7 Hlavní důvody, proč říct Ano reagovat web design

AÅ¥ už jste spuÅ¡tÄ›n­ pl¡nov¡n­ spustit svůj online podnik¡n­ nebo zavedenou společnost, kter¡ již funguj­ online, ale hled¡ lepÅ¡­ v½sledky konverze dopravy, zvažte investov¡n­ do reaguj­c­ho webovho designu. / p >.

Reaguje reaguj­c­ web design se stala ned­lnou souč¡st­ strategie ºspěšnosti digit¡ln­ho marketingu. Pokud tedy vaÅ¡e str¡nky nebudou reagovat v designu, vaÅ¡e podnik¡n­ bude m­t pravdÄ›podobnÄ› nižš­ uchov¡v¡n­ n¡vÅ¡tÄ›vn­ků, um­stÄ›n­ vyhled¡v¡n­ a m­ra konverze. Je nezbytn pochopit, že z¡kazn­ci dnes již nebudou proch¡zet web pouze prostÅ™ednictv­m sv½ch stoln­ch poč­tačů. Použ­vaj­ tak tablety a mobiln­ zaÅ™­zen­ pro vyhled¡v¡n­ poskytovatelů služeb online. Proto je nezbytn m­t webov str¡nky, kter lze pÅ™istupovat napÅ™­Ä platformami a zaÅ™­zen­mi. A to je pÅ™esnÄ› to, co můžete dos¡hnout prostÅ™ednictv­m reaguj­c­ho webovho designu. / p >.

ÄŒas a technologie se vždy mÄ›n­. Chůze po ulici nebo sedÄ›t ve vaÅ¡­ obl­ben restauraci, lid jsou st¡le v­ce na jejich smartphony. VÅ¡ichni jsme si vÅ¡imli spr¡vnÄ›? NÄ›kdy i na naÅ¡­ obtěžov¡n­. Ot¡zkou je: m¡ vaÅ¡e podnik¡n­?

Lid nejsou jen pÅ™­stup k webu prostÅ™ednictv­m stoln­ho poč­tače. ZvyÅ¡uj­c­ se č­sla dÄ›l¡ z mnoha různ½ch č¡st­ a velikost­ obrazovky. Takže to znamen¡, že webov str¡nky podniků by mÄ›ly fungovat spr¡vnÄ› napÅ™­Ä v­ce platformami. / p >.

To by se mohlo zd¡t ohromuj­c­, aby se staral o z­sk¡n­ vaÅ¡ich webov½ch str¡nek pracuj­c­ch na vÅ¡ech platform¡ch, ale to je tam, kde pÅ™ijde citliv½ web design. Reagovat design umožňuje vaÅ¡im str¡nk¡m pod­vat se a pracovat spr¡vnÄ› napÅ™­Ä vÅ¡emi platformami. / p >.

menu

Pokud použ­v¡te svůj podnik, aniž byste mÄ›li webov str¡nky, kter chyb­ nÄ›co opravdu velkho. Ale i když m¡te, mus­te ho považovat za reaguj­c­. Reagovat web design je kombinac­ v½voje a designu, kter¡ nejlepÅ¡­ vykresl­ na vÅ¡ech typech zaÅ™­zen­ a jejich obrazovk¡ch. Bez ohledu na to, jak¡ je z¡kladn­ orientace určitho podnik¡n­, je to vždy neºpln bez dobÅ™e strukturovan a uživatelsky pÅ™­jemn webov str¡nky. To nejenže zvyÅ¡uje vaÅ¡i online pÅ™­tomnost, ale tak pom¡h¡ generovat v­ce veden­ a zv½Å¡en­ prodeje vaÅ¡eho produktu. Ale i když m¡te webov str¡nky pro vaÅ¡e podnik¡n­, spÄ›chejte, abyste to reagovali a proměňte to do jednoho z vaÅ¡ich hlavn­ch marketingov½ch priorit.

M­t reaguj­c­ webovou str¡nku je vÅ¡e o tom, že se pÅ™izpůsob­ vÅ¡em druhům zaÅ™­zen­. Statistiky ukazuj­, že v roce 2019 bylo oÅ™­zeno 204 miliard mobiln­ch aplikac­ po celm svÄ›tÄ›. Toto č­slo vÅ¡ak čin­ v¡Å¾nÄ›jÅ¡­ smysl, když je v porovn¡n­ s počtem stahov¡n­ v roce 2016 (140. miliarda aplikace).

