Kontaktujte nás

Tato webov¡ str¡nka použ­v¡ bezpečnostn­ službu pro ochranu pÅ™ed online ºtoky. Akce, kterou jste pr¡vÄ› provedli spuÅ¡tÄ›n bezpečnostn­ Å™eÅ¡en­. Existuje nÄ›kolik akc­, kter by mohly vyvolat tento blok, včetnÄ› pÅ™edložen­ určitho slova nebo fr¡ze, pÅ™­kazu SQL nebo chybnÄ› form¡tovan¡ data.

Co mohu udělat, abych to vyřešil?

šhlov¡ JS je open source Front-end webov½ v½vojov½ r¡mec. Google vyvinul Angular a Google, Microsoft a PayPal Giants ji použ­vaj­. Angularjs umožňuje v½voj¡Å™Å¯m ps¡t klientsk aplikace pomoc­ JavaScriptu v Clean Model View Controller (MVC). šhlov umožňuje v½voj¡Å™Å¯m vybudovat rozs¡hl, vysoce v½konn a snadno udržovat webov aplikace.

Design materi¡lu je designov½ jazyk vyvinut½ společnost­ Google. Google ozn¡mil materi¡lov½ design 25. června 2014. Od t doby byl pÅ™ijat ve vÄ›tÅ¡inÄ› produktů Google a je pÅ™ij­m¡na mnoha dalÅ¡­mi v½znamn½mi společnostmi a internetov½mi str¡nkami. N¡vrh materi¡lu bere mobiln­-prvn­ pÅ™­stup a designov¡ praxe je Å¡iroce použ­v¡na ve službÄ› Google produkty jako Android.

Design materi¡lu Google je inspirov¡n t­m, jak objekt fyzicky vypad¡ a chov¡ se v re¡lnm svÄ›tÄ›. Design materi¡lu lze popsat, jak by pap­r vypadal na povrchu. N¡vrh materi¡lu navazuje na vlastnosti materi¡lu, zejmna se zaměřen­m na svÄ›tlo, st­n, pohyb, hloubku a textury.

menu

PravdÄ›podobnÄ› jste slyÅ¡eli o front-end r¡mc­ch. Jmna jako reagovat, vue a ºhlov hojn v konzultaci a hacker novinky debaty. Pokud jste pÅ™em½Å¡leli, proč a když jsou tyto r¡mce použ­v¡ny a zda je čas realizovat jeden ve svm projektu, nejsi s¡m. PÅ™ed nÄ›kolika lety, zat­mco pracuje na bočn­m projektu, hackermy, můj vlastn­ pÅ™edn­ konec se stal nepraktick½. MÄ›l jsem smyslupln½ smysl, že implementace r¡mce byl pÅ™­Å¡t­ krok, ale mÄ›l jsem malou pÅ™edstavu o tom, co dÄ›lali. (Vr¡t­me se k tomu, jak se uk¡zalo na konci čl¡nku.) To je vysvÄ›tlen­, kter si pÅ™eji. V tomto pÅ™­spÄ›vku si vezmeme pohled z oč­ pt¡ka na problmu front-end frameworks se snaž­ vyÅ™eÅ¡it a kdy budete cht­t použ­t jeden.

nÄ›kter podm­nky pro kontrolu

softwarov½ r¡mec je pÅ™edem napsan¡ struktura aplikace pro v¡s stavÄ›t na vrcholu. Prakticky je to sb­rka souborů a adres¡Å™Å¯, do kterho pÅ™id¡te svůj vlastn­ k³d a soubory. R¡mec je určen, aby v¡m pomohl vytvoÅ™it aplikace rychleji Å™eÅ¡en­m společn½ch rozvojov½ch problmů a často v¡s začne s:

PÅ™edn­ konec je prezentačn­ vrstva vaÅ¡­ aplikace. ÄŒasto je to pops¡no jako vÅ¡echny vÄ›ci, kter uživatel vid­, ale obecnÄ›ji je to jak½koliv k³d, kter½ je zodpovÄ›dn½ za efektivn­ zobrazov¡n­ dat uživateli. Tak, pÅ™edn­ konec zahrnuje intuitivn­ a pÅ™­jemn¡ rozhran­ budovy, stejnÄ› jako efektivnÄ› ukl¡d¡n­, prezentaci a aktualizaci dat pÅ™ijat½ch ze zadn­ho konce nebo API.

Front-end framework je leÅ¡en­ pro budov¡n­ pÅ™edn­ho konce. Obvykle obsahuje určit½ způsob, jak strukturovat soubory (napÅ™­klad pÅ™es komponenty nebo pÅ™edprocesor CSS), provst požadavky AJAX, styl vaÅ¡ich komponent a pÅ™idružen½ch dat s prvky DOM.

Používáme cookies.
Cookies používáme, abychom zajistili, že vám poskytneme nejlepší zkušenosti na našich webových stránkách. Pomocí webových stránek souhlasíte s naším využitím cookies.
Povolit cookies.