V prohlížeči zapněte prosím JavaScript v prohlížeči a znovu načtěte stránku.

Tato webov¡ str¡nka použ­v¡ bezpečnostn­ službu pro ochranu pÅ™ed online ºtoky. Akce, kterou jste pr¡vÄ› provedli spuÅ¡tÄ›n bezpečnostn­ Å™eÅ¡en­. Existuje nÄ›kolik akc­, kter by mohly vyvolat tento blok, včetnÄ› odesl¡n­ určitho slova nebo fr¡ze, pÅ™­kazu SQL nebo chybnÄ› form¡tovan¡ data. / p >.

Co přesně je konzistence designu?

Konzistence designu je to, co spojuje prvky UI společnÄ› s rozliÅ¡iteln½mi a pÅ™edv­dateln½mi akcemi, což je kl­Äem pro skvÄ›l zkuÅ¡enosti s produktem a důležitou vÄ›c, kterou je tÅ™eba zv¡Å¾it pro UX N¡vrh¡Å™i. Způsob, jak zjednoduÅ¡it vÄ›ci je pÅ™em½Å¡let o tom jako z¡vazek, kter½ učin­te sv½m uživatelům ("Kdykoliv uvid­te svÄ›tle Å¡ed tlač­tko v pop-upu, můžete pÅ™edpokl¡dat, že bude zruÅ¡it a vyskakovac­ okno se zavÅ™e") takže mohou snadno komunikovat s vaÅ¡­m produktem. / p >.

Jak se sezn¡m­ a st¡vaj­ se běžn½mi uživateli, začnou věřit v½robku st¡le v­ce a v­ce, což je odrazem konzistentn­ho designu. Poskytovat uživatelům konzistentn­ UI, zde je pÄ›t osvÄ›dčen½ch postupů, kter jsem byl užitečn½ pro každodenn­ design. / p >.

UI a UX Design Research

To by nemÄ›lo b½t podceňov¡no nebo spÄ›ch¡no. ÄŒas a rozpočet jsou vždy nezbytnou protiplnÄ›n­ v designu produktu. Bez nÄ›kterho z nich by v½robek nikdy nedodržel. I když jsou důležit pro tento proces, je důležit neztratit zrak, kdo skutečnÄ› použ­v¡ produkt. Udržujte sv uživatele nahoÅ™e a nepÅ™ehldnÄ›te v½zkum v poč¡tečn­ch f¡z­ch pl¡nov¡n­ produktů. / p >.

Definovat uživatelsk c­le

Existuje mnoho prvků, kter web designÅ™i mus­ vz­t v ºvahu, aby se vytvoÅ™il "dobr½" design, avÅ¡ak dva důležit vlastnosti dobrho designu jsou jednoduchost a konzistence. / p >.

PÅ™­liÅ¡ často najdu webov str¡nky, kter jsou pÅ™­liÅ¡ zanepr¡zdnÄ›n. Webov str¡nky s jasn½mi barvami, v­ce vide­, obrazy a stÄ›nami textu. Webov str¡nky bez tÄ›chto prvků by byly nudn, nicmnÄ› existuje spr¡vn½ a Å¡patn½ způsob, jak tyto prvky použ­vat. Informace, kter vaÅ¡i n¡vÅ¡tÄ›vn­ci hledaj­, bude obt­Å¾n naj­t, pokud vaÅ¡e webov str¡nky jsou pÅ™eplnÄ›n. Pokud nÄ›kter prvky nepom¡haj­ sdÄ›lit v¡Å¡ pÅ™­bÄ›h, mÄ›li byste je odstranit. / p >.

Jednoduch½ design neznamen¡ nudn, to znamen¡, že je to čist a snadno použiteln. Použijte minim¡ln­ množstv­ textu nezbytnho pro z­sk¡n­ bodu napÅ™­Ä. VÅ¡echny sn­mky na webov½ch str¡nk¡ch by mÄ›ly b½t relevantn­. Sn­mky by mÄ›ly vždy pomoci vysvÄ›tlit obsah. MÄ›li by vaÅ¡e n¡vÅ¡tÄ›vn­ky pocit, že jsou na spr¡vnm m­stÄ› pro informace, kter hledaj­. / p >.

dÄ›lat konstrukci webu Konzistentn­ je tak z¡sadn­. UjistÄ›te se, že menu, z¡hlav­, text a vÅ¡echny konstrukčn­ prvky vypadaj­ a pracuj­ stejnÄ› jako na vaÅ¡em webu. Pokud m¡te konkrtn­ n¡vrhov½ prvek, zkuste jej znovu použ­t na webov½ch str¡nk¡ch. / p >.

Jednoduch½ design umožňuje n¡vÅ¡tÄ›vn­kům pÅ™­stup k informac­m, kter hledaj­ rychle. Konzistence ve webovm designu umožňuje vaÅ¡im n¡vÅ¡tÄ›vn­kům pochopit, jak snadno navigovat po celm webu snadno. Bez ohledu na to, jak ºÅ¾asn obr¡zky jsou nebo jak m³dn­ motivy mohou b½t, uživatel se nebudou držet na vaÅ¡ich str¡nk¡ch, pokud je pÅ™­liÅ¡ komplikovan½ a zanepr¡zdnÄ›n. / p >.

jedna odpověď na "jednoduch½ a konzistentn­ web design"

DÄ›kuji za pÅ™­spÄ›vek na jednoduchm a konzistentn­m webu. L­b­ se mi myÅ¡lenka udržet web design jednoduch½ a snadno ovladateln½. Nechcete bombardovat uživatele s informacemi a blikaj­c­mi barvami. ChceÅ¡, aby mÄ›li pÅ™esn½ způsob, jak se dostat po webu, zat­mco tak jsou pÅ™itahov¡ni do určit½ch odkazů a oblast­ informac­. / p >.

Ve webovm designu, lepivost odkazuje na cokoliv o webov½ch str¡nk¡ch, což zvyÅ¡uje čas, kter½ n¡vÅ¡tÄ›vn­k vynakl¡d¡ proch¡zen­. Existuje mnoho prvků, kter mohou zv½Å¡it lepivost, kter¡ nemus­ b½t původn­m důvodem n¡vÅ¡tÄ›vy webov½ch str¡nek. NapÅ™­klad n¡vÅ¡tÄ›vn­k může pÅ™ij­t na vaÅ¡e webov str¡nky, aby se pod­val na rozmÄ›ry produktu, ale pak navÅ¡tivte sv speci¡ln­ str¡nky a sledujte p¡r testimoni¡ln­ch vide­. Hodnota lepkavosti, pÅ™itahov¡n­ a udržov¡n­ pozornosti uživatele v¡m d¡v¡ vÄ›tÅ¡­ pÅ™­ležitost pos­lit zkuÅ¡enosti z značky a z¡jmu o vaÅ¡e produkty nebo služby.

jednoduch¡ navigace

Pokud jste vlastn­kem str¡nek (nebo spravujete tyto str¡nky), pros­m, whitelist vaÅ¡e IP nebo pokud si mysl­te, že tento blok je chyba, otevÅ™ete pros­m letenku na podporu a ujistÄ›te se, že zahrnout podrobnosti bloků (zobrazen v Pole n­Å¾e), takže v¡m můžeme pomoci pÅ™i odstraňov¡n­ problmů.

Používáme cookies.
Cookies používáme, abychom zajistili, že vám poskytneme nejlepší zkušenosti na našich webových stránkách. Pomocí webových stránek souhlasíte s naším využitím cookies.
Povolit cookies.