12 Otázky k požádání klienta před přijetím projektu Web Design

Elektronick½ obchod nen­ snadn½. Nebo b½t pÅ™esnÄ›jÅ¡­, nen­ snadn, pokud chcete udÄ›lat hned od zač¡tku. Pokud chcete dobr½, kvalitn­ produkt, mus­te b½t pÅ™ipraveni investovat spoustu času a ºsil­ ve v½zkumu.

pÅ™edstavuj­ jen nÄ›kolik pÅ™­kladů, ze kterho mohou klienti z­skat vÅ¡eobecn½ smysl pro vÅ¡e, co agentura projednou v potenci¡ln­m projektu eCommerce. SamozÅ™ejmÄ›, jak¡koliv ot¡zka může b½t d¡le vysvÄ›tlena, pokud je požadov¡na.

Tak je nezbytn b½t na stejn str¡nce s oček¡v¡n­m potenci¡ln­ch klientů od zač¡tku. Pokud existuj­ nÄ›jak chyby nebo nedorozumÄ›n­ - oba bychom mohli ztratit naÅ¡e nervy, čas a pen­ze. A to je to, co chceme vyhnout se za každou cenu.

d¡t to velmi jednoduÅ¡e. Agentura se snaž­ z­skat informace, ze kterho bude rozhodovat o tom, kolik v½voj¡Å™Å¯ bude potÅ™ebn, kolik času by to musely dokončit, jakou funkčnost bude muset pracovat / rozv­jet, co bude struktura celho webu Bude to, jak prvky uživatelsk½ch zkuÅ¡enost­ jsou nezbytn a jakkoli dalÅ¡­ informace, kter mohou pomoci dos¡hnout zam½Å¡lenho c­le webu eCommerce.

Neexistuj­ ž¡dn irelevantn­ ot¡zky

Ale pÅ™edt­m, než jdeme na ot¡zky, mus­me Å™eÅ¡it jednu důležitou vÄ›c. Na zač¡tku projektu existuje obvykle mnoho ot¡zek pro klienty. NÄ›kdy, detaily agentura ž¡d¡ o možn¡ vn­m¡na jako zanedbateln¡, což upÅ™­mnÄ› nemůže b½t d¡le od pravdy.

Může b½t jistÄ› pochopen, že klient může b½t ve spÄ›chu a spÄ›chat sv eCommerce projekty zač­t ASAP, ale to nen­ nutnÄ› nejlepÅ¡­ pÅ™­stup. Trochu pÅ™­pravy může pomoci vÄ›ci pohybovat se po zah¡jen­ projektu a může ovlivnit jak kvalitativn­, tak finančn­ v½sledky. A to je pravda, že nen­ jen na ot¡zky, že agentura ž¡d¡ potenci¡ln­ klienty, ale tak na ot¡zky, kter klient ž¡d¡ agenturu eCommerce.

Kontrolujeme v¡Å¡ prohl­Å¾eč huntedhivecom

Průzkumy webov½ch str¡nek jsou jedn­m z nejºÄinnÄ›jÅ¡­ch metod shromažďov¡n­ zpÄ›tn vazby z¡kazn­ků, kter potÅ™ebujete ke zlepÅ¡en­ uživatelsk zkuÅ¡enosti pro vaÅ¡e publikum a zv½Å¡it konverze pro vaÅ¡e podnik¡n­. Kl­Äem k ºspěšnmu průzkumu se pt¡ spr¡vn ot¡zky ve spr¡vnm okamžiku - pak n¡vÅ¡tÄ›vn­ci se s vÄ›tÅ¡­ pravdÄ›podobnost­ zºÄastn­ a sd­lej­ sv myÅ¡lenky. V tomto pÅ™­spÄ›vku zjist­te 20 kl­Äov½ch pÅ™­kladů webov½ch str¡nek.

Průzkum webov½ch str¡nek PÅ™­klady ot¡zek

Prvn­ dojem z¡lež­. Webov¡ str¡nka banky by mÄ›ly b½t důvÄ›ryhodn. Webov str¡nky m³dn­ho e-commerce by mÄ›ly vypadat okouzluj­c­. N¡vÅ¡tÄ›vn­ci by mÄ›li vidÄ›t, o čem je webov¡ str¡nka a co mohou udÄ›lat.

Jak jste poprv slyÅ¡el o n¡s?

Google Analytics ukazuje, že lid pÅ™ich¡zej­ na vaÅ¡e webov str¡nky z určit½ch kan¡lů, jako jsou AdWords nebo Facebook kampanÄ›, organick vyhled¡v¡n­ atd. Ale je zde jeden nezn¡m½: pÅ™­m½ provoz. Tak lid, kteÅ™­ navÅ¡tÄ›vuj­ vaÅ¡e webov str¡nky prostÅ™ednictv­m AdWords nebo organick vyhled¡v¡n­, mohou vaÅ¡i značku zn¡t vaÅ¡i značku.

Ž¡dost o tuto ot¡zku v¡m pomůže zjistit, jak jsou nejsilnÄ›jÅ¡­ marketingov kan¡ly a kde lid splňuj­ vaÅ¡i značku. Můžete zjistit, že v¡s naÅ¡li v čl¡nku v novin¡ch, kter ani nev­te.

tip: C­lte nov n¡vÅ¡tÄ›vn­ky, je vyÅ¡Å¡­ Å¡ance, že si pamatuj­, jak se o v¡s zjistili. Pokud hled¡te inspiraci, zde je jednoduch½ krok za krokem průvodce, jak vytvoÅ™it efektivn­ "Jak jste se dozvÄ›dÄ›li o n¡s".

Vyplňte pros­m kontrolu zabezpečen­ pro pÅ™­stup k DesignShacknet

Pokud jste vlastn­kem str¡nek (nebo spravujete tyto str¡nky), pros­m, whitelist vaÅ¡e IP nebo pokud si mysl­te, že tento blok je chyba, otevÅ™ete pros­m letenku na podporu a ujistÄ›te se, že zahrnout podrobnosti bloků (zobrazen v Pole n­Å¾e), takže v¡m můžeme pomoci pÅ™i odstraňov¡n­ problmů.

Používáme cookies.
Cookies používáme, abychom zajistili, že vám poskytneme nejlepší zkušenosti na našich webových stránkách. Pomocí webových stránek souhlasíte s naším využitím cookies.
Povolit cookies.