Anatomie efektivního neziskového webového webu Jednou v dobřežnou domovskou stránku

Tato webov¡ str¡nka použ­v¡ bezpečnostn­ službu pro ochranu pÅ™ed online ºtoky. Akce, kterou jste pr¡vÄ› provedli spuÅ¡tÄ›n bezpečnostn­ Å™eÅ¡en­. Existuje nÄ›kolik akc­, kter by mohly vyvolat tento blok, včetnÄ› pÅ™edložen­ určitho slova nebo fr¡ze, pÅ™­kazu SQL nebo chybnÄ› form¡tovan¡ data.

Co mohu udělat, abych to vyřešil?

Projektov¡n­ nonprofit webov str¡nky mohou b½t v½zvou, ale nemus­ b½t ohromuj­c­. Nonprofit web design vypad¡ trochu odliÅ¡n½ od firmy a pro ziskov str¡nky, takže jsme sestavili sedm z¡kladn­ch str¡nek pro vaÅ¡e webov str¡nky.

Ano, vaÅ¡e neziskov¡ str¡nka potÅ™ebuje domovskou str¡nku, o str¡nce USA a kontaktn­ str¡nku. Teď, když jsme to dostali z cesty, promluvme si o nÄ›kolika dalÅ¡­ch specifick½ch str¡nk¡ch, kter mohou b½t o nÄ›co mnÄ› zÅ™ejm, ale může b½t velmi v½hodnÄ› prospÄ›ch z neziskov organizace.

Dopadov str¡nky

Je to nezbytn pro neziskov služby sd­let ºspÄ›chy veÅ™ejnÄ› a pÅ™esvÄ›dčivÄ›. DÄ›lat dopad, kter½ m¡te ve Společenstv­ snadno naj­t. Nemus­te nutnÄ› zavolat tyto str¡nky "n¡Å¡ dopad;" Krejč­ n¡zev sv½ch str¡nek na cokoliv, co dÄ›l¡te. Stač­ se ujistit, že je n¡vÅ¡tÄ›vn­ci mohou snadno naj­t a budou pÅ™esunuty bez ohledu na to, co najdou.

Eareorg pÅ™­klad

jde o mnohem v­ce než kr¡sn sn­mky a čist, uživatelsky pÅ™­jemn design. Ve skutečnosti existuj­ čtyÅ™i prvky, kter každ¡ neziskov¡ str¡nka mus­ mus­ dos¡hnout svho plnho potenci¡lu a vÄ›tÅ¡ina organizac­ chyb­ alespoň jeden z nich. V průbÄ›hu čtyÅ™ pÅ™­spÄ›vků v tto srii, poruÅ¡­m tyto čtyÅ™i prvky dolů tak, že můžete zač­t auditovat sv webov str¡nky pro nÄ› a podle toho optimalizovat. Zahrnuj­:

clark nuber ps

Slouž­me soukromÄ› držen a rodinn podniky, andÄ›lsk a podnikov společnosti, veÅ™ejn firmy, nadace, neziskov organizace a organizace veÅ™ejnho sektoru, a vysok čist hodnoty jedinci a jejich rodiny.

Používáme cookies.
Cookies používáme, abychom zajistili, že vám poskytneme nejlepší zkušenosti na našich webových stránkách. Pomocí webových stránek souhlasíte s naším využitím cookies.
Povolit cookies.