Nejlepší deset backendových jazyků

v½voj webu! Je to fr¡ze, kter¡ vzruÅ¡uje nÄ›kter a dÄ›s­ ostatn­. Budeme v¡s chodit pÅ™es top 5 programovac­ch jazyků použ­van½ch ve v½voji webu, takže budete vÄ›dÄ›t, kter jazyky budete potÅ™ebovat vÄ›dÄ›t, aby začali. Promluv­me si o vÅ¡ech programovac­ch jazyc­ch, kter pom¡haj­ v½voj¡Å™Å¯m pÅ™i navrhov¡n­ webov½ch str¡nek a pÅ™id¡v¡n­ funkc­ k n¡vrům. Pod­vejme se podrobn½ pohled na hlavn­ jazyky pro v½voj webov½ch str¡nek a jak stoj­ ve srovn¡n­ s sebou. / p >.

html

Je z¡bavn, že mnoho lid­ by pÅ™eskočilo možnost m­t možnost m­t HTML v jejich seznamu programovac­ch jazyků, kter se staly webov½m v½voj¡Å™em, a to i po pozn¡n­, že bez použit­ HTML by to bylo nemožn pro dalÅ¡­ vybaven jazyky k dosažen­ ºrovnÄ›, kterou dos¡hli dnes. V­me, že HTML je skriptovac­ jazyk a ne samotn½ programovac­ jazyk, ale mus­ b½t uveden v tomto seznamu. Pokud zn¡te HTML, učen­ z¡kladů vÅ¡ech ostatn­ch n¡strojů pro v½voj webu by byl Å¡¡lek čaje. Ve skutečnosti, HTML 5, ned¡vn½ pÅ™­růstek k rodinÄ› HTML, je s¡m velmi vybaven a siln½ pro pomoc pÅ™i v½voji webov½ch str¡nek. / p >.

javascript

I když ne velk½ hr¡Ä, JavaScript, pÅ™es sv r¡mce a ned¡vn pÅ™­růstky se zmÄ›nilo na nÄ›co, co jde nad r¡mec v½bÄ›ru v½strah v prohl­Å¾eči. Uzel. S dal hlavn­ zv½Å¡en­ postaven­ JavaScriptu jako jazyk v½voje webu. Javascript tak dobÅ™e kombinuje s jin½mi jazyky v½voje webu, a proto pÅ™ich¡z­ jako ž¡dn½ pÅ™ekvapen­, že JavaScript stoj­ vysok½ pÅ™­mo nahoÅ™e v grafech popularity na projekty GitHub pro jazyky pro rozvoj webu. / p >.

VÄ›dÄ›li jste? Na rozd­l od v­ry, že JavaScript nen­ hlavn­ hr¡Ä mezi jazyky v½voje webu, průzkum proveden½ Stackoverflow v roce 2015 ukazuje, že JavaScript je vlastnÄ› nejpouž­vanÄ›jÅ¡­ programovac­ jazyk, dr¡Å¾kov¡n­ pÅ™ed Java a PHP. / p >.

php

S­la PHP je vystavena v mnoha webov½ch str¡nk¡ch, kter pracuj­ s velkou odezvou a uzn¡n­m na celm svÄ›tÄ›. Vzhledem k tomu, že PHP a HTML společnÄ› pracuj­ s velkou soudržnost­ a poskytuj­ vynikaj­c­ v½sledky, je spravedliv, že PHP sleduje svho partnera v zločinu v seznamu. Skutečnost, že nejčastÄ›jÅ¡­ platforma o elektronickm prostÅ™ed­ na svÄ›tÄ›, Magneto byl naps¡n v PHP, mluv­ svazky o užitečnosti tohoto jazyka ve v½voji webu. / p >.

java

Je to popul¡rn­, je milov¡no a je užitečn. Prezentace, Java, otevÅ™en programovac­ jazyky, kter pÅ™idaly nov rozmÄ›ry pro programov¡n­ jako celek. Sun Microsystems n¡m dal Java Slibem, že programovac­ jazyk se objev­ jako hern­ mÄ›nič pro program¡tory a ohldnut­, Java jistÄ› doručila tyto sliby. M¡ četn moduly, kter podporuj­ v½voj webu a protože to nen­ z¡visl¡ na platformÄ›, s použit­m aplikac­ Java a nasazen­ Java se st¡v¡ t­m snazÅ¡­. / p >.

