10 Skvělé příklady návrhu navigace webových stránek

švod

navigace webov½ch str¡nek se stala důležit½m prvkem v UX, protože by mohlo pomoci nebo naruÅ¡it zapojen­ sv½ch uživatelů. Je to jako z¡klad vaÅ¡eho domu. Pokud je pl¡n nadace selh¡n, vlož­te svou budovu ohroženou kolapsem.

ChtÄ›l bych sd­let sv pozorov¡n­ o myÅ¡lence navigace ve webovm designu. Budu odhalit nÄ›kolik jednoduch½ch tipů, kter můžete použ­t ke zlepÅ¡en­ navigace na webov½ch str¡nk¡ch a použitelnost. Budou tak nÄ›kter trendy a 10 skvÄ›l navigačn­ menu pÅ™­klady pro jak napl¡novat svůj design.

Co je navigace?

"navigačn­" term­n může b½t interpretov¡n jin½m způsobem. ObecnÄ› plat­, že je to ohniskov¡ č¡st webov½ch str¡nek na vaÅ¡ich webov½ch str¡nk¡ch, kter¡ umožňuje sv½m uživatelům naj­t to, co hledaj­ bez zbytečn½ch kliků. Je to způsob, jak vst uživatele k nejdůležitÄ›jÅ¡­m informac­m na vaÅ¡ich webov½ch str¡nk¡ch.

Kter ot¡zky položte sami, abyste pomohli pÅ™ipravit navigačn­ schma?

Tato webov¡ str¡nka použ­v¡ bezpečnostn­ službu pro ochranu pÅ™ed online ºtoky. Akce, kterou jste pr¡vÄ› provedli spuÅ¡tÄ›n bezpečnostn­ Å™eÅ¡en­. Existuje nÄ›kolik akc­, kter by mohly vyvolat tento blok, včetnÄ› pÅ™edložen­ určitho slova nebo fr¡ze, pÅ™­kazu SQL nebo chybnÄ› form¡tovan¡ data.

Co mohu udělat, abych to vyřešil?

Teď, když trend vytv¡Å™en­ ploch½ch str¡nek design je rozÅ¡­Å™en, vybrali jsme pro v¡s 5 skvÄ›l½ch pÅ™­kladů jeho použit­. Ale nejprve si pamatujme, proč "ploch½" design za posledn­ch nÄ›kolik let se stal, de facto, synonymum pro modern­ web design.

Proč "ploch½" design je tak dobr½?

Nejprve, minimalismus jako ned­ln¡ souč¡st plochho designu poskytuje lakonick v½razov prostÅ™edky a čistotu kompozice. Zde je vhodn pÅ™ipomenout mottem minimalismu - "nic nadmÄ›rnho!" Zbaven­m nadmÄ›rn½ch dekorac­ a grafick½ch efektů, kter n¡sleduj­ vlastnosti re¡ln½ch objektů, rozhran­ se stalo v­ce "digit¡ln­".

druh½, "ploch½" design webov½ch str¡nek se zaměřuj­ na dobrou typografii. Lze argumentovat, že aktivn­ v½voj webovho typografie pÅ™iÅ¡el s "ploch½m" designem. Obsah je nejprve a to je nesm­rnÄ› důležit v dneÅ¡n­m toku informac­.

tÅ™et­, "ploch½" design webov½ch str¡nek nejsou pÅ™ilepen s velk½m počtem vizu¡ln­ch efektů, a proto maj­ menÅ¡­ velikost. Tato funkce "plochho" designu byla užitečn¡ pro vytvoÅ™en­ adaptivn­ch verz­ str¡nek, protože jednoduch formul¡Å™e jsou snazÅ¡­ stahovat a zobrazovat na různ½ch mobiln­ch obrazovk¡ch. Pomoc­ tÄ›chto funkc­ "Flat" design můžete vyÅ™eÅ¡it Å™adu důležit½ch ºkolů na vaÅ¡ich str¡nk¡ch. Pod­vejme se na dobr pÅ™­klady "plochho" designu a v½zvy, kter pom¡h¡ vyÅ™eÅ¡it na tÄ›chto str¡nk¡ch.

Používáme cookies.
Cookies používáme, abychom zajistili, že vám poskytneme nejlepší zkušenosti na našich webových stránkách. Pomocí webových stránek souhlasíte s naším využitím cookies.
Povolit cookies.