Jakou budou vaše webové stránky vypadat

Nemůžete přistupovat k bopdesigncom

Tato webov¡ str¡nka použ­v¡ bezpečnostn­ službu pro ochranu pÅ™ed online ºtoky. Akce, kterou jste pr¡vÄ› provedli spuÅ¡tÄ›n bezpečnostn­ Å™eÅ¡en­. Existuje nÄ›kolik akc­, kter by mohly vyvolat tento blok, včetnÄ› pÅ™edložen­ určitho slova nebo fr¡ze, pÅ™­kazu SQL nebo chybnÄ› form¡tovan¡ data.

Co mohu udělat, abych to vyřešil?

Když uživatel navÅ¡t­v­ vaÅ¡e webov str¡nky, prvn­ vÄ›c, kterou si vÅ¡imnou, je vzhled (design) a pocit (UX). Vynik¡ vaÅ¡e zpr¡va? Je snadn vÄ›dÄ›t, kam kliknout? Jsou CTAS hlasit a jasn? Profesion¡ln­ webov¡ str¡nka nevypad¡ skvÄ›le - to tak vystupuje skvÄ›le, poskytov¡n­m zapojen­ obsahu, užitečn½ch odkazů a hladkou navigaci, takže vaÅ¡i n¡vÅ¡tÄ›vn­ci mohou naj­t pÅ™esnÄ› to, co hledaj­.

Pokud uživatel zad¡ vaÅ¡e str¡nky a je okamžitÄ› vypnut½ rozložen­m, designem nebo neschopnost­ dÄ›lat to, co chtÄ›j­ dÄ›lat, v¡Å¡ obsahov½ marketing je odsouzen k selh¡n­. V mrknut­ oka mohou vaÅ¡e webov str¡nky stoupat - nebo hav¡rie a vyp¡lit.

Co dÄ›l¡ webov str¡nky vypadaj­ profesion¡lnÄ›?

v tÄ›chto dnech je pravdÄ›podobnÄ›jÅ¡­, že n¡vÅ¡tÄ›vn­ci vaÅ¡ich webov½ch str¡nek se tam dostanou na mobiln­ telefon nebo tabletu. Mobiln­ webov½ provoz již pÅ™edstihl desktop a roste. Pro majitele webov½ch str¡nek je rozhoduj­c­ optimalizace pro mobiln­ telefony.

Mobile Optimalizace znamen¡ v½voj vaÅ¡ich str¡nek způsobem, kter½ dÄ›l¡ to reagovat na mobiln­ platformu - to znamen¡, že rozložen­ a design bude uzpůsobeno tak, aby odpov­dalo menÅ¡­ velikosti obrazovky mobiln­ch zaÅ™­zen­ a UX bude Pohodln a snadn proch¡zen­ mal½m, ručn­m zaÅ™­zen­m. UdÄ›lat, že vaÅ¡e str¡nky mobiln­ citliv je nÄ›co, co mus­te zv¡Å¾it od samho poč¡tku. Je důležit, aby vaÅ¡e mobiln­ str¡nky mÄ›lo stejnou identitu značky a osobnost jako verze desktopu, takže plat­ navrhnout webovou str¡nku Desktop způsobem, kter½ lze snadno a pohodlnÄ› pÅ™izpůsobit pro mobiln­ telefony.

Obsah

Jak¡ bude vaÅ¡e webov¡ str¡nka vypadat? Diskutuje o pl¡nov¡n­ a konstrukčn­ pr¡ci, kterou mus­te udÄ›lat pro vaÅ¡e webov str¡nky pÅ™ed psan­m k³du, včetnÄ› "jak informace m½ch webov½ch str¡nek nab­zej­?", "Jak fonty a barvy chci?", a "Co dÄ›l¡ moje str¡nky?"

prvn­ vÄ›ci Prvn­: pl¡nov¡n­

 • O čem je vaÅ¡e webov¡ str¡nka? M¡te r¡di psy, new york nebo pac-man? <
 • Jak informace prezentujete na tma? NapiÅ¡te titul a nÄ›kolik odstavců a pÅ™em½Å¡lejte o obr¡zku, kter½ chcete zobrazit na vaÅ¡­ str¡nce. <
 • Co vaÅ¡e webov str¡nky vypadaj­ v jednoduch½ch term­nech na vysok ºrovni? Jak¡ je barva pozad­? Jak½ druh p­sma je vhodn: form¡ln­, karotoconie, odv¡Å¾n½ a hlasit½, jemn½?

  PÅ™edt­m, než dÄ›l¡te nÄ›co, potÅ™ebujete nÄ›jak n¡pady. Co by mÄ›ly skutečnÄ› dÄ›lat vaÅ¡e webov str¡nky? Webov str¡nky mohou dÄ›lat v podstatÄ› cokoliv, ale pro v¡Å¡ prvn­ pokus, mÄ›li byste m­t vÄ›ci jednoduch. Začneme vytvoÅ™en­m jednoduch webov str¡nky s nadpisem, obrazem a nÄ›kolika odstavce.

  Pozn¡mka: Komplexn­ projekty potÅ™ebuj­ podrobn pokyny, kter jdou do vÅ¡ech detailů barev, fonty, mezery mezi položkami na str¡nce, vhodn½m stylem psan­ a tak d¡le. To se nÄ›kdy naz½v¡ n¡vrhu průvodce, designov½ systm nebo značka, a můžete vidÄ›t pÅ™­klad v systmu Firefox Photon Design System.

  Skicov¡n­ vaÅ¡eho n¡vrhu

  DalÅ¡­, chytit pero a pap­r a skici zhruba, jak chcete, aby vaÅ¡e str¡nky vypadaly. Pro vaÅ¡i prvn­ jednoduchou webovou str¡nku nen­ moc načrtnout, ale mÄ›li byste se dostat do zvyku teď. To opravdu pom¡h¡ - nemus­te b½t van Gogh!

Používáme cookies.
Cookies používáme, abychom zajistili, že vám poskytneme nejlepší zkušenosti na našich webových stránkách. Pomocí webových stránek souhlasíte s naším využitím cookies.
Povolit cookies.