Jak velikost obrazu pro online sdílení

PÅ™edstavte si, že byste mohli prodat umÄ›n­ 24/7. VaÅ¡i n¡vÅ¡tÄ›vn­ci mohli vymyslet každ½ detail, z­skat pÅ™edstavu o pracovn­ch rozmÄ›rech a z­skat dostatečn informace o umÄ›leck½ch d­lech a umÄ›lc­ch. A vaÅ¡e pÅ™­tomnost by ani nebyla nutn¡. To je vÅ¡e možn! S webov½mi str¡nkami galerie nebo umÄ›lce - vaÅ¡e online showroom otevÅ™en½ 24 hodin dennÄ›, 365 dn­ v roce!

NicmnÄ›, je tu hrug. Pokud nepouž­v¡te vysoce kvalitn­ obrazy umÄ›n­, nebudete ºspěšn­. Obr¡zky jsou nejdůležitÄ›jÅ¡­ souč¡st­ vaÅ¡ich webov½ch str¡nek. Nevad­, jak talentovan­ vaÅ¡i umÄ›lci jsou, nebo kolik pr¡ce jde do public relations a marketing, bez spr¡vn½ch obrazů, kter nebudete pÅ™itahovat sbÄ›ratele prostÅ™ednictv­m sv½ch webov½ch str¡nek nebo prodat sv umÄ›n­ online. StejnÄ› jako kdekoli jinde, prvn­ zobrazen­ dojem - a vaÅ¡e galerie nebo webov str¡nky umÄ›lce nejsou v½jimkou. / p >.

Proč by mÄ›ly b½t vaÅ¡e webov str¡nky Å™­zeny?

VaÅ¡e webov¡ str¡nka je prvn­m odkazem pro potenci¡ln­ kupce a sbÄ›ratele. Je to tak m­sto, kde můžete sv umÄ›leck d­lo pÅ™­stupn velkmu publiku. Potenci¡ln­ kupci a sbÄ›ratel z jin½ch zem­ nebo kontinentů dost¡vaj­ Å¡anci objevit vaÅ¡e umÄ›leck d­la a umÄ›lce. SamozÅ™ejmÄ›, že byste chtÄ›li, aby se c­tili, že st¡li ve vaÅ¡­ galerii nebo ve vaÅ¡em studiu. V½zvou pro v¡s m¡ nab­dnout potenci¡ln­ kupuj­c­ podrobn½ dojem z vaÅ¡ich umÄ›leck½ch dÄ›l. Magic Slovo je zde "Å™­zen½ obraz". / p >.

Obr¡zky jsou hlavn­m zaměřen­m webov½ch str¡nek Å™­zen½ch obrazů, co již můžete vidÄ›t na webov½ch str¡nk¡ch naÅ¡ich klientů. V ide¡ln­m pÅ™­padÄ› budou m­t obr¡zky s vysok½m rozliÅ¡en­m a budou obsahovat různ ºhly vaÅ¡ich umÄ›leck½ch dÄ›l, stejnÄ› jako detailn­ n¡zory. StejnÄ› důležit jsou zobrazen­ instalace a dobr¡ funkce zoomu. To V¡m poskytne n¡vÅ¡tÄ›vn­kům vaÅ¡­ webov str¡nky dobrou pÅ™edstavu o vaÅ¡ich umÄ›leck½ch prac­ a z¡roveň vzruÅ¡uj­ dalÅ¡­ z¡jem a zlepÅ¡ov¡n­ vn­m¡n­ - soustružen­ potenci¡ln­ch kupuj­c­ch do z¡kazn­ků. / p >.

Co dÄ›l¡ dobr½ obr¡zek webu?

VaÅ¡e obr¡zky jsou kreativn­ zaměřen­ vaÅ¡ich webov½ch str¡nek. VÅ¡echno se toč­ kolem nich. UmÄ›leck pr¡ce by mÄ›ly zrcadlit kvalitu a ºÄinek umÄ›n­ pracuje ve vaÅ¡em programu galerie. Důležit½m bodem je konzistence. StejnÄ› jako design vaÅ¡eho loga, v¡Å¡ prostor galerie a rozložen­ vaÅ¡ich webov½ch str¡nek, vaÅ¡e obr¡zky by mÄ›ly b½t prezentov¡ny v jednotnm a odpov­daj­c­m stylu. Definujte sv obr¡zky vizu¡ln­ jazyk, jak byste mÄ›li logo. / p >.