Denn­ využit­ mobiln­ch telefonů se v posledn­ch letech vysoce zvyÅ¡uje: Tam jsou 3. 0 miliard Smartphone uživatel po celm svÄ›tÄ› dnes. Pokud je vaÅ¡e webov str¡nky spr¡vnÄ› vidÄ›t na jakkoli obrazovce bez jak½chkoli funkčn­ch nedostatků, kter jste s nejvÄ›tÅ¡­ pravdÄ›podobnost­ uspÄ›ly. A co je nejv­ce vzruÅ¡uj­c­, je to, že nemus­te vytv¡Å™et samostatn verze pro pracovn­ plochu a mobiln­, ale můžete regulovat stejn webov str¡nky pro v­ce než jedno zaÅ™­zen­.

neplat­ dostatečnou pozornost vůči důležitosti citliv webov str¡nky může poÅ¡kodit v¡Å¡ komerčn­ ºspÄ›ch, což m¡ za n¡sledek ztr¡tu důvÄ›ry uživatelů. Pokažd, když uživatel zad¡ nereaguj­c­ webovou str¡nku na mobiln­m telefonu nebo tabletu, budou čelit glitle texty a rozmazan sn­mky. Věř­te, že po prož­v¡n­ vÅ¡ech tÄ›chto problmů se nÄ›kdo nÄ›kdy vr¡t­ na vaÅ¡e webov str¡nky? Sotva budou dÄ›lat. Uživatel maj­ tendenci naj­t dobÅ™e navržen webov str¡nky, kde mohou naj­t to, co potÅ™ebuj­ bÄ›hem nÄ›kolika vteÅ™in bez vÄ›tÅ¡­ho ºsil­ a ztr¡ty času.

Smartphone a adoptov¡n­ tablet rychle zvyÅ¡uje, takže je důležit mobiln­ webov str¡nky. Smartphony a tablety zmÄ›nily pÅ™­stup k designu a uživatelsk zkuÅ¡enosti. PÅ™ed rozÅ¡­Å™en½m mobiln­m zaÅ™­zen­m s pokročil½m schopnost­ proch¡zen­ webov½ch str¡nek mÄ›li web designÅ™i pouze jednu prim¡rn­ v½zvu k Å™eÅ¡en­ stejnho vzhledu a pocitu sv½ch webov½ch str¡nek. Interakce s webov½mi str¡nkami na smartphone a tablety vÅ¡ak nen­ stejn¡ jako na monitorech poč­tačov½ch poč­tačů. Faktory, jako je kliknut­ versus dotek, velikost obrazovky, rozliÅ¡en­ obrazovky, rozliÅ¡en­ pixelů, podpora pro technologii Adobe Flash, optimalizovan značky a mnoho dalÅ¡­ch se staly rozhoduj­c­ pÅ™i vytv¡Å™en­ webov½ch str¡nek s citliv½m designem.

Pokud je SEO z¡kladn­ složkou vaÅ¡­ digit¡ln­ marketingov strategie, kter¡ m¡ mobiln­ webov str¡nky důležit. Mobiln­ prodej již pÅ™edstihl prodej desktopů a mobiln­ využit­ internetu se pÅ™edpokl¡d¡, že pÅ™edj­Å¾d­ pracovn­ ploÅ¡e internetov využit­ do roku 2014. Je to jen logick, že mobiln­ vyhled¡v¡n­ bude pÅ™edstihnout stoln­ vyhled¡v¡n­ v určitm okamžiku v bl­zk budoucnosti. / p >.

Co je citliv½m web design?

Responsive web design (RWD) je pÅ™­stup v½ložn­k a k³dov¡n­ webov½ch str¡nek tak, aby webov str¡nky poskytuj­ optim¡ln­ z¡Å¾itek z prohl­Å¾en­ a snadn čten­ a navigace s minimem zmÄ›ny velikosti, posouv¡n­ a rolov¡n­ - v celm Å¡irokm spektru zaÅ™­zen­ (od stoln­ho poč­tače monitorů na mobiln­ telefony). / p >.

N¡vrh¡Å™ vytv¡Å™­ citliv½ design by mÄ›l zajistit, aby navigačn­ prvky webov½ch str¡nek, rozložen­ obrazovky, text, obr¡zky, pÅ™ehr¡vače audio / video pÅ™ehr¡vače a dalÅ¡­ prvky UI re-pÅ™izpůsobit se na různ½ch zaÅ™­zen­ch. Tak, jeden nemus­ tr¡vit čas a pen­ze pÅ™i vytv¡Å™en­ a udržov¡n­ jedn "mobiln­ verze" a dalÅ¡­ "desktop-site verze" jej­ch webov½ch str¡nek. / p >.

WordPress vlastn­ v½voj

Jsme dlouho Wordpress Geek a mysl­me to. PÅ™esvÄ›dčit v¡s, n¡Å¡ Plugin Autor str¡nku v aplikaci WordPress. RG plugin adres¡Å™ je dostačuj­c­. Takže si to udržujeme kr¡tkou a pod­vejme se, jak½ typ vlastn­ch v½vojov½ch služeb poskytujeme pro WordPress. [KliknÄ›te zde, abyste se dozvÄ›dÄ›li o naÅ¡ich WordPress Custom Services]

Používáme cookies.
Cookies používáme, abychom zajistili, že vám poskytneme nejlepší zkušenosti na našich webových stránkách. Pomocí webových stránek souhlasíte s naším využitím cookies.
Povolit cookies.