Promiň, byl jsi blokován

online nakupov¡n­ bylo nÄ›co inovativn­, ale v současn dobÄ› je to společn¡ č¡st n¡kupn­ho z¡Å¾itku. Pro internetov½ obchod je design str¡nek produktu velmi důležit½, protože se jedn¡ o m­sto, kde se kon¡ n¡kup. Tak formul¡Å™ a rozložen­ str¡nky produktu online obchodu mohou rozhodnout o svm ºspÄ›chu.

Pokud jste vlastn­kem str¡nek (nebo spravujete tyto str¡nky), pros­m, whitelist vaÅ¡e IP nebo pokud si mysl­te, že tento blok je chyba, otevÅ™ete pros­m letenku na podporu a ujistÄ›te se, že zahrnout podrobnosti bloků (zobrazen v Pole n­Å¾e), takže v¡m můžeme pomoci pÅ™i odstraňov¡n­ problmů.

BÄ›hem naÅ¡eho hled¡n­ Å¡Å¥astnho v­tÄ›ze Zlatho l­stku pro konferenci Wookommerce jsme str¡vili nÄ›kolik dn­ čes¡n­ tis­ců pÅ™edložen½ch webov½ch str¡nek. BÄ›hem tto činnosti si n¡Å¡ t½m zobrazil mnoho vzruÅ¡uj­c­ch wookommerce-poh¡nÄ›l online obchody a dnes, budeme prozkoumat 12 z m½ch obl­ben½ch obchodů wookommerce a co c­t­m, čin­ každ½ obchod vystupovat z davu.

j hornig

Pomoc­ vlastn­ho tmatu vyvinut½ wordpress, Cupcake Studio naÅ¡el elegantn­ web-balen­ pro prezentaci jejich d¡rků svÄ›tu. Zaměřte se zde určitÄ› na vytv¡Å™en­ emoc­ pomoc­ n¡vrhu, prezentovat jejich produkty s mÄ›kk½m a elegantn­m pocitem ztukovho obchodu Cupcake.

dineamic

Tato webov¡ str¡nka použ­v¡ bezpečnostn­ službu pro ochranu pÅ™ed online ºtoky. Akce, kterou jste pr¡vÄ› provedli spuÅ¡tÄ›n bezpečnostn­ Å™eÅ¡en­. Existuje nÄ›kolik akc­, kter by mohly vyvolat tento blok, včetnÄ› pÅ™edložen­ určitho slova nebo fr¡ze, pÅ™­kazu SQL nebo chybnÄ› form¡tovan¡ data.

Co mohu udělat, abych to vyřešil?

SpuÅ¡tÄ›n­ webov str¡nky eCommerce je nyn­ jednoduÅ¡Å¡­ než kdy jindy, zejmna se vÅ¡emi platformami eCommerce na trhu dnes. Pokud chcete vytvoÅ™it svůj vlastn­ internetov½ obchod, vaÅ¡e prvn­ myÅ¡lenka by mohla b½t vybr¡na platforma eCommerce jako nakupovat. Ale vÄ›dÄ›li jste, že můžete vytvoÅ™it ºspěšn str¡nky eCommerce s WordPress tak? To je pravda, Wordpress nen­ jen pro blogy. Ve skutečnosti WordPress s­ly pÅ™es 39% vÅ¡ech webov½ch str¡nek na internetu, kter½ zahrnuje tunu elektronick½ch str¡nek.

pomoc­ WordPress wordpress workommerce, top eCommerce wordpress plugin, můžete snadno vytvoÅ™it online obchod, kter½ je plnÄ› pÅ™izpůsoben½. Vzhledem k tomu, wookommerce je plugin open source, neexistuj­ ž¡dn limity pro funkce, kter můžete pÅ™idat do webu eCommerce. Z­sk¡te pÅ™­stup ke vÅ¡em nejlepÅ¡­m aplikaci Wordpress Plugins, stejnÄ› jako schopnost poskytovat vaÅ¡emu internetu obchod profesion¡ln­ pohled v sekund¡ch pomoc­ pÅ™edpÅ™edsedovho eCommerce WordPress tmat.

koÅ™enov¡ vÄ›da

KoÅ™enov¡ vÄ›da je organick¡, vysoce v½konn¡ značka pče o pleÅ¥, kreslen­ inspirace z domovsk zemÄ› zakladatele Islandu. Produkty s koÅ™enem jsou odbornÄ› formulov¡ny s nejv­ce živin bohat½mi botanick½mi z celho svÄ›ta. Jejich produkty zahrnuj­ čistic­ prostÅ™edky, tonery, exfoliry, sra, masky, pče o oči a dalÅ¡­.

Toto ºspěšn m­sto eCommerce pomoc­ WordPress a WooCommerce nab­z­ elegantn­, modern­ design. Webov¡ str¡nka m¡ tak blog načten½ s informacemi, kter pomohou sv½m publikem zv½Å¡it jejich pleÅ¥ov rutiny a použ­vaj­ c­len vyskakovac­ okno, aby pÄ›stovali svůj e-mailov½ seznam.

Porter & York

Z­sk¡n­ nastaven­ s wookommercem nen­ problm vůbec, ale nÄ›kteÅ™­ designÅ™i, aÅ¥ už zač¡tečn­k nebo pokročil­, běž­ do problmů, pokud jde o um­stÄ›n­ v½robků, navrhov¡n­ pokladny a konstrukce kr¡snho rozložen­ pro z¡kazn­ky se c­tit pohodlnÄ› s.

C­lem tohoto čl¡nku je poskytnout sb­rku různ½ch pÅ™­kladů str¡nek pomoc­ wookommerce. Douf¡me, že douf¡me, že budete moci vidÄ›t, že jen o jakmkoli rozložen­ eCommerce je možn, ale možn¡ budete klop½tnout na jednoho, kter½ byste chtÄ›li, aby vaÅ¡e str¡nky vypadaly podobnÄ› jako.

Pokud jde o n­Å¾e uveden webov str¡nky, vÄ›tÅ¡ina z nich reaguje, a vÅ¡ichni nab­zej­ vhled do toho, jak můžete prodat nÄ›co z jednoho produktu na tis­ce. NÄ›kolik webov½ch str¡nek wookmberce je postaveno pro prodej digit¡ln­ch v½robků, zat­mco jin čerpaj­ prodej a pÅ™epravn­ fyzick pÅ™edmÄ›ty po celm svÄ›tÄ›.

Používáme cookies.
Cookies používáme, abychom zajistili, že vám poskytneme nejlepší zkušenosti na našich webových stránkách. Pomocí webových stránek souhlasíte s naším využitím cookies.
Povolit cookies.