VÄ›dÄ›li jste? I když je PHP Å¡irok½m okrajem, nejpouž­vanÄ›jÅ¡­m programovac­m jazykem na stranÄ› serveru, to je z¡bavn, že pokud jde o webov str¡nky, kter pÅ™itahuj­ vysok½ provoz, Java a JavaScript jsou jasn½mi v­tÄ›zi. Zat­mco kolem 82% webov½ch str¡nek s Java jako jejich serverov½ jazyk pÅ™il¡kat vysok½ provoz, hodnota klesne na pod 15% pro webov str¡nky, kter maj­ PHP jako jejich bočn­ jazyk serveru. / p >.

python

NejvÄ›tÅ¡­ důvod, proč byste se mÄ›li naučit programovac­ jazyk Pythonu pÅ™es jin programovac­ jazyky, je to, že je pravdÄ›podobnÄ› nejjednoduÅ¡Å¡­ učit se a ps¡t k³d dovnitÅ™. Rozmanit bal­Äky Python a jeho rozhran­, kter umožňuje bal­Äky tÅ™et­ch stran užitek na python. Python se tak použ­v¡ značnÄ› jako skriptovac­ jazyk, č­mž se z­sk¡ jeho hodnota ve v½voji webovho v½voje. / p >.

I když maj­ uživatel pÅ™­stup k pÅ™edn­mu konci aplikace, ovlivňuje ºspÄ›ch nebo neºspÄ›ch aplikace nebo selh¡n­ softwaru. Co je ºÄinnÄ›jÅ¡­ na ºspÄ›chu nebo neºspÄ›chu softwaru je backend aplikac­ nebo softwaru. Je to proto, že je to mozek aplikace, a pÅ™id¡v¡ malou funkčnost k aplikaci. / p >.

I když je to skvÄ›l¡ vÄ›c použ­t nejlepÅ¡­ backend technologii z hlediska kompatibility, v½bÄ›rem jeden nen­ snadn½. To vyžaduje spoustu tvrd pr¡ce vÄ›dÄ›t, kter½ jazyk může b½t nejlepÅ¡­ pro jakoukoliv aplikaci softwaru. / p >.

Takže jsme vybrali nejlepÅ¡­ deset backendov½ch technologi­, kter můžete použ­t pro svou lehkost, a my jsme je definovali, takže je můžete porovnat podle vaÅ¡ich požadavků. Pokud vyberete spr¡vn½ jazyk, můžete v ž¡dnm okamžiku vyv­jet vynikaj­c­ funkčn­ backend pro v¡Å¡ software. / p >.

Co je to aplikace backend?

Logika je pÅ™­tomna a vÅ¡e jako operace na stranÄ› serveru a funkce datab¡ze zpracov¡valy backend. I když je pÅ™edn­ konec viditeln½ pÅ™i v½voji aplikace, vÄ›tÅ¡ina funkc­ aplikace je pod backendem. / p >.

Navzdory tomu, že je ºstÅ™edn­ č¡st softwaru nebo aplikace, backend nen­ viditeln½ pro koncovho uživatele, a důvodem je to, že je to, že frontend je učinÄ›n, aby se vÄ›ci vypadaly mnÄ› složit a jednoduÅ¡Å¡­ použit­. / p >.

jak n¡Å¡ mozek může pochopit a zpracovat nÄ›kter jazyky, kter jsme se naučili v průbÄ›hu let, totž je pÅ™­pad s mozkem poč­tače. Může rozdÄ›lit nÄ›kter jazyky do sad pÅ™­kazů a pot zpracovat tyto pÅ™­kazy. / p >.

 • z¡jem
  • biologie
  • car_and_bikes
  • chemie
  • Poč­tač
  • cryptocurrency
  • Aktu¡ln­ z¡ležitosti
  • Ekonomika
  • ÄŒesky
  • hry
  • Geografie
  • gk
  • hindÅ¡tina
  • Historie
  • Matematika
  • mobiln­ telefony
  • filmy <
  • hudba
  • Fyzika
  • politika
  • uvažov¡n­
  • n¡boženstv­
  • vÄ›da
  • soci¡ln­
  • Sporty
  • technologie

  což je nejběžnÄ›jÅ¡­ jazyk použ­van½ ve webu navrhov¡n­?

  Pokud jste pr¡vÄ› začali učit v½voj webu, pravdÄ›podobnÄ› slyÅ¡­te spoustu hovorů o programov¡n­ frontend a backend. Ale co t­m pÅ™esnÄ› t­m mysl­me? Pokud jste zač¡tečn­k v poli, může b½t těžk vÄ›dÄ›t nejen, což je, ale tak to, co je pokryto jedn­m nebo druh½m. / p >.

