tak mluvit, otočit jejich makety na kusy obsahuj­c­ barvu, obr¡zky atd.

V½voj¡Å™i, kteÅ™­ použ­vaj­ dr¡tov r¡mečky z­skat pochopen­ jak technick½ch požadavků, tak i funkčnosti Å™eÅ¡en­. V½voj¡Å™i obvykle použ­vaj­ storyboards naplnÄ›n dr¡tov r¡mečky, aby zjistili, jak srie Å™eÅ¡en­ mus­ spolupracovat. / p >.

Zat­mco wireframing je typicky považov¡n za skvÄ›l½ proces, tam jsou nÄ›kteÅ™­ jednotlivci, kteÅ™­ se jim nel­b­. NejvÄ›tÅ¡­m důvodem je, že c­t­, že to nejen vytv¡Å™­ hranice, ale že to tak v¡Å¾nÄ› omezuje jejich kreativitu.

je vÅ¡ak důležit, aby se tomu vyhnout a můžete tak učinit vytvoÅ™en­m oddÄ›len­ mezi samotn½m dr¡tov½m vzorem a konečn½m designem. MÄ›jte na pamÄ›ti, že dr¡tov r¡mečky jsou v podstatÄ› odkazy na odkazy - to neznamen¡, že jste zak¡z¡ni pÅ™ich¡zet s n¡pady, kter mohou b½t lepÅ¡­ vyhovÄ›t klientovi.

Používáme cookies.
Cookies používáme, abychom zajistili, že vám poskytneme nejlepší zkušenosti na našich webových stránkách. Pomocí webových stránek souhlasíte s naším využitím cookies.
Povolit cookies.