žádný

Pr¡vÄ› když si mysl­te, že m¡te rukojeÅ¥ na tomto webu, vÄ›ci se zmÄ›n­. Posledn­ mixu? Aplikace vs webov aplikace. Aplikace by mÄ›la b½t aplikace bez ohledu na to, co, ale existuje rozd­l mezi nimi. Zjist­me, co to je.

app

Aplikace nebo aplikace je program, kter½ běž­ na poč­tači nebo mobiln­m zaÅ™­zen­. Oni byli obyčejnÄ› naz½v¡ni programy v dnech DOS, ale lid začali volat jim aplikace, když po celm svÄ›tÄ› boxy mal½ Macintosh pÅ™evzal svÄ›t v roce 1984. Když iPhone pÅ™ist¡l v roce 2008, navždy mÄ›n­ mobiln­ v½početn­ poč­tače, jeho programy byly naz½v¡ny aplikace. Jmno se uv­zlo a je nyn­ použ­v¡no odkazovat na vÅ¡e z fotografickho softwaru do tabulkov½ch programů.

Aplikace běž­ na poč­tač­ch a mobiln­ch zaÅ™­zen­ch. Jsou nainstalov¡ny na vaÅ¡em poč­tači a mohou použ­vat nÄ›kter½ ze sv½ch zdrojů a funkc­ - včetnÄ› kamer a mikrofonů (samozÅ™ejmÄ› s povolen­m). MÄ›ly by tak pracovat bez pÅ™ipojen­ k internetu. Microsoft Word je aplikace pro v¡Å¡ poč­tač. GarageBand je aplikace pro v¡Å¡ Mac nebo v¡Å¡ iPhone nebo v¡Å¡ iPad. Jak½koliv program, kter½ st¡hnete a instalujete aplikaci

webov¡ aplikace

Webov aplikace nejsou aplikace v tradičn­m smyslu slova. Web Apps Live Online, jsou pÅ™­stupn prostÅ™ednictv­m webov adresy a nejsou nainstalov¡ny v poč­tači nebo mobiln­m zaÅ™­zen­. Tak proč se naz½vaj­ "Web Apps" a ne "webov str¡nky?" Linky mezi webov½mi str¡nkami a webovou aplikac­ jsou rozmazan. Web je st¡le lepÅ¡­ každ½ den, kter½ poskytuje webov str¡nky silnÄ›jÅ¡­ schopnosti. Na zač¡tku webov str¡nky do značn m­ry zobrazovalo text. Nyn­ můžete udÄ›lat sv bankovnictv­, chatovat s pÅ™¡teli, sledovat videa a dokonce hr¡t hry na webu. Webov aplikace zahrnuj­ vÄ›ci jako aplikace Google Apps, Gmail, Facebook a Slack. Definice "Web App" se st¡le vyv­j­, ale obecnÄ› Å™­k¡me, že mohou ukl¡dat data na vaÅ¡em mobiln­m zaÅ™­zen­ (s povolen­m, samozÅ™ejmÄ›), pÅ™­stup k jej­mu fotoapar¡tu a mikrofonu (s povolen­m, yayem povolen­ uživatele! ) a může pracovat bez pÅ™ipojen­ k internetu.

Progresivn­ webov aplikace (pwas) vs. nativn­ aplikace je hork½m tmatem debaty na trhu. Každ½ sd­l­ sv myÅ¡lenky na to, co je podobn jak v obou typech aplikac­, což je čin­ od sebe a bude vl¡dnout trh v budoucnu. Jsem si jist½, že budete m­t tak sv body uveden v pozn¡mkovm bloku, aby mluvili na tomto tmatu.

Ale m¡te dost pro diskusi progresivn­ webov aplikace vs. běžn webov aplikace? V­te, co dÄ›l¡ pwas od běžn½ch webov½ch aplikac­? Pokud ne, tento čl¡nek bude pro v¡s dobr čten­. Zde se pod­v¡me na to, co je pravideln¡ webov¡ aplikace a co je progresivn­ webov¡ aplikace a diskutovat o jejich v½znamn½ch rozd­lů a budouc­ch pÅ™edpovÄ›d­ch.

běžn¡ webov¡ aplikace

Pravideln¡ webov¡ aplikace, v jednoduÅ¡Å¡­ch term­nech je webov¡ str¡nka, kter¡ je navržena tak, aby byla pÅ™­stupn¡ na vÅ¡ech mobiln­ch zaÅ™­zen­ch tak, že obsah se pÅ™izpůsob­ displeji zaÅ™­zen­. Je navržen za použit­ webov technologie Stack (HTML, CSS, JavaScript, Ruby atd.) A pracuje prostÅ™ednictv­m prohl­Å¾eče. Nab­zej­ různ vlastnosti nativn­ho zaÅ™­zen­ a funkčnosti. Zcela vÅ¡ak z¡vis­ na prohl­Å¾eči, kter½ uživatel použ­v¡. Jin½mi slovy, může b½t možn, že můžete pÅ™istupovat k nativn­mu zaÅ™­zen­ na Chrome, ale ne na Safari nebo Mozilla Firefox, protože prohl­Å¾eče jsou s touto funkc­ nekompatibiln­.

Progresivn­ webov¡ aplikace

Progresivn­ webov¡ aplikace (pwa) je běžn¡ webov¡ aplikace, ale nÄ›kter doplňky umožňuj­ dod¡vat vynikaj­c­ uživatelsk zkuÅ¡enosti. Jedn¡ se o dokonalou smÄ›s desktopov a mobiln­ aplikace, kter¡ poskytuje oba platformy koncov½m uživatelům.

pwas vs běžn webov aplikace: Jak½ je rozd­l?

Tato webov¡ str¡nka použ­v¡ bezpečnostn­ službu pro ochranu pÅ™ed online ºtoky. Akce, kterou jste pr¡vÄ› provedli spuÅ¡tÄ›n bezpečnostn­ Å™eÅ¡en­. Existuje nÄ›kolik akc­, kter by mohly vyvolat tento blok, včetnÄ› pÅ™edložen­ určitho slova nebo fr¡ze, pÅ™­kazu SQL nebo chybnÄ› form¡tovan¡ data.

Používáme cookies.
Cookies používáme, abychom zajistili, že vám poskytneme nejlepší zkušenosti na našich webových stránkách. Pomocí webových stránek souhlasíte s naším využitím cookies.
Povolit cookies.