Všimli jsme si, že používáte aplikaci Internet Explorer.

po vÅ¡ech negativn­ch stisknut­, že craigslist. OM pÅ™ijal, mnoho lid­ uprchlo Å¡patnÄ› navržen, ale vysoce obchodovan webov str¡nky pro nÄ›co o nÄ›co čistÄ›jÅ¡­. Craigův seznam se uk¡zal b½t velmi ºspěšn½m n¡strojem, pokud jde o svobodn inzer¡ty, a mnoz­ ji využili k nalezen­ zamÄ›stnanců, naj­t zamÄ›stn¡n­, koupit a prod¡vat vÅ¡e od ponožek do domova, automobilov zastoupen­ nyn­ maj­ automatizovan krmivo pro poÅ¡tovn­ vozidla a můžete dokonce naj­t datum. Problm je v tom, že je pÅ™­liÅ¡ otevÅ™en½ zdroj, naplnÄ›n½ spamem a nab­z­ design, kter½ nem¡ estetick odvol¡n­. Teď je těžk si stěžovat na bezplatnou službu, pokud nejsou ž¡dn podobn konkurenčn­ str¡nky ... ale to už nen­ pÅ™­pad. / p >.

Včera, grafik, kter½ vyÅ¡el reklamu na Craigslist s n¡zvem "Designer hled¡ lidi, kteÅ™­ by dÄ›lali svou pr¡ci bez placen­ (kdekoli)", kter½ strčil z¡bavu u lid­, kteÅ™­ po reklamy na Craigslist s ž¡dost­ n¡vrh¡Å™Å¯ dÄ›lat zdarma pr¡ci jim. Poslal jsem e-mailem, kter½ n¡vrh¡Å™ ž¡d¡ o kr¡tk½ rozhovor. N¡vrh¡Å™, kter½ jde jmnem pan Furley, odpovÄ›dÄ›l a byl dostatečnÄ› laskav½, aby odpovÄ›dÄ›l na nÄ›kter z m½ch ot¡zek. Byl to n¡dhern½ Curmudgeon. / p >.

mr. Furley: Už v­ce než 15 let jsem byl grafick½ a webov½ n¡vrh¡Å™. BÄ›hem m kariry jsem mÄ›l Å¡anci se zapojit s tměř každ½m aspektem grafickho a webovho designu - z tisku, na animaci na video a web, kter½ jsem mÄ›l ruce na vÅ¡echny druhy projektů. Dosud jsem spolupracoval s klienty jako mal½ch jedinců na zn¡m entity a kapely. V současn dobÄ› pracuji s velmi velk½m restaurac­m Å™etÄ›zcem, stejnÄ› jako mezin¡rodn­m kultovn­ kapely. / p >.

mr. Furley: Rozhodl jsem se vytvoÅ™it tento craigslist reklamu jako satirick½ kus vÅ¡em tÄ›mto lidem, kteÅ™­ si mysl­, že vÅ¡ichni designÅ™i, umÄ›lci, modely a hudebn­ci jsou tak zoufal­ pro pr¡ci, že budou dÄ›lat cokoliv, aby tam dostali sv jmno, včetnÄ› pr¡ce voln½, uvolnit. Tak, aby jim umožnil vidÄ›t, jak hloup a hrub vypadaj­, když pož¡daj­ o n¡s pracovat bez zaplacen­. Každ½ umÄ›lec, kter½ mÄ›l zkuÅ¡enosti se snaž­ naj­t pr¡ci, nejen na Craigslist, ale jen vÅ¡ude vÅ¡ude, v­, jak skličuj­c­ je čten­ reklamy Å™­k¡ vÄ›ci jako "Nem¡m pen­ze, ale d¡m v¡m pod­l na mm podnik¡n­ Moje firma se chyst¡ vzltnout jako Facebook, "nebo" Nemůžu zaplatit v¡m, ale skonč­te s velk½m kusem pro vaÅ¡e portfolio a j¡ v¡m Å™eknu vÅ¡em sv½m pÅ™¡telům o v¡s "a tak d¡le. / p >.

Pod­vej, dokonce i studenti pÅ™­mo mimo Å¡kolu maj­ dost ve svm portfoliu, aby je začali. A pokud nab­z­te svůj n¡vrh¡Å™ "skladem" ve vaÅ¡­ společnosti jako platba, to prostÄ› ukazuje, že jste hrozn½ obchodn­ osoba a že vaÅ¡e společnost bude stejnÄ› selhat. Takže pojďme zastavit vÅ¡echny tyto nesmysly a nab­dnout studenou tvrdou hotovost pro služby, stejnÄ› jako byste chtÄ›li, že půjdete do dom¡c­ho skladu a koupit si nÄ›jak½ hardware pro stavbu vaÅ¡eho obchodu. Pokud si tuto službu nemůžete dovolit, pak to nedostanete. Je to tak jednoduch. Nemůžu si dovolit drah auto, ale vid­te, že jdu do obchodn­ho zastoupen­ Å™­kat prodavače, "Ne, nemůžu v¡m zaplatit, ale mysl­m, kolik lid­ pÅ™ijde kupovat auta od v¡s, když vid­ n¡vrh¡Å™ Pro (vložte n¡zev jednoho z m½ch vÄ›tÅ¡­ch klientů) Å™­dit auto kolem mÄ›sta! " Ne, neudÄ›lal bych to, protože je arogantn­, hrub½ a hloup½. Ale lid si mysl­, že je to v poÅ™¡dku to udÄ›lat. / p >.

