10 Základní dovednosti pro projektový management

Definice

Veden­ je nezbytnou charakteristikou projektovho manažera. PMBOK® definuje veden­ jako "schopnost dostat vÄ›ci prov¡dÄ›n prostÅ™ednictv­m druh½ch". Vskutku, vlastnÄ›. Inspiruj­c­mi lidmi dÄ›lat pr¡ci. T­m, že lid chtÄ›j­ dÄ›lat pr¡ci. To se obvykle prov¡d­ dopravou vize projektu a hodnotu, kterou členov t½mu vytvoÅ™­ ºspěšn½m dokončen­m projektu.

Nejste schopni přistupovat nahoru workcom

Tato webov¡ str¡nka použ­v¡ bezpečnostn­ službu pro ochranu pÅ™ed online ºtoky. Akce, kterou jste pr¡vÄ› provedli spuÅ¡tÄ›n bezpečnostn­ Å™eÅ¡en­. Existuje nÄ›kolik akc­, kter by mohly vyvolat tento blok, včetnÄ› pÅ™edložen­ určitho slova nebo fr¡ze, pÅ™­kazu SQL nebo chybnÄ› form¡tovan¡ data.

Co mohu udělat, abych to vyřešil?

  • digit¡ln­ strategist
  • Analytics specialista
  • UX planner
  • obsahov½ specialista
  • Designer
  • SEO specialista
  • technick½ manažer
  • klientsk½ partner

V½voj webovho projektu ºspěšnÄ› je ºstÅ™edn­ pro každ½ podnik. Podkladov½ faktor, kter½ je potÅ™ebn½, je ºzk¡ spolupr¡ce mezi různ½mi t½my pracuj­c­mi v různ½ch oddÄ›len­ch organizace. Každ½, kdo je spojen s v½vojem webu jasnÄ› zn¡ v½znam dobr½ch rozhodnut­, kter¡ je tÅ™eba učinit na každm kroku. Projekty pro rozvoj webu jsou obvykle mnoha druhů. Každ½ jin½ druh start-up vyžaduje nov½ druh strategickho myÅ¡len­ spolu s jedinečn½m pÅ™edmÄ›tem. Bez ohledu na to je mnoho kl­Äov½ch kl­ÄÅ¯, kter jsou pravdiv pro každou situaci. VÅ¡echna rozhodnut­, kter¡ budou učinÄ›na v n¡sleduj­c­ch f¡z­ch, budou nakonec definovat ºspÄ›ch projektu.

T½mov¡ kompozice se obvykle liÅ¡­ s druhem projektu, kter½ je realizov¡n. Å iroce Å™ečeno, dobÅ™e pleten½ t½m bude zahrnovat n¡sleduj­c­ odborn­ky, kteÅ™­ budou efektivnÄ› zpracov¡vat sv role, aby cel½ projekt ºspěšn½.

kl­Äe pro v½voj webovho v½voje

Projekt v½voje webu může potÅ™ebovat pÅ™epracov¡n­ 900 stran nebo pouze 9, cel¡ show bude z¡viset na dobÅ™e definovanm c­li založenm na pl¡nu. šspÄ›ch stejnho bude z¡viset na tom, jak dobÅ™e můžete uspokojit potÅ™eby z¡kazn­ků. Druh¡ bude zase založena na tom, do jak m­ry jste byli schopni uspokojit vaÅ¡e c­le v ran½ch f¡z­ch. Tak, v½znam setk¡n­ kick-off je patrn½, protože zahrnuje vÅ¡echny lidi, kteÅ™­ budou souč¡st­ projektu, kter½ m¡ b½t pÅ™­tomen stejn½. Typick¡ schůzka se bude konat osobnÄ› a obvykle trv¡ cel½ den.

šÄelem je Å™­ct t½mům o projektu, chodit je prostÅ™ednictv­m c­lů a dokonce i pÅ™iÅ™adit dočasn osoby. Je tak dobr½ n¡pad rozhodnout o informačn­ architektuÅ™e a r¡mu r¡mu. Můžete tak vypracovat technick detaily. Hlavn­m tmatem setk¡n­ je pÅ™ij­t s typick½mi inteligentn­mi c­li pro vaÅ¡e webov str¡nky a tak zÅ™­dit zvuk pochopen­ potÅ™eby uživatelů dÅ™­ve, než začnete aktu¡ln­ projektov¡n­ a pl¡nov¡n­.

Pot, co jste vytvoÅ™ili svůj hlavn­ projektov½ t½m a sdÄ›lili sv c­le k nim, dalÅ¡­m nejdůležitÄ›jÅ¡­m krokem je m­t podrobn znalosti o vaÅ¡em klientovi, jejich podnik¡n­, c­lech a jejich oček¡v¡n­ od projektu. To tak znamen¡ shromažďov¡n­ relevantn­ch informac­ o jejich současn brandingu a digit¡ln­ pÅ™­tomnosti. Jedn¡ se o m­sto, kde potÅ™ebujete zv¡Å¾it proces konverze, životn­ho cyklu v½robků, polohov¡n­ průmyslu, konkurenty a tak prob­haj­c­ marketingov iniciativy. Tak potÅ™ebujete vÄ›dÄ›t, jak½ druh uživatelsk½ch zkuÅ¡enost­ Značka poskytuje na každm bodÄ› angažovanosti z¡kazn­ků.

Pochopen­ celho klientskho ekosystmu pomůže vaÅ¡emu rozvojovmu t½mu rozpoznat oblasti zlepÅ¡en­, a proto poskytne APT strategick¡ doporučen­, kter¡ zv½Å¡­ cestu kupuj­c­ho a vedou k v½znamnmu dopadu obchodu.

Objev Z¡klady klienta povede k efektivn­m pl¡nov¡n­, kter bude zas­t semena efektivn­ho Å™­zen­ projektu v průbÄ›hu procesu v½voje webu. Existuj­ tÅ™i z¡kladn­ determinanty ºspÄ›chu, kter vych¡zej­ z tohoto poč¡tečn­ho obdob­; Jedn¡ se o:

Používáme cookies.
Cookies používáme, abychom zajistili, že vám poskytneme nejlepší zkušenosti na našich webových stránkách. Pomocí webových stránek souhlasíte s naším využitím cookies.
Povolit cookies.