Vývoj webové programovací eseje

Každ¡ webov¡ str¡nka, kter¡ mÄ› učinila OOOO a AAAHHH v posledn­ dobÄ› byla zvl¡Å¡tn­m druhem; Jsou naps¡ny a navrženy jako eseje. Je tu argument, hravost v cestÄ›, že nemaj­ tolik prod¡vaj­c­ mi nÄ›co, co se snaž­ pÅ™esvÄ›dčit mÄ› o vÄ›ci. Použ­vaj­ slova a typ a barvu způsobem, kter½ mÄ› čin­ sedÄ›t a poslouchat.

A mysl­m si, že r¡mov¡n­ naÅ¡­ pr¡ce t­mto způsobem umožňuje n¡m web designry prozkoumat vzruÅ¡uj­c­ nov možnosti. M­sto toho, aby h¡zel velk½ kolotoč na str¡nce a učinil s n­m, pÅ™em½Å¡let o vytvoÅ™en­ webov½ch str¡nek jako eseje n¡s povzbuzuje k zaměřen­ na těžk ot¡zky. PotÅ™ebujeme ºvod, mus­me poskytnout důkazy pro naÅ¡e prohl¡Å¡en­, potÅ™ebujeme z¡vÄ›r, atd. T­mto způsobem nemus­me tak chytit ve stejn½ch star½ch vzorc­ch, kter jsme se pokusili znovu a znovu v naÅ¡­ pr¡ci.

DalÅ¡­m pÅ™­kladem je nov¡ e-mailov¡ aplikace hej, ve kter webov str¡nky nejsou nic jinho než odstavce - ž¡dn screenshoty, ž¡dn fantazie informace o produktu. Je to jako politick½ manifest kladel na obÅ™­ dÅ™evÄ›n dveÅ™e.

marketingov str¡nky společnosti Apple jsou tak m¡lo eseje. VezmÄ›te tuto sekci z iPad Pro vÅ¡e o skeneru LIDAR. Nen­ to tolik snahy prodat v¡m iPad v tomto bodÄ› tolik, jak se snaž­ argumentovat pÅ™­pad pro Lidar. A stejnÄ› jako se vÅ¡emi dobr½mi eseje odpov­d¡ na to, kdo, co, proč, kdy a jak.

Jin½ pÅ™­klad je pruhovÄ› ned¡vn½ pÅ™ekr¡sn½ redesign. To, co miluji v­ce než pobuÅ™uj­c­ n¡dhern animovan gradienty, je argument, že webov str¡nky dÄ›laj­. Co je pruh? Jak jim mohu věřit? Jak snadn je dostat? Kdo, co, proč, kdy, jak.

B½t můj vlastn­ ď¡belsk½ obh¡jce, ale vÅ¡ichni jsme obezn¡meni s touto lini­ uvažov¡n­: Proč se starat o psan­ tolik, když lid nečtou? Folks Skim pÅ™es webov str¡nky. Nemaj­ vytrvat s textem, nezapojuj­ se s psan­, a ty m¡Å¡ jen půl milisekund, abys je zas¡hli něč­m hemůžkem, než odejdou. Nemohou zvl¡dnout složit¡ slova nebo vÄ›ty. Nemohou pochopit komplexn­ n¡pady. Takže tyto odstavce kr¡tce! Odebrat veÅ¡ker½ text ze str¡nky!

navigačn­ menu

 • Home
 • Fotografick projekty:
 • heinz hala
 • p¡d
 • katedr¡la učen­
 • Post-tajn fotorografhs
 • fotoessay
 • eseje:
 • vynalz¡n­ stÅ™edn­ esej
 • Z¡vÄ›rečn odrazy
 • Zvukov projekty:
 • praxe zvukov½ projekt
 • Studium v ​​knihovnÄ›
 • Video projekty:
 • Navrhovan video n¡pady
 • Video script
 • video projektu
 • Ostatn­:
 • Studentsk webov str¡nky

 • Lčba osobnostn­ho a duÅ¡evn­ho onemocnÄ›n­ eseje
 • jawbone up eseje
 • motivačn­ esej
 • Sl­ben½ pozemkov½ esej
 • "APPIFIKACE" PÅ™­padov¡ studie eseje
 • Kapitola 2 Vyhled¡v¡n­ literatury Essey

Nemůžete přistupovat k tutspluscom

Tato webov¡ str¡nka použ­v¡ bezpečnostn­ službu pro ochranu pÅ™ed online ºtoky. Akce, kterou jste pr¡vÄ› provedli spuÅ¡tÄ›n bezpečnostn­ Å™eÅ¡en­. Existuje nÄ›kolik akc­, kter by mohly vyvolat tento blok, včetnÄ› pÅ™edložen­ určitho slova nebo fr¡ze, pÅ™­kazu SQL nebo chybnÄ› form¡tovan¡ data.

Používáme cookies.
Cookies používáme, abychom zajistili, že vám poskytneme nejlepší zkušenosti na našich webových stránkách. Pomocí webových stránek souhlasíte s naším využitím cookies.
Povolit cookies.