Byly zablokovány z bezpečnostních důvodů

1.Anadaptivn­ web design je technika pro navrhov¡n­ webov½ch str¡nek nebo webov aplikace tak, aby jeho konstrukčn­ pÅ™izpůsoben­ se v z¡vislosti na zaÅ™­zen­ použ­van k zobrazen­. NapÅ™­klad webov¡ str¡nka s jedn­m designov½m stylem pro prohl­Å¾eče desktopov½ch poč­tačů, jin½ pro smartphony a dalÅ¡­ pro tabletov¡ zaÅ™­zen­, je klasifikov¡na jako použit­ adaptivn­ho webovho designu.

Adaptivn­ web design je podobn½, ale v­ce tuh½ než, citliv½ web design. V reaguj­c­m webovm designu je webov¡ str¡nka navržena tak, aby zmÄ›nila jeho rozvržen­ dynamicky na z¡kladÄ› zmÄ›n, kter uživatel vytv¡Å™­ na displeji pot, co prohl­Å¾eč načte str¡nku. Pokud napÅ™­klad uživatel ot¡Ä­ telefon nebo zmÄ›n­ velikost svho prohl­Å¾eče, a rozložen­ webov½ch str¡nek se mÄ›n­ v odezvÄ›, kter¡ je reaguj­c­m web design.

jako pravidlo, pokud webov½ server poskytuje jinou str¡nku založenou na typu typu nebo velikosti okna, kter¡ je adaptivn­ web design. Pokud se webov¡ str¡nka zmÄ›n­ rozvržen­ pot, co je webov¡ str¡nka načtena v odezvÄ› na zmÄ›nu velikosti zobrazen­ nebo orientace, kter¡ je reaguj­c­m web design.

jak a proč je adaptivn­ web design užitečn

zde v adaptivn­ch technologi­ch jsme v¡Å¡niv½m webem. Stav­me dostupn webov str¡nky, kter jsou snadno použiteln a využ­vaj­ drupal, open source source spr¡vy obsahu, kter½ poskytuje klientům ºplnou kontrolu nad jejich obsahem. Webov str¡nky, kter prov¡d­me s v½bÄ›rem in-vestavÄ›n½ch funkc­, jako jsou zpr¡vy a ud¡losti v½pisy, web-Å¡irok½ vyhled¡v¡n­, kalend¡Å™, formul¡Å™e zpÄ›tn vazby, str¡nky koment¡Å™e str¡nky, menu stroje, mapa webu, mapa str¡nek a dalÅ¡­.

Pokud potÅ™ebujete webovou str¡nku, abyste mohli prezentovat, a organizovat velkou sb­rku, pak pÅ™id¡n­ vyhled¡v¡n­ Apache Solr může b½t dobr½ n¡pad. PodobnÄ›, pokud je c­lem b½t zpeněžit sbÄ›r, pak pÅ™id¡n­ e-commerce může b½t prioritou. Bez ohledu na vaÅ¡i potÅ™ebu, mluvit s n¡mi nejprve, r¡di, že pomůžeme.

Susan Lambert, Marcus Winter a Phil Blume na učen­ Nestu v Lond½nÄ›. Zeptali jsme se, jestli jsme chtÄ›li fotky pro naÅ¡i zpr¡vu. Po objeven­ tÅ™­ taburanů ve fotografi­ch fotografa, v½sledek, jakmile jsme se zorganizovali, vid­te zde.

Testov¡n­ aplikace Visage v Queen's Gardens, Brighton: V jednom z obr¡zků Alexe Kewn, Simon Julier a Seb Axelsen jsou postaveny s různ½mi mobiln­mi zaÅ™­zen­mi, v druh se pod­v¡me pÅ™es Simonovo rameno na displeji tabletu .

Adaptivn­ technologie odkazuje na speci¡ln­ verze již existuj­c­ch technologi­ nebo n¡strojů, kter poskytuj­ vylepÅ¡en­ nebo různ způsoby interakce s technologi­. PÅ™izpůsoben­ pom¡h¡ jednotlivcům s postižen­m nebo postižen­m splnit konkrtn­ ºkol.

asistenčn­ technologie

Adaptivn­ technologie tak zahrnuje to, co je zn¡m jako "asistenčn­ technologie". Tento term­n se t½k¡ jakhokoliv Light-, stÅ™edn­ nebo high-tech n¡stroj nebo zaÅ™­zen­, kter pom¡h¡ lidem se zdravotn­m postižen­m prov¡dÄ›t ºkoly s vÄ›tÅ¡­ lehkost­ a / nebo nez¡vislost­. PÅ™­klady zahrnuj­:

O středu ACT

Tato webov¡ str¡nka použ­v¡ bezpečnostn­ službu pro ochranu pÅ™ed online ºtoky. Akce, kterou jste pr¡vÄ› provedli spuÅ¡tÄ›n bezpečnostn­ Å™eÅ¡en­. Existuje nÄ›kolik akc­, kter by mohly vyvolat tento blok, včetnÄ› pÅ™edložen­ určitho slova nebo fr¡ze, pÅ™­kazu SQL nebo chybnÄ› form¡tovan¡ data.

Co mohu udělat, abych to vyřešil?

Pro nejlepÅ¡­ zkuÅ¡enosti, upgrade na novÄ›jÅ¡­, podporovan½ prohl­Å¾eč pomoc­ n­Å¾e uveden½ch odkazů. Pokud nemůžete upgradovat prohl­Å¾eč, je k dispozici dočasn str¡nky IEEE Xplore pro z¡kladn­ vyhled¡v¡n­ s odkazy na fulltext.

Používáme cookies.
Cookies používáme, abychom zajistili, že vám poskytneme nejlepší zkušenosti na našich webových stránkách. Pomocí webových stránek souhlasíte s naším využitím cookies.
Povolit cookies.