Konzistentn­ jazyk vizu¡lu pom¡h¡ n¡vÅ¡tÄ›vn­kům webov½ch str¡nek zaměřit se na nejdůležitÄ›jÅ¡­, o tom, že vaÅ¡e umÄ›leck¡ d­la. Doporučujeme navrhnout pozad­ obr¡zků nebo stÄ›n jako neutr¡ln­, jak je to možn, upravit je tak, aby odpov­daly vaÅ¡emu motivu. Pro dosažen­ jednotnho stylu je nejlepÅ¡­ použ­t jeden až maxim¡lnÄ› tÅ™i barvy pozad­. PÅ™i prezentaci soch nebo pÅ™edmÄ›tů je neutr¡ln­ pozad­ obzvl¡Å¡tÄ› důležit, aby se uk¡zala jejich rozmÄ›rnost. EEP Složen­ jednoduch a poÅ™izovat sn­mky bÄ›hem denn­ho svÄ›tla. PÅ™irozen osvÄ›tlen­ v obrazech d¡v¡ div¡kovi dojem vidÄ›t umÄ›leck pr¡ce osobnÄ›. To tak odpov­d¡ osvÄ›tlen­ umÄ›leckho kolektoru s nejvÄ›tÅ¡­ pravdÄ›podobnost­ v jeho domÄ›. Budete tak uÅ¡etÅ™it čas a pen­ze na ºpravu sn­mků s aplikac­ Photoshopu, zat­mco ujistÄ›te se, že vÅ¡echny obr¡zky se zobrazuj­ v jednotnm stylu. / p >.

Pokud potenci¡ln­ kupci a sbÄ›ratel umÄ›n­ mohou z­skat pÅ™edstavu o umÄ›leck pr¡ci, to je skvÄ›l! To jim d¡ možnost pÅ™edstavovat si, kde a jak by mohla b½t umÄ›leck¡ d­la prezentov¡na ve svm domÄ›. NejjednoduÅ¡Å¡­ způsob vytv¡Å™en­ kontextů je zobrazen­ instalace, kter uk¡Å¾e vaÅ¡e umÄ›n­ funguje v prostorovm kontextu, stejnÄ› jako prezentaci m­sta galerie. Takov sn­mky zajist­ živou online pÅ™­tomnost!

DalÅ¡­ možnost­ je uk¡zat sv pr¡ce ve virtu¡ln­m prostoru, napÅ™­klad obytn½ prostor. To umožn­ div¡kovi lpe z­skat pÅ™edstavu o velikosti pr¡ce a jej­ prostorov½ efekt, důležit½ problm pro on-line kupuj­c­, kteÅ™­ nemohou zobrazit umÄ›leck d­lo osobnÄ›. / p >.

Optimalizace a komprimovat sn­mky pro vaÅ¡e webov str¡nky

  • Popul¡rn­ digit¡ln­ fotoapar¡ty a zaÅ™­zen­
  • popul¡rn­ čočky
  • Popul¡rn­ kompaktn­ systmov kamery
  • fotografie smartphone

Jak¡ velikost by mÄ›la b½t obr¡zky?

Zat­mco neexistuj­ ž¡dn nastaven­ velikosti obrazu, je dobr pravidlo, kter je pro velikost obrazu, aby byla co nejbl­Å¾e, jak je to možn na str¡nce. NapÅ™­klad nenahrajte obr¡zek, kter½ je Å¡irok½ 2500 pixelů, pokud bude zobrazen na Å¡­Å™ce 600 pixelů na str¡nce. M­sto toho velikost obr¡zku je co nejbl­Å¾e 600 pixelů. To zlepÅ¡­ časy zat­Å¾en­ str¡nek.

obr¡zky z¡hlav­

N¡sleduje n¡vrhy pro velikosti obrazu v z¡vislosti na konfiguraci rozvržen­ sekce, kter jste vybrali pro vaÅ¡i str¡nku. MÄ›jte na pamÄ›ti, že se jedn¡ pouze o n¡vrhy a Å¡­Å™ky sloupců se bude liÅ¡it v z¡vislosti na velikosti prohl­Å¾eče a zaÅ™­zen­.

Používáme cookies.
Cookies používáme, abychom zajistili, že vám poskytneme nejlepší zkušenosti na našich webových stránkách. Pomocí webových stránek souhlasíte s naším využitím cookies.
Povolit cookies.