Proč si mysl­te, že tito lid um­st­ tyto reklamy? V½znam, proč si mysl­te, že se ptaj­ designrů, aby to udÄ›lali zdarma na prvn­m m­stÄ›? Rozum­m scn¡Å™i, kde by to možn¡ pÅ™­tel nebo člena rodiny ž¡d¡ jako laskavost, ale cizinec vys­l¡ reklamu, kteÅ™­ hledaj­ nÄ›koho, kdo by mÄ›l dÄ›lat zdarma design pr¡ce pro nÄ› je hezk¡ mysl-boggling. / p >.

mr. Furley: Je to ºplnÄ› mysli-fouk¡n­. Jako proč? Opravdu nev­m jistÄ›, ale můžu spekulovat. C­t­m, že lid, kteÅ™­ ž¡daj­ o tyto podklady, jsou nevÄ›dom, co vlastnÄ› znamen¡ navrhnout logo nebo webov str¡nky. Mysl­ si jako designry, vÅ¡e, co dÄ›l¡me, je dostat vysoko, kreslit s pastelkami a stisknÄ›te tlač­tko na naÅ¡em poč­tači a magicky vÄ›ci se vyr¡bÄ›j­. / p >.

St¡hnÄ›te si modern­ prohl­Å¾eč:

reklama na craigslistu může b½t ziskov¡, pokud prov¡d­te svůj v½zkum a postupujte podle pravidel Craigslist m¡ zaºÄtov¡n­ na sv½ch webov½ch str¡nk¡ch. Reklama, pro vÄ›tÅ¡inu produktů a služeb, na craigslist stoj­ pouze p¡r dolarů, což ztěžuje efektivn­. / p >.

Nav­c, craigslist obdrž­ rozs¡hl½ provoz s pÅ™ibližnÄ› deseti miliony n¡vÅ¡tÄ›vn­ků, kter každ½ mÄ›s­c vytv¡Å™­ čtyÅ™i miliardy str¡nek, takže nen­ tÅ™eba Å™­dit provoz na webov½ch str¡nk¡ch. I když nab­z­ mnoho reklamn­ch d¡vek, tyto v½hody mohou b½t zbytečn, pokud inzerent neudÄ›l¡ v½zkum nebo hodnotit soutěž. / p >.

V½zkum je tÅ™eba udÄ›lat, takže v­te, kde zaºÄtovat vaÅ¡i reklamu, abyste nejºÄinnÄ›ji dos¡hli sv c­lov publika. Postarejte se o to, jak budete slovo kopie vaÅ¡­ reklamy, aby se odvol¡val na vaÅ¡e c­lov publikum a použ­vat relevantn­ kl­Äov¡ slova ve vaÅ¡­ kopii, aby byla pravdÄ›podobnÄ› pro vaÅ¡e c­lov publikum naj­t reklamu snadn pÅ™i hled¡n­ produktů a služeb nab­zen½ch vaÅ¡­ společnosti. / p >.

Vyhled¡vac­ funkce na Craigslist je vynikaj­c­ způsob, jak vyhodnotit soutěž. Studium soutěže je důležit¡, protože v¡m může pomoci se naučit, jak můžete b½t ºspěšnÄ›jÅ¡­. Zv½Å¡en½ ºspÄ›ch může b½t v½sledkem stanoven­ ºspěšn½ch aspektů marketingov strategie konkurence a prov¡dÄ›n­ tÄ›chto strategi­. Tak určete vadn aspekty marketingov strategie konkurence a vyhnÄ›te se tÄ›mto strategi­m. / p >.

Chcete-li zobrazit konkurenty, kteÅ™­ jsou reklama na craigslist, použijte vyhled¡vac­ funkci pro vyhled¡v¡n­ kl­Äov½ch slov relevantn­ch pro vaÅ¡e vlastn­ produkty a služby. Budete pravdÄ›podobnÄ› dost¡vat v½sledky vyhled¡v¡n­ včetnÄ› inzer¡tů od konkurentů. OpatrnÄ› analyzujte tyto reklamy, abychom zjistili, jak můžete vytvoÅ™it lepÅ¡­ produkty a služby za pÅ™ijatelnÄ›jÅ¡­ ceny a tak ps¡t v­ce angažuj­c­ reklamn­ kopie. / p >.

PÅ™ed odesl¡n­m na craigslistu UjistÄ›te se, že čtete pravidla zde: http: www. raigslist. RG / O / HELP / FAQ. NejdůležitÄ›jÅ¡­ prostÄ› nepos­lejte pÅ™­liÅ¡ často a nezveÅ™ejnÄ›te stejnou reklamu opakovanÄ›. Kontaktujte n¡s, pokud potÅ™ebujete pomoc s pÅ™­spÄ›vky Craigslist. / p >.

Používáme cookies.
Cookies používáme, abychom zajistili, že vám poskytneme nejlepší zkušenosti na našich webových stránkách. Pomocí webových stránek souhlasíte s naším využitím cookies.
Povolit cookies.