125 Zdroje zdarma Web Development Tools v roce 2018

NejlepÅ¡­ a nejhorÅ¡­ vÄ›c o tom, že webov½ v½voj¡Å™ je, že web se neust¡le mÄ›n­. I když je to vzruÅ¡uj­c­, znamen¡ to tak, že webov v½voj¡Å™i mus­ b½t vždy aktivn­ v učen­ nov½ch technik nebo programovac­ch jazyků, pÅ™izpůsoben­ se zmÄ›n¡m a b½t ochoten a dychtiv­ pÅ™ijmout nov v½zvy. To by mohlo zahrnovat ºkoly, jako jsou pÅ™izpůsoben­ existuj­c­ch r¡mců pro splnÄ›n­ obchodn­ch požadavků, testov¡n­ webov½ch str¡nek k identifikaci technick½ch problmů, nebo optimalizace a měř­tko webu, aby se lpe provst s infrastrukturou backendu. Mysleli jsme si, že sestav­me komplexn­ seznam n¡strojů pro v½voj webov½ch v½vojů a zdrojů, kter v¡m mohou pomoci b½t produktivnÄ›jÅ¡­, zůstat informov¡n, a st¡t se lpe v½voj¡Å™em.

n¡stroje pro v½voj webov½ch str¡nek a prostÅ™edky

Spousta tÄ›chto n¡strojů pro v½voj webov½ch v½voje jsou dennÄ› použ­v¡me na denn­ b¡zi. Nemůžeme zahrnovat vÅ¡echno, ale tady je p¡r naÅ¡ich obl­ben½ch a dalÅ¡­ch Å¡iroce použ­van½ch. Doufejme, že najdete nov½ n¡stroj nebo zdroj, kter½ v¡m pomůže ve vaÅ¡em v½vojovm postupu. N­Å¾e uveden n¡stroje a zdroje jsou uvedeny v ž¡dnm konkrtn­m poÅ™ad­.

JavaScript knihovny

JavaScript je jedn­m z nejobl­benÄ›jÅ¡­ch programovac­ch jazyků na webu. JavaScript knihovna je knihovna pÅ™edem psanho JavaScriptu, kter½ umožňuje snadnÄ›jÅ¡­ pÅ™­stup po celou dobu v½voje vaÅ¡ich webov½ch str¡nek nebo aplikace. Můžete napÅ™­klad zahrnout kopii hostovan knihovny JQuery Google pomoc­ n¡sleduj­c­ho ºryvku.

Frontend frameworks

Frontend Frameworks se obvykle skl¡daj­ z bal­Äku, kter½ se skl¡d¡ z jin½ch souborů a složek, jako je HTML, CSS, Javasscript atd. Existuj­ tak mnoho samostatn½ch r¡mců. Jsme velk½ fanouÅ¡ek boostrapu a hlavn­ webov¡ str¡nka Keycdn je postavena na nÄ›m. Pevn½ r¡mec může b½t z¡kladn­m n¡strojem pro v½voj¡Å™e frontend.

webov¡ aplikace frameworks

školy běžci jsou o automatizaci pracovn­ho postupu. Můžete napÅ™­klad vytvoÅ™it ºkol a automatizovat minifikaci JavaScriptu. Pak budujte a kombinujte ºkoly, abyste urychli čas v½voje. ManažeÅ™i bal­ků sleduj­ vÅ¡echny bal­Äky, kter použ­v¡te, a ujistÄ›te se, že jsou aktu¡ln­ a konkrtn­ verze, kterou potÅ™ebujete.

jazyky / platformy

Za vÅ¡echny n¡stroje pro v½voj webu je jazyk. Programovac­ jazyk je form¡ln­ konstruovan½ jazyk navržen½ pro komunikaci s poč­tačem a vytv¡Å™et programy, ve kter½ch můžete Å™­dit chov¡n­. A ano, realizujeme nÄ›kter z nich nemus­ b½t vždy označov¡ny jako jazyk.

V½voj webu nen­ snadn½ ºkol. Chcete-li provst webov str¡nky, mus­ se v½voj¡Å™i postarat o mnoho vÄ›c­, aby se ujistil, že webov¡ str¡nka funguje spr¡vnÄ›, efektivnÄ› a je navržena tak, aby pomohla uživatelům snadno navigovat. Dnes jsme shrom¡Å¾dili seznam 15 vynikaj­c­ch n¡strojů, kter mus­ m­t každ½ webov½ v½voj¡Å™:

Můžete taky l­b­ tyto n¡stroje: e-knihy každ½ v½voj¡Å™, 10 n¡strojů testovac­ho webu nač­t¡n­ času, n¡stroje pro produktivitu, html 5 webov½ch aplikac­, n¡stroje pro kreslen­, 5 html / css editors, jQuery n¡stroje / triky V½voj¡Å™i, testov¡n­ vaÅ¡ich str¡nek na mobiln­ch zaÅ™­zen­ch a bloggerov½ch editorů atd.

Nemůžete přistupovat k templlatemonstercom

Tato webov¡ str¡nka použ­v¡ bezpečnostn­ službu pro ochranu pÅ™ed online ºtoky. Akce, kterou jste pr¡vÄ› provedli spuÅ¡tÄ›n bezpečnostn­ Å™eÅ¡en­. Existuje nÄ›kolik akc­, kter by mohly vyvolat tento blok, včetnÄ› pÅ™edložen­ určitho slova nebo fr¡ze, pÅ™­kazu SQL nebo chybnÄ› form¡tovan¡ data.

Používáme cookies.
Cookies používáme, abychom zajistili, že vám poskytneme nejlepší zkušenosti na našich webových stránkách. Pomocí webových stránek souhlasíte s naším využitím cookies.
Povolit cookies.