Základní školení Google

Porovn¡me weby Google a Mobirise, kter v¡m pomohou pochopit, kter¡ možnost je pro v¡s spr¡vn¡. Zde je to, co potÅ™ebujete vÄ›dÄ›t o službÄ› Google Weass vs. Mobirise, včetnÄ› cen, funkc­ a v½sledků. Doporučujeme vyzkouÅ¡et B12, pokud m¡te z¡jem o vytvoÅ™en­ vaÅ¡­ webov pÅ™­tomnosti rychle a pÄ›stovat časem. Pod­vejte se na voln½ n¡vrh m­sta B12 v minut¡ch.

Porovn¡n­ produktů

NavrhnÄ›te strukturu vaÅ¡ich str¡nek, abyste zrcadli svou metodu organizov¡n­ informac­. VytvoÅ™it obsah nebo mapa str¡nek ukazuj­c­, jak jsou kusy vaÅ¡ich webov½ch str¡nek dohromady. Buďte v souladu s t­m, jak se skupina, objedn¡vka, Å¡t­tek a zajiÅ¡Å¥ovat informace. Bude organizace smysl pÅ™i n¡vÅ¡tÄ›vÄ› str¡nky poprv nebo se snaž­ naj­t konkrtn­ informace? Jsou pÅ™­liÅ¡ mnoho nebo pÅ™­liÅ¡ m¡lo kategori­? RozdÄ›len­ vaÅ¡ich str¡nek do 5-9 hlavn­ch z¡hlav­ je ide¡ln­, protože lid mohou uložit asi 5-9 "kusů" informac­ v kr¡tkodob pamÄ›ti.

snadno použiteln

M­sto by mÄ›lo m­t jasn navigačn­ pomůcky, snadno čiteln a z¡těži rychle. Pomozte uživateli naj­t informace, kter potÅ™ebuj­ vytvoÅ™en­m efektivn­ho uživatelskho rozhran­, včetnÄ› indexu sitemap nebo webu, seznam často kladen½ch dotazů, možnost­ n¡povÄ›dy a vyhled¡v¡n­, odkazy na domovskou str¡nku a e-mailovou adresu pro kontaktov¡n­ webovho masteru. UdÄ›lej si sv str¡nky snadno č­st a rozumÄ›t. Omezte velikost souboru obr¡zků a dalÅ¡­ch prvků na webov½ch str¡nk¡ch pro rychlejÅ¡­ stahov¡n­.

pÅ™­stupn½ různ½m uživatelům

web design pro dÄ›ti nikdy nebyl tak snadn. Weby Google je ide¡ln­ aplikace pro v½stavbu z¡bavy, zapojen­ a užitečn½ch webov½ch str¡nek pro použit­ ve tÅ™­dÄ›. Nejen, že weby Google zdarma s ºÄtem Google, ale n¡stroje jsou snadno použiteln, ale studenti mohou vytv¡Å™et profesion¡ln­ vypadaj­c­ v½sledky. Zaujmout z¡jem a rozv­jet z¡kladn­ dovednosti pro budoucnost t­m, že vytvoÅ™­ webov str¡nky se sv½mi studenty.

Technosite je vÅ¡echny nov technologick projekty, kter½ použ­v¡ weby Google pro transformaci studentů do kvalifikovan½ch webov½ch n¡vrh¡Å™Å¯. V tomto projektu Technokids se nauč­, jak vybudovat webov str¡nky, kter zahrnuj­ odkazy na z¡bavn m­sta pro dÄ›ti na celm svÄ›tÄ›. Zde jsou nÄ›kter z n¡t½ch funkc­, kter se n¡m l­b­ na webu designu pro dÄ›ti s weby Google.

Vložit jedinečn a z¡bavn prvky

Banner v horn­ č¡sti str¡nky může obsahovat text a obr¡zek na pozad­. K dispozici je galerie n¡vrhů v serverech Google, z nichž si můžete vybrat, nebo webov str¡nky Creator může hledat obr¡zek. Vzhledem k tomu, že je to složit naj­t jednoduch½ tematick½ sn­mek, kter½ vypad¡ skvÄ›le v kr¡tkm a Å¡irokm prostoru banneru, pÅ™idejte kl­Äov slovo tapetu na vyhled¡vac­ term­n. Vyhled¡v¡n­ obr¡zků Google zužuje v½sledky na vhodn sn­mky pro banner.

Nastavit režim navigace

Ve v½choz­m nastaven­ se navigačn­ pruh automaticky zobraz­ v pravm horn­m rohu banneru na domovsk str¡nce. Nastaven­ navigace lze nastavit pro pohyb baru na levou stranu str¡nky. To je vhodn, pokud se rozložen­ nebo obr¡zky vypadaj­ lpe, pokud je str¡nka užš­ nebo jednoduÅ¡e, pokud n¡vrh¡Å™ chce pÅ™izpůsobit nastaven­ navigace.

Používáme cookies.
Cookies používáme, abychom zajistili, že vám poskytneme nejlepší zkušenosti na našich webových stránkách. Pomocí webových stránek souhlasíte s naším využitím cookies.
Povolit cookies.