  Zat­mco v½voj a backend v½voj jsou jistÄ› odliÅ¡n od sebe, jsou tak jako dvÄ› strany stejn mince. Funkčnost webov½ch str¡nek se spolh¡ na každou stranu komunikuj­c­ a působ­ efektivnÄ› s jinou jednotkou jako jedinou jednotkou. Je to jeÅ¡tÄ› důležitÄ›jÅ¡­ než ten druh½? Ani n¡hodou. Oba hraj­ velmi důležit role v oblasti v½voje webu. Kde bychom mÄ›li zač­t? Pojďme otočit, že mince a dostat sv ot¡zky zodpovÄ›zeny. / p >.

  1. Co je to v½voj v oblasti frontend? 2. Kter jsou hlavn­mi jazyky v½voje frontend? 3. Jak½ je rozd­l mezi v½vojem frontend a web design? 4. Co je backend v½voj? MÄ›l bych se naučit frontend nebo backend v½voj, nebo oboj­?

  Oh, a pokud d¡v¡te pÅ™ednost absorbov¡n­ informac­ prostÅ™ednictv­m mdia filmovho obrazu, sp­Å¡e než p­semn slovo, pod­vejte se na video n­Å¾e a na konci tohoto čl¡nku se pod­vejte na bezplatn video v½ukov½ program Frontend Development , kter½ v¡m dostane k³dov¡n­ pÅ™­mo ...

  Co je to frontend v½voj?

  Frontend webov½ch str¡nek je to, co vid­te a komunikujete s v prohl­Å¾eči. Tak odkazoval se na jak "klient-stranÄ›", zahrnuje vÅ¡e, co uživatelsk zkuÅ¡enosti pÅ™­mo: z textu a barev na tlač­tka, obr¡zky a nab­dky navigace. / p >.

  ŘeknÄ›me, že se rozhodnete zač­t podnik¡n­. OtevÅ™ete gurm¡nskou pes lčit pekaÅ™stv­ a potÅ™ebujete profesion¡ln­ webov str¡nky pÅ™edložit svou společnost z¡kazn­kům a Å™­ct jim, kde se nach¡z­te. Možn¡ budete obsahovat nÄ›kolik fotek a nÄ›kter informace o vaÅ¡ich produktech. VÅ¡e, co potÅ™ebujete, jsou technologie frontend vybudovat vaÅ¡e webov str¡nky. / p >.

  , kter jsou hlavn­mi jazyky v½voje frontend?

  SpolečnÄ› tyto z¡klady vytv¡Å™ej­ vÅ¡e, co je vizu¡lnÄ› prezentov¡no, když navÅ¡t­v­te webovou str¡nku - aÅ¥ už je to online nakupov¡n­, čten­ novinek, kontrola e-mailu nebo prov¡dÄ›n­ vyhled¡v¡n­ Google. / p >.

  KromÄ› z¡kladn­ch jazyků front-end, budete naraz­ na r¡my jako bootstrap a ºhlov, stejnÄ› jako knihovny JavaScriptu, jako je jQuery a CSS rozÅ¡­Å™en­, jako je Sass a mnÄ›. Je tu dlouh½ seznam zdrojů, jako jsou tyto, kter podporuj­ HTML, CSS a JavaScript. Jejich ºÄelem je jednoduÅ¡e provst k³d (a proces psan­) ovladateln½ a organizovan½ poskytov¡n­m různ½ch n¡strojů a Å¡ablon kompatibiln­ch s běžn½mi k³dovac­mi jazyky. / p >.

  Internetov umÄ›n­ je druhem umÄ›n­, kter½ využ­v¡ internet jako svůj způsob Å¡­Å™en­. UmÄ›n­ je často interaktivn­ a / nebo participativn­ povahy a může použ­vat Å™adu různ½ch mdi­. Tato metoda zarůstala z tradičn­ galerie a muzeum systmu a d¡v¡ i mal umÄ›lce způsob, jak sd­let. Zobrazit pln½ term­n

  Nemůžete přistupovat k MasterClasscom

  Tato webov¡ str¡nka použ­v¡ bezpečnostn­ službu pro ochranu pÅ™ed online ºtoky. Akce, kterou jste pr¡vÄ› provedli spuÅ¡tÄ›n bezpečnostn­ Å™eÅ¡en­. Existuje nÄ›kolik akc­, kter by mohly vyvolat tento blok, včetnÄ› odesl¡n­ určitho slova nebo fr¡ze, pÅ™­kazu SQL nebo chybnÄ› form¡tovan¡ data.

Používáme cookies.
Cookies používáme, abychom zajistili, že vám poskytneme nejlepší zkušenosti na našich webových stránkách. Pomocí webových stránek souhlasíte s naším využitím cookies.
Povolit cookies.