žádný

Slideshare použ­v¡ cookies ke zlepÅ¡en­ funkčnosti a v½konu a poskytnout v¡m pÅ™­sluÅ¡nou reklamu. Pokud budete pokračovat v proch¡zen­ str¡nek, souhlas­te s využit­m cookies na tÄ›chto webov½ch str¡nk¡ch. Pod­vejte se na naÅ¡i uživatelskou dohodu a z¡sady ochrany osobn­ch ºdajů.

Gratulujeme, budete se vydat na z­sk¡n­ nov½ch webov½ch str¡nek! To je kl­Äov½ čas pro vaÅ¡e podnik¡n­, což je to velk rozhodnut­. Jestli je jedna vÄ›c, kterou mus­te dostat spr¡vnÄ›, vyberete si agenturu pro rozvoj webov½ch str¡nek. Pokud si vyberete Å¡patn½, můžete zcela chybÄ›t loď.

vÅ¡ak nejsou ž¡dn dobr průvodce pro lidi, kteÅ™­ budou použ­vat pro v½bÄ›r jejich webov str¡nky agentury. A jakkoli pÅ™­ručky, kter jsou venku, by mohly b½t naplnÄ›ny zaujat½mi informacemi nebo jen "obchodn­" obecnÄ›. Co se chyst¡te naj­t v tomto blogu, je nÄ›kter informace, kter jsme shrom¡Å¾dili od naÅ¡ich klientů na n¡s, jejich pÅ™edchoz­ v½voj¡Å™e, a jak jejich zkuÅ¡enosti jsou.

Když dÄ›l¡te projekt webov str¡nky s firmou existuj­ dvÄ› z¡kladn­ komponenty, na kter se d­vaj­ na: projektu a společnost. A pro každou složku existuj­ čtyÅ™i kl­Äov ot¡zky, kter je tÅ™eba odpovÄ›dÄ›t.

Projekt

Teď, to neznamen¡, že byste mÄ›li hodit n¡klady na okno. VidÄ›li jsme mnoho agentur označit sv ceny až do mimoÅ™¡dnÄ› vysok½ch č­sel, i když nep­Å¡ej­ polovinu samotnho k³du. Agentura, kter¡ p­Å¡e svůj vlastn­ k³d, je s nejvÄ›tÅ¡­ pravdÄ›podobnost­ talentovan½, zkuÅ¡en½ a d¡v¡ v¡m nejlepÅ¡­ produkt. K³dov¡n­ webov½ch str¡nek je nejkr¡snÄ›jÅ¡­ souč¡st­ projektu, protože vytv¡Å™en­ kvalitn­ho vlastn­ho k³du vyžaduje čas.

Platba $ 50,000 pro webov str¡nky, kter nedÄ›laj­ mnohem dynamicky nen­ nesl½chan, ale lepÅ¡­ je v­ce zºÄastnÄ›n½ch než jen vytv¡Å™en­ webov½ch str¡nek a uveden­ online za tento druh cenovky. NapÅ™­klad cenovka, kter¡ by mÄ›la zahrnovat copywriting, testov¡n­ uživatelů, testov¡n­ konverze atd.

Pokud dostanete opravdu n­zkou nab­dku, kter¡ obvykle znamen¡ buď agentura, je hladovÄ›j­c­ pro pr¡ci, což nen­ dobr znamen­, nebo že budou použ­vat nÄ›kter metody zkratek k dokončen­ vaÅ¡eho projektu. N­zk cenovky mohou b½t prospěšn, ale často jsou indik¡torem, že nÄ›co může b½t amiss.

) Jak¡ bude společnost využ­t k rozvoji? použij­ Å¡ablonu nebo CMS? Jak½koli placen½ pÅ™edepsan½ software?

MÄ›jte na pamÄ›ti, že nÄ›kdy dÄ›l¡ tyto vÄ›ci d¡v¡ smysl. NejlepÅ¡­m pÅ™­kladem mohu myslet, je uÅ¡etÅ™it na rozpočet. Jist½, že nÄ›kdo mohl rozv­jet svůj vlastn­ katalogov½ software, nebo by mohli nÄ›co použ­t z krabice. Vych¡zka z boxu bude jistÄ› n¡kladovÄ› efektivnÄ›jÅ¡­.

Ale pokud je vaÅ¡e společnost dostatečnÄ› zdrav¡, aby mÄ›la alespoň nÄ›kolik tis­c dolarů, aby se hodil do f¡ze n¡vrhu a v½voje vaÅ¡eho projektu, nemÄ›lo by b½t agentura schopna kompetentnÄ› vz­t vaÅ¡i společnost a jeho Vize na zak¡zku vytvoÅ™it rozložen­ a design? Ano. UrčitÄ› by mÄ›li.

Kontrolujeme prohl­Å¾eč RichestSoftCom

Elektronick½ obchod Business Sphere je extrmnÄ› konkurenceschopn¡. Aby se vaÅ¡e podnik¡n­ vynikla a ujistÄ›te se, že z­sk¡te dostatek provozu, abyste zůstali životaschopn½, mus­te vytvoÅ™it a udržovat vynikaj­c­ webov str¡nky eCommerce.

Používáme cookies.
Cookies používáme, abychom zajistili, že vám poskytneme nejlepší zkušenosti na našich webových stránkách. Pomocí webových stránek souhlasíte s naším využitím cookies.
Povolit cookies.